top of page

"מה ההבדל בין מזל לגורל"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

28/08/08

שלום לך, אנו האלוהות להביא בכם הבנה זו למימוש, מצורך האמת אשר בה, אכן שוני קיים ואכן גם התמרה מצורך אותה נשמה לבקש מתוך בחירה, את החוויות אשר לה בגוף הפיזי.

על כן כאשר לכם המושג וההכרה במזל, יש ועליך להבין כי מזל מהווה תוכנה אשר מתלווה לכל נשמה לצורך הבחירה אשר לה לנתב חוויותיה להתמרה.  כאשר בה – בתוכנה, האיכות אשר תניע אכן את החוויה מצורך הקלות אל ההתמרה לבטא.

ועל כן אותה תוכנת המזל קיימת לאותה נשמה לצורך אשר לה כאשר ותבקש החיבור מצורך ובחירה. ולכן ניתנת אותה תוכנה לכל נשמה ונשמה והיא מכילה איכות אשר תניע מרצון לשינוי לצורך. כאשר אותה נשמה מהווה בחירה ורצון לה לצורך השינוי אשר לה, אכן להביא עצמה להתמרה. וכן יש לה ובה אכן להכיל רצון השינוי ולהניע את חייה בגוף הפיזי מצורך השינוי מאותם אלו חוויות אשר בהם דשדשה רבות בגלגולים אחרים ולא יצרה מהם  התמרה.

ועל כן כאשר אותה נשמה הינה מכילה רצון השינוי מתוך בחירה – בחירה להניע את התוכנה – המזל אשר לה מצורך ובהולמות. ובאותה תוכנת – המזל אשר בה חברה, יש איכויות רבות מצורך התוכנה אשר לה כאמור חברה, לצורך ביטויים אל ההולמות ואשר יניעו אותה אל אותה התמרה אשר הינה מבקשת. אל אותה התמרה נצרכת לה ובה אכן אותו שיווי אשר לאותה נשמה להכיל את ההתמרה מצורך אשר בה חברה מרצון.

ועל כן כאשר ובאים בכם אותו מזל, בא מאותה בחירה ורצון שינוי לכם מצורך אשר תניע את ההתמרה. הינכם מתמירים במירכאות עצמכם להכיר ולדעת את העוצמה אשר הוכלה בכם, דרך אותו  מזל אשר בא בכם ואשר נקרה לכם בדרך כאשר אתם עושים את  החוויה מצורך. ואותה הערכה לכם במזל הינה לצורך אשר בו להקרין עצמכם אל אותה מציאות, מצורך אותה השפעה אשר אותה תוכנה מעניקה לכם מול אותם אלו חוויות.

ומתוך הכך לכם לדעת והינכם מקרינים ויודעים לבטא בה התמרה וצורך אשר לכם להעריך את אותה התמרה ואפילו לגונן בה מהות. וכאשר הינכם באותה הכרה זו, אנו האלוהות עימכם,   אנו תומכים ומאירים לכם הדרך אל אותה חוויה אשר בה "הונע המזל" אשר לכם במירכאות, אשר באה באותה נשמה בחירה ורצון לרצון ההתמרה ואותה התמרה זו חידשה באותה חוויה לכם את האיכות. איכות אשר לה כנשמה בחוויה להתמיר ולהגיע אל אותו סיפוק, אל אותו חיבור אשר לה בהולמות.

ומתוך הכך, אכן הותמרה אותה חוויה מצורך הנשמה דרך אותה בחירה אשר עשתה אל התהליך להכיל בהולמות את ההתמרה דרך אותה תוכנה אשר אנו כיננו ואילו אתם מכנים, מזל.

כאשר ולכם הגורל לבטא, הינה אותה חוויה אשר בה חברתם כול גלגול ללא אותה בחירה להתמרה להוות רצון וללא אותו צורך לכם לבקש מתוך ההולמות. אכן ולא מצורך אשר בו לכם חיבור לצורך נשמתי אשר בו לבטא ערך ומהות לחייכם מצורך כאשר ולכם אותה תוכנה יש בה הפוטנציאל, לכם לבחירה.

ועל כן הינכם מכילים את אותם קשיים אלו והינכם מבטאים את אותם מהויות של קושי וקשיים אלו ללא צורך אשר לכם לבקש השינוי, מצורך הבחירה ודרך השינוי להתהוות מרצון ובחירה ולבטא קלות בחייכם. ולכן כאשר אין בחירה לכם לשינוי ואין התמרה מצורך, אכן נקבע אותו "דפוס" לכם במירכאות כגורל – כקושי. קושי כמציאות אשר לכם אשר בו מהווה יומכם בתהליך החוויתי אשר לכם, מאותה מציאות לכם לחזק. אכן אשר בו בא הקושי על הקושי ואין תכלית ואין הקלה לאותם חוויות.

אכן, יש לבטא הכרה והבדל אכן בין מהות המזל לבין מהות הגורל ובשניהם יש חיווי אשר לו הינכם נזקקים אל אותו שינוי אשר יבוא לכם אכן מבחירה. מבחירה ורצון לכם להניע את אותה תוכנת – המזל, אשר לכם ניתנת כנשמות חוות. לרצות להכיר איכות אחרת, איכות מוארת לנתב בכם הדרך, בהולמות. ואכן לבטא רצון ולבטא שיווי אל האור בהולמות ולהאיר חייכם בשלמות. וכאשר תניעו תוכנה זו להכיל מבחירה את המזל, אנו האלוהות אשר לכם ובכם חוברים בכל בחירה, נקדם פניכם בברכה ועל כך תבורכו.

אכן תבורכי את, על אותה שאלה לבקש לה הבנות ולהכיל בה רבות את אותם אלו אשר בהם רצון לדעת ה-איך ולדעת ה-למה בשינוי אשר להם בו, הנזקק. ואותו פתח קוסמי אשר יבוא בהם מצורך החיווי באותה ראש השנה לבטא התמרה, יהווה בהם אכן צורך והכרה בשינוי מתוך בחירה והבנה מרצון.

אכן יש מהות להוות מסר זה כהפצה באותו "אתר" אשר לך מול אותו קהל וצביר אשר בו הרצון לבקש הידע לקבל ולהכיל את הבחירה אשר לו אל השינוי אשר יניע את התוכנה – המזל  אשר לו מחדש.  ותבורכי.

bottom of page