top of page

שלום לכם, אני אל אלינוס אשר בא בכם כחוברי האור לשרת.

ומתוך הכך לך לדעת כי וכאשר הבאת מהות זו לתַהלך את כל אותם אלו יודעי האור לנתב ולהביא מהותם לבטא את אותה נתינה מצורך אשר באה בהם אותה הכלה, אותו כִּיוּל אשר בא בהם, גילית לדעת איכותם והכרת לדעת את אותו ערך אשר להם לבטא את האור מתוך ההולמות.

ואכן לך יקירה, יש ועליך את אותה סבלנות לבטא דרך האחד אשר בך קיים, ומתוך אותה סבלנות זו, תכירי לדעת כי כל אותם אלו שליחים אשר הינך יוצרת, ינתבו התהליך מתוך בקיאות אשר בה מהות משרתת.

ועל כן, כל התהליך הינו התמרה, כל המהות הינה להביא את הערך אשר להם לבטא הולמות, ואכן מתוך אותה מהות אשר הבאת בהם, הכירו לדעת את הערך אשר להם מתוך ה- יש אשר נתנו להם.

ומתוך הכך, אכן גלי לך הבנה זו כי וכאשר הינך עושה שירות, אנו מתגמלים אותך באיכות, ומתוך הכך אותה איכות יוצרת, אכן יריעה אשר נפרשת על כל אחד ואחד לבטא את אותה גלימה הולמת אשר הינו אכן חובר אליה, גלימה אשר בה האור קורן מתוך ה- יש אשר בתוכו.

ואכן אותה יריעה זו הינה נפרשת על כל מי ומי אשר לקח את אותה אחריות אשר לו לבטא את אותו תהליך זה אשר הבאנו בו, באותה התכנסות אל המואר אשר בתוכו.

ואכן אחריות הינה עוצמה, חוכמה הינה כלי. ומתוך הכך כאשר והחוכמה והעצמאות אשר לאותו אחד להכיר באחריות אשר הינו לוקח על עצמו, הינו מניע את החוכמה לתעל יומו בהולמות. ומתוך הכך לך סבלנות להכיר ולדעת כי לאותו מרחב של אותו זמן ומהות אשר לכם, יש בו תגמול עבור כל אחד ואחד.

ומתוך אותה השפעה אשר נתנו לך על אותו תזמון לך בעמידה של אותו מיקוד ודיוק, גילית לדעת כי וכאשר הינך באותה העצמה, יש מהות של האחדות, ואותה אחדות אשר נוצרה מצורך אשר להם לקבל, אכן גילו כולם לדעת כי הכוח נתון בידיו, והזמן הוא מַן של החיים, והאיכות אשר נפרשה לפניהם לגלות מתוך התודעה את כל ה- יש אשר להם, אכן יחזרו כל אחד ואחד עם הכִּיוּל ההולם והאמונה המתחזקת מתוך השליחות אשר הינם עושים.

ועל כן ומתוך הכך לכם היום, כאשר והינכם נפגשים מתוך החוסר אשר לאותה אנושות, נפגשים מתוך התקיעות של אותה אנושות אשר נוצרה מאותה השפעה של אותה כפיה אשר כל אחד ואחד בחר לצורך החוויה, ומתוך הכך אכן באה עצירה, באה כניעה, באה מהות אשר תשרת את כל האנושות ואת כל העולם בכלל.

ואכן לכם להבין ולדעת כי וכאשר כל העולם מהווה דאגה, כל העולם, כל האנושות מהווה עצירה ומהווה  ה מְ ת נ ה. יש ועליכם להבין כי אותה עצירה אשר לאותה אנושות מבקשת פתרונות לבטא, ואכן אותה המְתנה הינה נותנת להם התכנסות פנימית להכיר ולדעת את ה- יש אשר מוכל בהם כאנוש, ולבטא את ה- יש של האנוש אל התהליך אשר יהוֶוה אכן פריצת הדרך אל אותו "אני" אשר להם.

ועל כן אותה המְתנה הינה מַתנה להביא לאנושות השפעה עצמית והכרה פנימית להכיר באור ולנתב את האור לטובת האמת אשר נזקקת להם. אמת אשר אינה קיימת בהם, אין בהם איזון, אין בהם מהות, אין בהם את ההכלה של התכלית אשר לשמה ירדה אותה נשמה אשר להם.

ועל כן כאשר ואין אמת בתהליך, ואין הכרה בתהליך, ואין התכנסות פנימית מצורך לבטא כל אחד את התכלית אשר לשמה ירדה נשמתו לחוויה, יש הצורך בעצירה, יש הצורך אשר לאותם אלו לגלות "למה, וכמה, ואיך עלי להכיל מציאות זו".

ואכן אותה המְתנה אשר הינם בה נמצאים, תביא אט – אט את המַתנה אשר לשמה יביאו את אותה הפנמה לחזק בחייהם.

ועל כן כל אותה מציאות אשר לכם היום, דעו לדעת הינה מַתנה – הינה מַתנה עבורכם, להעצים ולגלות כמה הוקרה הבאנו בכם, ומתוך אותה הוקרה זו תקרינו לאותם אלו הסובבים לכם, ואותו שׂיח אשר לכם כאדם אל אותה אנושות, הינה שׂיח אלוהי.

ומתוך אותה עוצמה זו, תכירו לדעת כי וכאשר אתם משווים תדר אל אותו כוח אלוהי בכם, אינכם אלו הדוברים אלא כוח אלוהי דובר דרככם, ואכן אותה מַתנה זו הינה לאותו שומע אשר אכן מבקש לדעת ה- איך.

ומתוך הכך כאשר ובאה בכם אותה הבנה זו להביא הוקרה זו בתוך אותה אנושות ולהדגיש את האור אשר לכם מתוך הענווה אשר לכם, אכן אותה הדגשה תהווה, אכן דגש אשר בו יהוֶוה ה ג ש מ ה  לכול אחד ואחד לצורך השינוי אשר לו להכיל, ואכן הענקתם מַתנה מתוך השלמות אשר באה בכם.

ומתוך הכך ומתוך אותה אחדות אשר יצרתם היום דרך אותה התכנסות, אכן גיליתם לדעת כי אינכם נפרדים זה מזה, כי הינכם אכן ערבים זה לזה. ומתוך הכך אכן חברתם כאותו אחד מתוך האחדיו אשר לכם, מתוך כל אחד ואחד, מתוך הכוח היוצר בתוכו, יצרתם אכן עמידה משותפת, עמידה מתגמלת ועמידה אשר בה, אכן יש תאחיזה במהות האור אשר הכלתם.

ומתוך הכך אני אל אלינוס,  אשר בא בכם ונותן לכם איכויות אלו מצורך לכם אכן להכיל, היו מבורכים לאדוני. תודה.

 

כל הזכויות שמורות 2020 © ל- לילה ברזסקי

תקשור סיום4.7. (1).MP3ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי
00:00 / 10:27

כנס והתכנסות 4.2.2020 –

תקשור מסכם מאת אל אלינוס דרך לילה ברזסקי

לשמיעת הקלטת התקשור

bottom of page