"הרכב הנשמה"

"אור להכיל מתוך האור בכם" – מוגש ע"י אנו האלוהות 

דרך לילה ברזסקי


הרכב הנשמה מפגש ראשון – 25.1.2016


שבו בנוח…מצורך הרצון לכם להכיל האור, מתוך האור אשר בכם… אכן, נביא בכם מהות להעשרה, לבטא הולמות…


שלום לכם, אנו האלוהים אשר באים בכם מצורך אותו רצון אשר לכם להכיל, יורידו בכם ידע אשר יבטא המשכיות אשר לכם לקבל דרך אותם "אנו האלוהות".


ומתוך הכול אשר לכם, כאשר וחברתם אל אותם אלו מיידעים והבאנו בכם איכות, אכן אותה איכות זו היום, מבקשת העוד בכם להכיל. ומתוך הכול אשר נתנו לכם, אכן "אנו האלוהות" יבטאו את אותה העשרה אשר לכם לקבל. 


ומתוך הכך כאשר ובאה אותה הכרה זו בכם להכיל, היו מבורכים לאדוני.ומתוך אכן אותה הכרה זו, "אנו האלוהות" אשר באים בכם ומבטאים בכם הולמות, נביא בכם לדעת ולהכיר כי אותם נושאים אשר בחרנו לכם היום, הינה אותה הכרה אשר לכם להכיל הידע אשר בו לכם אותה נשמה תייצג.


ומתוך הכול אשר באה אותה נשמה בכם, הרי לכם לדעת הנשמה הינה נצחית. ומתוך אותה הכרה אשר לה, הינה חוברת אל אותו כוח אלוהי – אותו כוח אלוהי אשר יוצר בה את אותה עוצמה אשר יכולת לה לבטא חיים. 


ומתוך הכך כאשר ואותה נשמה מקבלת את אותה עוצמה של יכולת חיים, הינה אנרגיה בתנועה.ומתוך הכך כאשר והינה טוענת עצמה מחיבור אלוהי, יש בה את החלק האלוהי. ומתוך הכך כאשר והינה נושאת את אותו כוח אלוהי ואת אותו כוח זה אשר מנתב בה רטט מתוך ההולמות, הינה יכולה לברוא חיים בגוף הפיזי.


ומתוך אותה הכרה זו כי וכאשר באה בה, בנשמה, היכולת לברוא חיים, הינה חוברת, הנשמה, אל הרוח ואל הנפש.


רמת הרוח הינה רוח האל, רמת הרוח הינה רוח המודעות הטהורה. ומתוך הכך כאשר והינה במודעות הטהורה מהווה את הצורך לתת לחיים את אותם עוצמות אשר הנשמה מכילה. 


ומתוך הכך מהווה מודעות האור, מודעות הרוח, מודעות הידע, באותו גוף פיזי אשר הכיל את החיים, מהווה בו את הצורך לחבור אל הרוח – אל רוח הבורא, אל הרוח אשר בו כל הידע קיים וכל אותה תובנה אשר לבורא, יורדת בתוך כל תא ותא אשר לגוף הפיזי.


ומתוך הכך חוברת אותה מודעות רוח אותה רוח אלוהית, אל אותו הגוף הפיזי להניע את אותם חיים דרך כל האיכות אשר לנשמה.ואכן הנפש – הנפש מהווה חיבור לצורך אותה מודעות גשמית, רוחנית, ארצית. 


מתוך המהות אשר לאותה הכרה של הנפש לחבר את אנרגית הגוף אל אותה פעולה, אל אותה עשייה, אל אותה מהות והגשמה. מאחר והנפש חוברת אל האנרגיה הפיזית, הינה לצורך אותה גשמיות ואותה התנהלות אשר לאותו אדם לנהל חייו בחוויה.


ואכן אותה גשמיות אשר אותה נשמה מהווה בגוף הפיזי לתעל את אותו אדם, הינה לצורך ההקלה אשר תבוא דרך מודעות הרוח להניע את הנפש לבטא קלות בתהליכי החוויה ולבטא איכות של אותם חוויות מתוך אותה מודעות רוח.


ואכן הנשמה, הרוח והנפש הינם מתוך האחדות, חוברים לאותה אנרגיה קוסמית אשר לבריאה.


ומתוך הכך חווה אותה נשמה את הירידה לגוף הפיזי מתוך אותה זָכּוּת אשר לה, ומתוך הכך הינה כמהה להישאר בזָכּוּת של אותה מודעות אור, של אותה מודעות אשר תשרת את הגוף הפיזי לצורך החוויה ולצורך אותה תפארה אשר הביאה הנשמה לאותה מודעות אור אשר לאותו אנוש.


ומתוך הכך הינה חוברת מתוך אותה העצמה זו אל כל האיכויות אשר בה, לבטא את מודעות הרוח, המודעות הטהורה, באותה הכרה של האנוש.


ואכן מתוך אותה עוצמה זו, יורדת הנשמה אל הגוף הפיזי וטוענת בו חיים, אכן טוענת בו חיים, כל תא ותא בגוף האדם חובר אל אותם חיים אשר הנשמה טוענת בו תהליך והעצמה.


ואכן מתוך הכוח הזה כאשר ונתנה בו אך ורק חיים, נצרכים החיים לבטא הולמות, לבטא חוויה, לבטא גשמיות, לבטא רוחניות. ומתוך הכך אכן באה הרוח לתעל את אותה מודעות של האנוש.


ואכן אותה מודעות של האנוש מתוגמלת על ידי רוח האל לבטא: מחשבה מוארת, אהבה ורגש גבוה, איזון דרך האמת והנכון, להכיל ערכים מתוך המהות אשר אותו חיבור אלוהי בא בו, ומתוך הכך הערכים יבואו דרך טוהר המידות.


ואכן ומתוך הכך, ומתוך אותה הכרה זו של הרוח בתוך אותה אנרגית הגוף, אנרגית החיים, באה אותה נפש לתעל את אותו רצון, את אותו צורך, את אותו סיפוק של הגוף הפיזי, לבטא את כל רצונותיו ואת כל תחושותיו לצורך תהליך החוויה ולצורך המהות אשר לו ללמוד השיעור מתהליך החוויה.


ומתוך הכך פועלת אותה אנרגיה הן אנרגית החיים אשר הנשמה הכניסה, הן אנרגית הרוח אשר לאותה מודעות של האנוש והן מודעות הנפש אשר תתעל את הרצון, את הצורך לאותה השתוקקות של אותו גוף פיזי דרך כל תחושותיו ורגשותיו, להביא השתוקקות דרך אחריות לבטא את מהות החיים.


ואכן כאשר אותה הכרה במהות החיים באה מצורך וביטוי, אכן על אותה מודעות לתעל הולמות מצורך. 


ואכן אותו אנוש כאשר וחובר למודעות מתוך האמת והנכון, מתוך רוח החיים, מתוך רוח האל, מתוך אותו רגש גבוה, מתוך האהבה, מתוך הצורך אשר לו לתגמל חייו מאותה חוויה, הינו לומד השיעור ולומד להתמיר את אותה נפש אשר לו. אותה נפש מותמרת לאותה הכרה של הרוח, ומתוך הכך אותה נפש, אותה מודעות זו אשר עלתה, יוצרת עדיין זיכוך של אותה נשמה.


וכאשר אותה מודעות של אותו אנוש אין בה התמרה דרך הרוח, אכן הינה יוצרת חסימות באותו גוף, באותה מודעות ובאותם חיים אשר זורמים אל אותה מהות אשר לאדם בחוויה.


ועל כן לכם לדעת ולהבין כי כל אותה אנרגיה אשר לנשמה, לרוח ולנפש אשר מוכלת באדם, וכל אותם חוויות אשר מתועלים דרך אותה אנרגיה זו, נצרכת למאגר – למאגר רוחני, ועל כן אותו מאגר רוחני זה הינו התודעה – התודעה של האנוש.


בתודעה נשמרים כל החוויות, נשמרים כל האיכויות, של הנשמה, נשמרים כוח הרוח, כוח האל, כוח של אותה נפש לנתב החוויה. 


ומתוך הכך נתחמים בתוך אותה תודעה כל אותם חוויות של אותו גלגול, נתחמים כל אותם חוויות גם מגלגולים קודמים, מאחר ואותה תודעה אשר הינה תוכנת הנשמה, עולה עם אותה נשמה כאשר היא עוזבת הגוף הפיזי.


ומתוך הכך כאשר ונשמה רוצה לברוא חיים חדשים בגוף אחר, הינה באה    עם אותה תודעה. ומתוך הכך אותה תוכנה עדיין קיימת בתודעה, ומתוך  אותה הכרה זו באים לביטוי בחיים החדשים איכויות או קשיים מגלגולים קודמים.


ומתוך הכך אותה תודעה מאפשרת אל אותה מודעות של האנוש, להוציא מאותה תודעה את כל אותם חסימות ולהווה בהם תיקון, העשרה, התמרה ושיווי תדר אל האור, ומתוך הכך הינה מזככת שוב את אותה נשמה.


ואכן לכם לדעת כי כל אותה אנרגיה – אנרגיה אלוהית זו אשר הנשמה, הרוח והנפש מהווים, הינם הון רוחני, הון אלוהי. ומתוך הכך כל אותו הון אלוהי זה מופקד בתודעה, ומתוך הכך כאשר והינו מופקד בתודעה, התודעה עושה את הכול יכול אשר לה לבטא מצורך אותו אנוש.


ומתוך הכך האנוש מתנהל מתוך אותה מודעות אשר לו, אם והינו מתנהל דרך מודעות הרוח, הרי חייו זורמים מתוך האמת והנכון, מתוך הכוח הבורא אשר בתוכו, מתוך היצר אשר מהווה את יצר החיים דרך אותה הכרה בחושים אשר בו חושים רוחניים, לבטא את החוויה מתוך ההולמות ולבטא סיפוק ואף לבטא התמרה מצורך.


ומתוך הכך אם וכאשר אותה מודעות של האנוש חווה דרך הארצית, דרך הגשמיות, דרך החומר והרוח אשר אינו מבטא את הרוחניות מצורך, הרי אותו אדם חי בספק, בפחד, בחוסר אמונה, בכאב ובחולי. 


ומתוך אותה הכרה זו מנהל חייו ומהווה את אותם חוויות אל אותה תודעה. ומתוך הכך אכן חוזרת אותה נשמה לגלגול נוסף עם כל אותה תוכנה אשר בתודעה.


ועל כן "אנו האלוהות" אשר מרחיבים לכם כל מהות אשר לכם נזקקת לבטא את אותו צורך אשר לכם בעוד לקבל, אכן כאשר והכרתם להבין ולדעת כי התודעה הינה מקור אנרגטי אשר לאותו אנוש להוות את הרצון להכיל את כל האור אשר אותה נשמה מביאה אל אותה מודעות רוח ולצורך.


ומתוך הכך כאשר ואמרנו רבות, כי אותה נשמה אשר הינה מהות אשר בה קיים כוח אלוהי, הינה החיבור אשר לכם אל "האני". אותו חיבור אשר לכם אל "האני" הוא המפתח אשר לאנוש לחבור אל אותה תודעה אשר לו ולמשוך את כל העוצמות האנרגטיות אשר קיימים שם.


אך כאשר האדם חובר אל אותה מודעות ארצית מתוך אותה נפש אשר לו, הינו חובר אל "העצמי". 


ומתוך הכך כאשר והעצמי מהווה את השליטה מתוך אותו כוח אשר הינו כוח ארצי אשר מהווה את הצרכים הארציים ולא הרוחניים, ומהווה את האגו מתוך אותו כוח אשר מנהל אותו, אין החיבור אל אותה מודעות הרוח. 


ומתוך הכך אותו אנוש אינו יכול לבטא את אותה הכרה דרך אותה תודעה למשוך דרכה את כל הכוח אשר נדרש לו.


ועל כן אותם לימודים אלו אשר מהווים תדרים לצורך אותה התעלות – ולצורך אותה התעלות לבטא תיקון, אכן אנו מהווים בכם את אותה הכלה אשר האור הביא בכם דרך המיידעים, להכיל בכם את אותה העשרה.


ומתוך הכך כאשר ובאנו בכם "אנו האלוהות", היו מבורכים לאדוני. 

תודה.


כל הזכויות שמורות  2016 © ללילה ברזסקי

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי