top of page

"הקבלה לשרת"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

12/01/07

"שלום לכם. אנו האלוהות, אשר מביאים בכם:
תוכנה בריאתית יורדת לצורך החיווי של האדם, לצורך החיים אשר לו לנתב יומו מתוך הקלות. כאשר ואותה תוכנה תשרת, הן את האדם והן את הבריאה, להביא את המציאות לאותה אחדות אשר בה נצרך העולם לשרת.

כאשר ההבנה באה בכם, כל ההתחברות מקדמת בכם הכלה לאותה הבנה. כי כולם באים לצורך ההתמרה, לצורך השיווי ולצורך השיעור ליישם. ועל כן מתוך הידע יבוא הקלות והתעצומות, לבטא את הכניסה ההולמת לקבלת העידן החדש.

ועל כן, תבורכו אותם אלו מאירי הרצון ומאירי הכוח להניע ידע זה, לצורך. הביאי בהם ידיעה זו ויבורכו.

bottom of page