top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

23.12.2023 ♦ אני שולמית צלנר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

"אני בחרתי במהות האור לשרת"   עברו חלפו שנים מאז שהתחלתי ללמוד את המידעים של "חיבור למודעות על" לפתע הרגשתי שמצאתי את הבית  והעולם נגלה לי בראיה שונה רחבה ומאפשרת. 


גילתי את נסתרות הבורא והבריאה,איך לקחת את החיים מתוך קלות אהבה וחמלה והאמונה בדרך פשוט חיברה אותי לנשמה,לאור הפנימי שלי שהוביל אותי לחיות לפי צו הנשמה שמנחה אותי בדרך להיות במיקוד ודיוק באמת והנכון בענווה בסבלנות וסובלנות,הקשבה והכלה לסובבים אותי.  


וכאשר גילתי את האור הפנימי שבי,הניצוץ האלוהי שמכון ומנחה אותי בדרך.התחברתי למהות האור לשליחות שבחרתי משמחה.עם "שלמות מהות חיי היום." 


מהות אשר מנחה אותי להגשים את השליחות לכוון ולהדריך אחרים לחבור למהות האור ולהגשים את יעודי.זאת האחריות שלי. ולכן "הדרך באה בי מצורך ה-א ל,ו לנתב דרכי בהולמות ובאה בי הברכה"

bottom of page