top of page

כנס שנתי אור יהודה – 13.10.2013
תקשור עם אנו האלוהים דרך לילה ברזסקי
דרך ה-לתת לקבל או לקחת


שלום וברכות לכם אשר באתם לאותו מפגש להכיל, אנו האלוהים, נביא בכם היום את אותו ידע אשר לכם לבטא בכם הדרך מתוך ההולמות.


ומתוך הכך לכם לדעת, אנו נביא בכם את אותה ידיעה אשר לכם להכיר את אותו כוח אשר בו, אותו חיבור לכם אל אותה הכרה ב- "לתת" – בנתינה, ואת אותה הכרה אשר לכם ב- "לקבל" או ב- "לקחת".


ומתוך הכך כאשר ואנו מביאים לכם את אותה איכות זו לכם, הרי לכם לדעת כי נתינה אשר באה מכוח הרצון אשר בו קיימת מחשבה מוארת ורגש גבוה, היא לנתב תהליך של נתינה בהולמות ולבטא אפילו הפריה.


ואכן כל מהות הבריאה הינה נתינה – כל מהות הבריאה הינה נתינה אשר באה דרך היקום, דרך הטבע ודרך אימא אדמה אשר מספקת את כל המהות אשר אותו אדם נצרך.


ומתוך הכך אותה נתינה אלוהית ירדה גם אל אותו אנוש אשר הכיל את אותה אהבה טוטאלית אשר לבורא, הכיל את אותם ארבע יסודות, הכיל את העוצמה, את הבינה, ואת הידע להכיר. 


ומתוך הכך כאשר ואותה נתינה אשר לבורא אל אותו אנוש, הינה מהות מתגמלת אשר באה עימה כוח לשרת. וכאשר באה עימה כוח לשרת אותו אנוש יכול לבטא חייו מתוך ההולמות.


ועל כן אנו נביא בכם את אותו כוח אשר אתם כאדם מהווים בו הכרה. "לקחת" או "לקבל" יש בהם מהות שונה, ואיכות אשר משרתת. ולכן כאשר אדם לוקח את התהליך, הוא מהווה סיפוק מאווים רגשיים ומחשבתיים. מהווה בלקיחה אשר לו סיפוק של הרצון הארצי והגשמי והפיזי.


ומכך כאשר ובא מאותו תהליך והכלה של אותה לקיחה, אינו נושא באחריות, אינו משקיע מחשבה, אינו משקיע מאמץ ואין בו "הצורך" במירכאות של ה- "לתת" למען אותה לקיחה.


ומתוך הכך אותו אנוש מכיל חייו מתוך אותם דפוסים אשר רכש מאותם אלו סובבים לו, ומתוך אותו חינוך והגשמה הינו יוצר חייו מתוך אותה לקיחה אשר באה מאותו תהליך אשר בו אין אחריות לבקש שינוי. מסתפק אותו אנוש ואותו דפוס ויצירה אשר הינו מכיל.


ומתוך הכך כאשר והינו בתהליך של אותה לקיחה, חובר אל חייו מתוך אותה הסכמה אשר המוכר והידוע תואם למהות אשר משרתת אותו, והכוח אשר הינו נושא מספק עבורו את מהות החיים.


ומתוך הכך הינו חי באשליה אשר אותו זמן אשר הוא מָן מהווה מהות החיים, משמש עבורו אשר אין בו הכלה הולמת מוארת ותומכת. ועל כן אמרנו אשליה אשר אין בה מהות לאותו אנוש.


אך כאשר אנוש "מקבל" את הרצון אשר לו להכיל, "מקבל" את הרצון דרך אותה אחריות אשר הינו נושא על תהליך החיים.


מקבל מתוך אותה נתינה אשר אותו בורא נותן בו, ומתוך הכך הינו בהודיה על אשר כל החיים אשר מהווים עבורו אתגרים וניסיונות, הינו חווה מתוך ההולמות אשר יכיר בשיעור ולמידה.


ומתוך הכך הינו בא מאותה התניה אשר הינו עושה את התהליך דרך השיעור והלמידה ואותו בורא ייחל בו הדרך.


ומתוך הכך כאשר והינו באותה אחריות של אותו תהליך והשפעה, רוכש הינו הידע לצורך אותה השפעה אשר תניע את החיים אשר לו דרך המוכר אשר אותו אור מהווה עבורו את הדרך להכיל.


ומתוך הכך כאשר והכיל את אותו אור אשר לבורא, אותו אור מנחה אותו לאורך כל אותה החוויה להכיר בשיעור ובלמידה.


ומתוך הכך כאשר ורכש הידע אשר יהווה עבורו מהות והשפעה להכיר בשיעור, אכן בא על שכרו מתוך התהליך אשר עשה.


וכאשר בא והכיר והשקיע זמנו ואף השקיע מהות מתוך אותו זמן ומתוך אותו חומר אשר הינו נזקק לבטא עימו שירות, אכן הינו חי מתוך אותה התעלות רגשית וחי מאותה שלמות אלוהית, ומתוך הכול אשר בא בו, אכן הינו בקבלה וכול מהות החיים אשר לו באה בהולמות.


ומתוך אותו כוח אשר מהווה בו את העוצמה האלוהית אשר משרתת דרך אותה אהבה ודרך אותם ארבע יסודות אשר אינם מוּפרים בתוכו, ומתוך הכך הינו יודע לבטא הכרה בכול כוח אשר הכיל  ואף משפיע על כל אותם אלו אשר סובבים לו.


ועל כן כאשר ובא אותו אנוש זה לבטא את אותו כוח אשר לו, אכן מהווה צורך גם באותם אלו אשר "לוקחים" את חיים וטווים מתוך החיים את אותם אלו אנרגיות, אותם אלו ידע אשר לא עושים בו שימוש, ומתוך הכך יוצר אכן גם את המהות אשר אותה אמת ורצון לבטא תהליך.


ועל כן אנו מורידים לכם איכויות אשר אותו ידע יכוון אתכם אל האמת ואל הנכון לקבל. ומתוך הכך כאשר ותקבלו את אותה הכרה זו כי בא אותה אהבה טוטאלית לכם תכירו להכיל את אותם אלו תהליכים, ומתוך הכך בא שכרכם בהולמות.


ועל כן מתוך אותה ידיעה אשר קיימת בכם, כי וכאשר תרצו את אותו מהות אשר אליה אנו מבקשים אתכם "לקחת" אשר בה אין הפרייה, אתם תרצו להכיל את    ה- "לקבל" מתוך האמת והנכון.


ועל כן אותו מסלול הינו כוח אשר משרת. כאשר ותרצו לקבל ולקחת את הקבלה הזאת מתוך מהות האחד אשר בכם, הרי באה הכרה בכם באור ובאה מוכנות אשר לכם לשינוי.


ועל כן כאשר תיקחו או כאשר תבקשו לקבל, הרי תבוא בכם אותה הבנה ואותה חוכמה ואותו כוח ינחה בכם אל האמת והנכון.


ועל כן קיים בכם מידע כאשר אתם מכילים כוח אשר בו לכם לדעת אותו, די לכם בו. ועל כן אנו נאמר לכם אין בידע סוף, ואין לידע יכולת אשר תרווה את אותה אנושות.


ומתוך הכך כאשר והידע אשר יורד באנושות הוא לצורך התמרה אשר תניע אותו לקחת את החיים מתוך הקלות דרך הקבלה של מהות האור, הרי לכך אנו לכם שואפים להגיע.


מתוך הכול אשר בא בכם, כי וכאשר היום באתם לאותו מפגש זה, האם באתם "לקחת" או באתם "לקבל", ומתוך הכך הבחירה אשר לכם תבוא בהולמות.

ואנו האלוהים אשר ירדנו ברגע זה להביא בכם את האור, היו מבורכים לאדוני. תודה.


כל הזכויות שמורות  2013 © ללילה ברזסקי

bottom of page