top of page

שלום לכם, אני אל אלינוס אשר בא בכם מצורך אשר לכם, אכן את אותה אחדות לבטא ומתוך הכך ומתוך הכול אשר בא בכם כל אותם אלו שנים דרך אותם אלו מיידעים אשר ירדו בכם, כינסתם את כל אותו כוח זה לתוך אותה תודעה אשר לכם.

אכן כינסתם איכות, כינסתם מהות וערך בו לשרת. ומתוך הכך כאשר ואותו ערך בכם לשרת, מהווה היום את "האני" אשר לכם מתוך הצורך אשר "האני" בא לביטוי, היינו מהווים עבורכם את ה- ההכרה וההשפעה אשר לכם בתהליך אשר בו, אכן הכרה קיימת והוקרה מתגמלת.

ועל כן אכן לכם היום לדעת ולהבין כי אותה התכנסות באה בכם מתוך נתינה, מתוך התניה, מתוך הכוח אשר הבורא בכם משרת, להביא את כל היכול אשר לכם אל אותה מציאות אשר לכם היום לבטא חיבור.

ואכן התכנסתם היום מתוך אותה סמליות של הכוח המאחד בין הקבלה לבין הנתינה, בין הנתינה לקבלה, ומצורך הכך אנו נהווה בכם את אותה המשכיות אשר תלווה אותכם כל היום מצורך אשר אותה תאחיזה בכם לשרת ואותה התעלות רוח אשר לכם לבטא שירות לכם מול כל האנושות תבוא בהולמות.

ואכן הבאנו לכם היום את אותו מטען אשר קיים בכם, העלנו מתוך אותה תודעה אשר לכם את היכולת אשר לכם, אכן לשרת – לשרת מתוך השליחות, לשרת מתוך הרצון אשר לכם. ואין המהות אשר לנו לבטא בכם את אותה הכרה כ- אלו אשר נבחנים היום בידע אשר בהם אלא אנו מביאים בכם את ההכרה להכיר באיכויות אשר לכם. ומתוך אותה הערכה של אותה איכות אשר ירדה בכם באותם אלו שנים, אנו מהווים בכם התמרה כאשר ואתם ב- תן אנו ב- יה להביא בכם.

ומתוך הכך אני אל אלינוס כאשר והכרתי בכם איכות זו, אכן זיכרון לכם הוא ערך ומתוך אותו זיכרון אנו נזכיר לכם כי וכאשר פעלתם לפני אותם אלו מיידעים שירדו במשך כל אותם אלו תדרים, עבדתם, ופעלתם, וחשבתם, ויצרתם, והבאתם עצמכם אל האמת המתגמלת דרך העצמי.

ומתוך אותו תהליך ראשוני של אותו מפגש ראשון של "אנו האלוהים" באה בכם אותה קבלה של עוצמת "האני" אשר גילה את תפארתו מצורך אשר לו לבטא את ה- יש ולהכיל מתוך המהות המשרתת, אכן תכירו בהבדל ותעריכו את המקום אשר ממנו באתם אל המקום אשר אתם היום נושאים אותו.

ומתוך אותה שליחות לבטא בכם את השירות אשר יהווה אמת ונכון בכול עת, אכן אותה ישות אור אשר אנו מכָוְונים אותכם להוות אותה, אכן תבוא בהולמות.

ואכן מתוך האחדות אשר נוצרה, ומתוך אותו זר ותפארה אשר באה בכם, אכן היו מבורכים לאדוני. תודה.

 

 

כל הזכויות שמורות 2020© ל- לילה ברזסקי

תקשור פתיחה - אל אלינוס.MP3ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי
00:00 / 04:12

כנס והתכנסות 4.2.2020 –

תקשור פתיחה מאת אל אלינוס

דרך לילה ברזסקי

bottom of page