top of page

"שאלות תלמידי מעגל שני על עידן חדש"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

16/07/09


שאלה: כל פעם שאנו מדברים על העידן החדש ואנו מבקשים מכם לתת לנו אפיונים לגבי אותו עידן, אתם לא כל כך עושים זאת בהסכמה. האם אתם יכולים לשפוך מעט אור על איך אתם רואים את האחדות. לאן מתקדמות הנשמות, ובכלל לאן זה מוביל?


תשובה: אנו היינו אומרים, כי מאחר וכאשר אותה אנרגיה אשר תאחד דרך אותו עידן חדש, אינה יכולה היום לבטא בך את אותה הבנה, מאחר ונצרכת אותה התעלות לצורך התהליך.


ומתוך הכך אמרנו יש את הדרך לבטא ואת העשייה לשרת. ומתוך הכך כאשר ותשתנה אותה אנרגיה אשר לכל אותה אנושות מצורך ההכלה והקבלה אשר להם, יוכל בכם – באנושות אותו תהליך זה להכלה. יוכל בכם אותו תהליך זה לביטוי, יוכל בכם אכן אותו שינוי אשר נצרך הינו לאותו עידן חדש.


– אז אין לנו אפשרות לקבל שום מידע…


תשובה: אכן, מאחר ואותו מידע על עידן חדש לא ינתב אתכם היום לשום תהליך אשר בו לקדם. מאחר ואין הקידום, על כן אין בו מהות.


– אבל הרי אתם נותנים לנו את כל הכלים, אנחנו מוכנים.


תשובה: ומתוך הכך כאשר ובאה ההכרה, ובאה ההכנה ובאה מוכנות אשר לכם, אכן פרצו את הדרך לאותם אלו אשר עדיין אותה מוכנות אינה קיימת בהם. ומתוך הכך הינכם שליחים להוות באותם אלה אשר להם לראות את המהות המשרתת ולרצות בשינוי אשר חבר בכם.


– כאשר אנו מדברים עם אנשים אנו מספרים להם שאנו מתקדמים לקראת עידן חדש, ואם היינו יודעים קצת יותר על אותו עידן זה, הדבר היה תורם גם לנו וגם היה משפר את ההסברה.


תשובה: אין מהות. יש ועליך להבין, כי אותה אנרגיה של עידן האדמה הינה אותה אנרגיה ששיתפה את כל האנושות בתוך התהליך החוויתי. כאשר והינך יודעת אותה אנרגיה אט, אט משתנה, כי נכנסת אותה אנרגיה של עידן חדש.


ובמהות של אותה "אנרגיה קוסמית" אשר יורדת היום לכם לאותה אנושות, הינה מהווה את השינוי ואת אותה תסיסה אשר לאותה רוחניות לגלות, גלוי. ומתוך הכך כאשר ואותם אלו אשר הינכם, כאשר ונוצרו בכם אותן אלו איכויות, אכן תביאו את ההכרה הזו כי אותה אנרגיה חדשה, היום תופסת לצורך אכן להכיר בשינוי.


ועל כן אותם אלו אשר אין בהם את היכולת של אותה הכלה של אותה אנרגיה חדשה מאחר ואותה חסימה קיימת בהם מצורך אותה מודעות.


ולכן אותה אנרגיה אשר לעידן החדש אשר נכנסה כבר בפתח, היינו אומרים, תקשה עליהם להכיל התהליך החוויתי אשר להם ומתוך הקושי הזה אכן יהוו קושי נוסף. ובמהות הזו כאשר תעלה מודעותם, יכילו את אותה אנרגיה חדשה. האם הבנת?


שאלה: אנו יודעים שאנו כבר בתחילת עידן חדש ויש התעוררות אבל יש גם הרבה תסיסה והתעצמות של הרבה דברים שליליים כמו הרג ורצח והרבה אנשים רואים בכך תקופת החושך.


תשובה: אין מהות באותה מחשבה. כי וכאשר נצרכת אותה אנרגיה חדשה זו לתהליך, הינה "מנקה את השטח" כאשר והינכם מכנים "ניקוי אורוות". ובמהות הזאת נצרכות אותן נשמות  אלו מתוך הבחירה אשר יצרו ומתוך הצורך אשר להן בחוויה להתנתב דרך הקושי. האם הבנת?


שאלה: העידן החדש נשמע לי כמו קוד שעדיין אנחנו לא יודעים לפצח, הייתי רוצה לדעת איך להסביר לאנשים מה זה עידן חדש?


תשובה: בתהליך אשר לך היינו אומרים, דרך הקלות. כאשר ותכירי באותה אנושות להבין כי נמצאת בהם אותה אנרגיה של עידן האדמה ומתוך הכך הם מנהלים את אותו תהליך חוויתי. ובמהות של היום, כאשר ובאה אותה אנרגיה אשר לאותו עידן חדש, הינה "אנרגיה שונה".


ובמהות של השוני, כל אותם אלו אשר לא יודעים להכילה, הינם נפלטים. ובמהות אשר באה אותה מודעות ועלתה יכולים אותם אלה לשרת דרך אותה אנרגיה אשר נכנסת. ומתוך הכך כאשר ויבינו כי אותו קושי אשר בהם קיים היום, נצרך לאותם אלו התעוררות להם להכיר במהות המחברת אותם לצורך אותו עידן חדש.


ועל כן כאשר והינכם עושים את אותה שליחה של אותה אנרגיה אשר לכם מול אותו "שער ימין", חוזרת אותה אנרגיה אל אותם אלו לצורך ההכרה בשינוי. ובמהות הזו כאשר ותתנו להם ידע זה, כי אותה אנרגיה באה מצורך אשר להם להתחדש דרכה ולהכיר במהות אשר יחברו יחד מתוך הקלות אשר יבוא באותו עידן חדש, היינו אומרים קיצרת להם את התהליך.


ובמהות אשר לכם אכן להשפיע. ומהות אשר לכם אכן להוות את השליחות מתוך הנכון והאמת. אכן אותם אלו כללים נצרכים הינכם להניע מתוך אותה אמת. ועל כן אין מהות אשר תביאו את אותה התחדשות אשר תהיה באותו עידן חדש כאשר והאנושות אינם יכולים להכיל את אותה מהות משרתת.


יש ועליכם להבין כי וכאשר אלו ינקו את אותה הכרה אשר להם דרך אותה מודעות אשר תכיל מחדש את אותם אלו תדרים אשר בהם קיימים, יבינו אט, אט, כי אותה אנרגיה אשר באה היום לצורך עידן חדש, מהווה שירות עבורם כפי שהינה מהווה שירות עבורכם. ובמהות הזו תחזקו בהם ובמהות הזו אכן שירתו בהם.


ומתוך הכך כאשר והכרתם לדעת, כאשר וחל בכם השנוי מאותו יום אשר למדתם תהליכים אלה אל אותו יום אשר לכם עימי היום, אכן יכירו לדעת גם אותם אלו אשר לכם חוברים, בשינוי אשר עבר בכם.


ואני אל אלינוס אשר באתי עם כל אותם אלו, "אנו האלוהים", קריון ומשפחתו ואותה מועצת ה-12 אשר השפיעה בכם איכות וידע, מברכים אתכם לאדוני.

תודה.

bottom of page