שאלה: האם יש צורך לחנוך את הילדים הקטנים באותם תדרים, במודעות וכו' או לתת להם חופש פעולה ותנועה?

תשובה: אכן, כאשר ואותם אלו מוארים באים בתהליך, היינו אומרים כי גם את האור יש לכוון. ועל כן כאשר ואותם אלו יהוו את אותה הכלה של אותה מודעות אשר תבוא דרך אותם אלו הורים, את הכיוון לתת בהם ולא את העצירה להכיל בהם. היינו אומרים כי יתמירו את אותם אלו אשר להם כאותו צביר ויעלו איתם בתדר ולאותה הכלה ליישם את האור בכל מצב. על כן יש לכוון בתהליך, עשו זאת – זה תפקידכם. ועל כן, מתוך אותה הכרה לכם לדעת דרך אותם אלו כלים, עשו בהם גם את השימוש דרך אותו כוח, אשר יהווה בהם את אותו רצון גם להם להשתמש בו. האם הבנת?


שאלה: כלומר, לתת דוגמא אישית מההתעצמות שלנו ולכוונם למודעות?

תשובה: אכן, ומתוך אותם אלו, יראו ויבינו כי את אותה הכרה אשר להם לדעת, קיימת גם בכם. ומתוך אותה דוגמא אישית אשר הינך נותנת להם, אותם אלו יתחזקו ויהוו את ההתמרה ואת השיווי. האם הבנת?


שאלה: האם גם הילדים האלו באים עם רשימה משלהם?

תשובה: אכן, מאחר ואותם אלו באים לצורך, גם להם יש את אותם חוויות אשר באים עימם לצורך ההתמרה. ואותה קלות להם לדעת זאת, מאחר ועברו תהליכים רבים ויש בהם את אותה הכלה ואת אותו ידע ליישם בהולמות.


שאלה: כלומר, להם קל יותר ללמוד את השיעור.

תשובה: אכן, דמה זאת לאותם אלו אשר למדו את אותו שיעור ויודעים את התשובות בתהליך ובאים שוב לקבל את אותו רענון של אותו זיכרון. האם הבנת?


שאלה: ילדים הנולדים היום יש שינוי ב – די.אן.איי שלהם?

תשובה: אכן, כל אותם אלו אשר תשימי ליבך בתהליך, תראי את אותה עוצמה והתפתחות אשר באה בהם מתוך אותה הכרה של אותו די.אן.איי אשר יצר שינוי.


שאלה: האם לילדים שנולדים עכשיו, יש בהם ידע מגלגולים

קודמים או מעולם עליון?

תשובה: כאשר ואותם אלו גלגולים אשר הם חוו ויצרו את אותה התעלות ואת אותה מודעות אשר אותם הבנות באה בהם, היינו אומרים גם זה וגם זה יוצרת אותה התמרה. מאחר ואותה הדרכה אשר עימם יצרו הקשר, יצרו את החיווי לאותו תהליך אשר יבואו בה היום לצורך השינוי אשר יביאו גם באותם אלו סובבים. האם הבנת?


שאלה: איך אנו עוברים לעידן חדש?

תשובה: כאשר ואותה מודעות אשר יצרה בך התמרה, יצרה בך חיבור לאותו אור אשר מוכל בך. מתוך אותו אור אותה אנרגיה תשרת אותך. אותו גוף פיזי אין בו מהות, ייצור את הקלישות לצורך התהליך. מאחר ולאותו עידן אין הצורך באותם אלו אנרגיות אשר לכם בחומר להוות בכם את הסיפוק. מאחר ואותה מחשבה אשר הותמרה דרכך, תיצרי את השיווי לך בתהליך. דרך אותה מחשבה יוצרת – תכווני דרכך אל אותו עידן חדש ותהווי בו את שיווי התדר ואת הקלות לאותה חוויה, מתוך רצון ובחירה אשר תנהלי עצמך בנכון לך. האם הבנת?


שאלה: כלומר, אני זו שאבחר את כניסתי לעידן חדש?

תשובה: היינו אומרים כי, יש ביכולתך לבחור להישאר באותו עידן אדמה ולהוות את אותה הדרכה אשר תתמירי אחרים בתהליך. מאחר וכאשר אינם מותמרים אותה כניסה אשר להם לעידן, תהווה בהם קושי ואין בהם היכולת להשוות תדר לאותו עידן. האם הבנת?


שאלה: ואלו שיישארו, האם יישארו בגוף פיזי?

תשובה: אכן, כאשר ואותם אלו יהוו את הרצון עדיין אל אותו חומר ושימוש בו. מתוך אותו צורך אשר להם מאחר ואותה מחשבה אין להם היכולת להתמיר זאת. האם הבנת?


שאלה: כלומר, העידן החדש הוא אחרי המוות שלנו?

תשובה: היינו אומרים כי, יש את אותו זמן ארצי אשר לכם, והיינו אומרים כי תחזרו עוד כמה מספר גלגולים לצורך התהליך.


שאלה: אני לא מבינה מה הכוונה לעידן חדש?

תשובה: כאשר ואותו תהליך חוויתי אשר לכם עם אותו עידן אדמה – עידן החומר, עידן ההיגיון ועידן הרגש. כאשר ואותם אלו יסתיימו בעוד אותם אלו שנים, יבוא עידן אשר בו אותו אור יכיל דרך אותה מחשבה ואת אותה מהות לשרת אשר ואותו תהליך יסתיים, יבוא עימו גם אותו אור אשר ינחה אתכם בתהליך, דרך אותו רצון אשר לכם באותם אלו התמרות אשר עשיתם. האם הבנת?


שאלה: זאת אומרת כי בעידן חדש שיווי המשקל בין ארבע יסודות אש, מים, אוויר ואדמה יהיה שונה?

תשובה: אכן, כאשר ואותו שיווי קיים בכם היום, יש בו את אותם אלו ארבע מנוהלים הינכם יותר עם אותו כוח אשר מניע את אותה אדמה ומים אשר לכם – החומר והרגש. כאשר לאותו עידן חדש תהוו התמרה דרך אותה יצירה אשר תבוא, דרך המחשבה ודרך אותו כיוון אשר אותו אור באבכם – קו האמצע. ודרך אותו אש ואוויר אשר ינהלו את אותה מחשבה אשר מתמירה כל תהליך. האם הבנת?


שאלה: כלומר, התהליך לא יהיה פתאומי ודרסטי וישתנה במשך הדורות – ייוולדו ילדים עם מודעות והבנות כי הנשמות חוזרות עם יידע וכיוון?

תשובה: היינו אומרים כי יפה אמרת. מאחר והינכם יורדים ועולים בתהליך. כאשר אותם אלו נשמות יורדות בגוף פיזי, הן באות מותמרות ולצורך התהליך. ומתוך אותה הכלה יש את השיווי ואת הרצון לחבור לאותו עידן חדש. ואנו היינו אומרים כי הינכם נמצאים באותו תפר. ועל כן אתם מהווים את אותם אלו לצורך ההתמרה אשר תביאו באותם אלו אשר חושבים כי, יש להם הזמן והמקום אשר יכיל בהם בהמשך. האם הבנת?


שאלה: האם בהמשך, לאנשים לא יהיה רגש והיגיון?

תשובה: היינו אומרים כי, יתנהלו דרך הרגש וההיגיון הגבוה.


שאלה: במדעי "עידן החדש" נאמר כי, חיבור לאור מוחק קרמה, מה ההבדל בין קרמה ובין החוזה שלנו עם האנשים?

תשובה: כאשר ואותה נשמה באה עם אותו חוזה אשר לה להכיל בגוף הפיזי, יש את השיעור בתהליך והלמידה לבטא. כאשר ונוצרת קרמה – נוצרת מאותם אלו שיעורים אשר לא באו לביטוי בהולמות. ומתוך אותה מודעות אשר לאותו אור להיכנס בך, אכן, מה שהינך עושה היום דרך אותם אלו מיידעים, הינך משנה את אותה הבנה אשר הייתה לך – יוצרת את השיעור היומי שלך בהולמות ויוצרת את אותה כניסה של אור בכול תהליך אשר הינך עושה. האם הבנת?

שאלה: הבנתי. אך הקשרים שלנו עם אנשים יש בהם חוזה כתוצר קרמתי מגלגולים אחרים?


תשובה: כאשר והתמרת עצמך, יצרת תהליך אשר אותה הכרה אשר בך תחווה עימם בצורה אשר בה האור יחבר בין אותם אלו אלייך. ועל כן מתוך אותה הארה אשר משתקפת ממך, נוצר באותם אלו גם התמרה ואותה קבלה של שינוי תבוא גם בהם. האם הבנת? ועל כן, אנו אומרים בכל מפגש ומפגש כי כאשר אתם מתמירים עצמכם אתם מתמירים גם את אותם אלו אשר עימם הינכם בחיי היום יום. האם זוכרת הינך?


שאלה: האם אפשר, על ידי העלאת המודעות, לשנות צו נשמה אשר אין בה זוגיות?

תשובה: אכן, מתוך תהליך והתעלות, מתוך אותו צורך אשר לה לבקש. אותה מודעות אשר לה, תביא את אותו אחד אשר תחבור עימו מתוך אותה הבנה, כי אין את אותה זוגיות אך, יש את אותה חוויה לקבל. אכן, כן.


שאלות של תלמידים בנושא עידן חדש לאל אלינוס: (16.7.2009)


שאלה: כל פעם שאנו מדברים על העידן החדש ואנו מבקשים מכם לתת לנו אפיונים לגבי אותו עידן, אתם לא כל כך עושים זאת בהסכמה. האם אתם יכולים לשפוך מעט אור על איך אתם רואים את האחדות. לאן מתקדמות הנשמות, ובכלל לאן זה מוביל?


תשובה: אנו היינו אומרים, כי מאחר וכאשר אותה אנרגיה אשר תאחד דרך אותו עידן חדש, אינה יכולה היום לבטא בך את אותה הבנה, מאחר ונצרכת אותה התעלות לצורך התהליך. ומתוך הכך אמרנו יש את הדרך לבטא ואת העשייה לשרת. ומתוך הכך כאשר ותשתנה אותה אנרגיה אשר לכל אותה אנושות מצורך ההכלה והקבלה אשר להם, יוכל בכם – באנושות אותו תהליך זה להכלה. יוכל בכם אותו תהליך זה לביטוי, יוכל בכם אכן אותו שינוי אשר נצרך הינו לאותו עידן חדש.


שאלה: אז אין לנו אפשרות לקבל שום מידע…

תשובה: אכן, מאחר ואותו מידע על עידן חדש לא ינתב אתכם היום לשום תהליך אשר בו לקדם. מאחר ואין הקידום, על כן אין בו מהות.


שאלה: אבל הרי אתם נותנים לנו את כל הכלים, אנחנו מוכנים.

תשובה: ומתוך הכך כאשר ובאה ההכרה, ובאה ההכנה ובאה מוכנות אשר לכם, אכן פרצו את הדרך לאותם אלו אשר עדיין אותה מוכנות אינה קיימת בהם. ומתוך הכך הינכם שליחים להוות באותם אלה אשר להם לראות את המהות המשרתת ולרצות בשינוי אשר חבר בכם.


שאלה: כאשר אנו מדברים עם אנשים אנו מספרים להם שאנו מתקדמים לקראת עידן חדש, ואם היינו יודעים קצת יותר על אותו עידן זה, הדבר היה תורם גם לנו וגם היה משפר את ההסברה.

תשובה: אין מהות. יש ועליך להבין, כי אותה אנרגיה של עידן האדמה הינה אותה אנרגיה ששיתפה את כל האנושות בתוך התהליך החוויתי. כאשר והינך יודעת אותה אנרגיה אט, אט משתנה, כי נכנסת אותה אנרגיה של עידן חדש. ובמהות של אותה "אנרגיה קוסמית" אשר יורדת היום לכם לאותה אנושות, הינה מהווה את השינוי ואת אותה תסיסה אשר לאותה רוחניות לגלות, גלוי. ומתוך הכך כאשר ואותם אלו אשר הינכם, כאשר ונוצרו בכם אותן אלו איכויות, אכן תביאו את ההכרה הזו כי אותה אנרגיה חדשה, היום תופסת לצורך אכן להכיר בשינוי. ועל כן אותם אלו אשר אין בהם את היכולת של אותה הכלה של אותה אנרגיה חדשה מאחר ואותה חסימה קיימת בהם מצורך אותה מודעות. ולכן אותה אנרגיה אשר לעידן החדש אשר נכנסה כבר בפתח, היינו אומרים, תקשה עליהם להכיל התהליך החוויתי אשר להם ומתוך הקושי הזה אכן יהוו קושי נוסף. ובמהות הזו כאשר תעלה מודעותם, יכילו את אותה אנרגיה חדשה. האם הבנת?


שאלה: אנו יודעים שאנו כבר בתחילת עידן חדש ויש התעוררות אבל יש גם הרבה תסיסה והתעצמות של הרבה דברים שליליים כמו הרג ורצח והרבה אנשים רואים בכך תקופת החושך.

תשובה: אין מהות באותה מחשבה. כי וכאשר נצרכת אותה אנרגיה חדשה זו לתהליך הינה "מנקה את השטח". כאשר והינכם מכנים "ניקוי אורוות". ובמהות הזאת נצרכות אותן נשמות אלו מתוך הבחירה אשר יצרו ומתוך הצורך אשר להן בחוויה להתנתב דרך הקושי. האם הבנת?


שאלה: העידן החדש נשמע לי כמו קוד שעדיין אנחנו לא יודעים לפצח, הייתי רוצה לדעת איך להסביר לאנשים מה זה עידן חדש?

תשובה: בתהליך אשר לך היינו אומרים, דרך הקלות. כאשר ותכירי באותה אנושות להבין כי נמצאת בהם אותה אנרגיה של עידן האדמה ומתוך הכך הם מנהלים את אותו תהליך חוויתי. ובמהות היום, כאשר ובאה אותה אנרגיה אשר לאותו עידן חדש, הינה "אנרגיה שונה". 


ובמהות של השוני, אותם אלו אשר לא יודעים להכילה, הינם נפלטים. ובמהות אשר באה אותה מודעות ועלתה יכולים אותם אלה לשרת דרך אותה אנרגיה אשר נכנסת. ומתוך הכך כאשר ויבינו כי אותו קושי אשר בהם קיים היום נצרך לאותם אלו התעוררות להם להכיר במהות המחברת אותם לצורך אותו עידן חדש. 


ועל כן כאשר והינכם עושים את אותה שליחה של אותה אנרגיה אשר לכם מול אותו "שער ימין", חוזרת אותה אנרגיה אל אותם אלו לצורך ההכרה בשינוי. ובמהות הזו כאשר ותתנו להם ידע זה, כי אותה אנרגיה באה מצורך אשר להם להתחדש דרכה ולהכיר במהות אשר יחברו יחד מתוך הקלות אשר יבוא באותו עידן חדש, היינו אומרים קיצרת להם את התהליך. 


ובמהות אשר לכם אכן להשפיע. ומהות אשר לכם אכן להוות את השליחות מתוך הנכון והאמת. אכן אותם אלו כללים נצרכים הינכם להניע מתוך אותה אמת. ועל כן אין מהות אשר תביאו את אותה התחדשות אשר תהיה באותו עידן חדש כאשר והאנושות אינם יכולים להכיל את אותה מהות משרתת.


יש ועליכם להבין כי וכאשר אלו ינקו את אותה הכרה אשר להם דרך אותה מודעות אשר תכיל מחדש את אותם אלו תדרים אשר בהם קיימים, יבינו אט, אט, כי אותה אנרגיה אשר באה היום לצורך עידן חדש, מהווה שירות עבורם כפי שהינה מהווה שירות עבורכם. ובמהות הזו תחזקו בהם ובמהות הזו אכן שירתו בהם.


ומתוך הכך כאשר והכרתם לדעת, כאשר וחל בכם השנוי מאותו יום אשר למדתם תהליכים אלה, אל אותו יום אשר לכם עימי היום, אכן יכירו לדעת גם אותם אלו אשר לכם חוברים, בשינוי אשר עבר בכם.


ואני אל אלינוס אשר באתי עם כל אותם אלו, "אנו האלוהים", קריון ומשפחתו ואותה מועצת ה-12 אשר השפיעה בכם איכות וידע, מברכים אתכם לאדוני. תודה.

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי