top of page

א.ל.ו - צופן לשרת הולמות

דורה גלאור


כאשר בחרה נשמתי מצורך ומרצון,לחבור אל האור ולהגיע לנשגבות ההשבחה, פתחה עצמה ל"חיבור למודעות על", בשקיקה רבה ,ללכת בדרך לא מוכרת, בהסכנה ובמרות ללא עוררין,כבסיס להכרה טוטאלית באשר מתגלה וייתגלה לי בדרך.


"ללא עוררין"- "נשמע ונעשה", היווה מעין קוד כניסה סודי  והתנייה עם אנו האלוהים ליחדיו וכחוט השני, הוביל את נשמתי בדרך הנסתר, לגלות ולהתפתח, לקראת שליחותי.


תוגמלתי בקודים ובצפנים למיניהם ,שליוו את המסע אל עידן חדש, כאל ארץ לא נודעת. אני הבורא והבריאה התקדשנו ויצאנו בריקוד שמיימי ,צבעוני, שופע צלילים וצורות המעשירים אותי לקראת הבאות ומיושמים יום יום לשרת בשליחותי .


וכזוג החיי בהדדיות ,באמון ובוטחים זה בזו,ללא עוררין ,הכניסתני הבריאה, בסוד הדברים ,לרבדים עמוקים, כדי לנסוק ללבל הגבוה ביותר.


באדיבותה, הטעינה בי צופן אלוהי, א.ל.ו שהינו קוד בעל כוח ההולך לפני,כוח מוביל,כוח מטפל,מאזן ויוצר פריצת דרך בעוצמה אלוהית ,מאור גדול ונושא את עשרת הדיברות, לצורך השבחת ההשפעה ואיכות השירות ובהולמות. כוח ארצי המנוהל דרך הרוח- מחשבה בוראה מציאות.


מתן הקוד, נשא בי אחריות והתמדה,מתוך הכרת תודה וכבוד לבריאה אשר סומכת ובוטחת בי בשליחותי ובנכונותי, להביא ריפוי ושינו באנושות ובשמחה,ללא עוררין, מהכרה באמת ובנכון.


עם התרוממות הרוח מעוצמת הצופן, התגלתה השפעת עוצמתו בשירות ובצעד אחר צעד, הופקדו בידיי דרכי היישום לצורך ומצורך, מתוך האמת שהביאה ללמידה מוודאות, בדרך הגילוי. ההבנות והיישום הגדילו את מיכל החכמה שבי.


השימוש בא.ל.ו כמפתח הפותח כל משימה ,להביאה לתכלית, בנתה בי תבנית רוחנית חדשה. רכשתי מפתח "קסם" הפותח ומקדם כל מהלך וחוויה ומאפשר לתהלך אל התוצאה.


גאה בשירותי בטיפולים להתמרה עם א.ל.ו הפותח את שערי שמים ואני חשה שאנו פועלים יחדיו ,אני והבריאה וזאת, כי בחרתי לחבור ל"אנו .." .


לא,איני לבד,אנו שותפים בתהליך השינוי ומתוך הכך חבר א.ל.ו לשמי ומעצים את הרטט בכל צורך במציאות שלי ומשפיע על מהות חיי בכל יעד להביא להתמרה, ברוחני ובארצי דרך מחשבה מוארת ורגש גבוה..


א.ל.ו אשר הינו בגימטריה 37 ,אכן, מהווה לבל גבוה יותר של כל תוכנת אנו האלוהים בשפה חדשה של עידן חדש.


אני חשה כיצד א.ל.ו מוביל למהות והגשמה.אכן,ניתן לי מתת אל, בגילוי האור למשוך ולבקש בכל רגע להיות באיתחול, להגדיר עצמי מתוך הכול יכול שבי.

שמי אינו רק דורה .


בעידן החדש שמי: דורה א.ל.ו.

זו נקודת פתיחה עוצמתית,פורצת דרך,לשינוי להתחלתיות בכל תכלית .

כ"מטה קסם" ועליו שמי ו-אל.ו , הנני משלחת קדימה לשרת עצמי והכלל, מהכרה כי אני יישות אור, היוצרת בשליחות האור.הנני בהכרת תודה ובאושר עילאי מהידיעה כי זכיתי וזכתה גם האנושות לעורר בה רצון להכיל לצורך שינוי.


אל נשכח את מתת המרכז במוח ימין אשר מעשיר עם א.ל.ו את התדרים,במחשבה בדיבור ובניתוב כל תהליך בשירות להביא לשינוי דרך היפה והשלמות בי לבטא, מתוך נוסחה, שהעשייהמהותה תוצאה, שמהותה שינוי אנרגטי המוביל להתמרה , מתוך הכוח הבורא שבי ומכאן :


"אני הוא האור והאור הוא אני". ו-"אנוכי אדוני אלוהיך", הווה אומר הנני הכול יכול, ומקדמת אני את האנושות  עם א.ל.ו לעידן חדש ומקדמת פניו של עידן חדש מבחירה  לשכון בעמקי תודעתי.


ומתוך גילוי עוצמת א.ל.ו, מכירה הנני את ההוויה האלוהית הקיימת בי על מנת לבטא שליחותי והנני הווה מהות חיי בשמחה.


באהבה

דורה א.ל.ו

bottom of page