top of page

"הנחיה לפרסום מואר"

1.1.2021

אינני רגועה מכול הפרסומים והאתרים הנפתחים על ידי תלמידים.

אין מהות, אל דאגה, תקבלי את העזרה אשר לך להוביל, ועל כן יכירו לדעת באמת מהולמות כי פרסום: בה פריחה ראׅיׇה סבלנות וודאות אשר עימה תוצאה – מודעות !!

ועל כן נדרש כערך בו מהות מכוונת ידע ראשוני ראוי לכבוד והערכה, אין מהות לפרט את האיכות אשר בו אלא לבטא הכרה בערך שבו.

פגשנו לכם נושאים לצורך חיבורם אל הכוח המניע לתיקון הולם, ואין מהות, בשיווי התהליך לאותם אלו אשר מאזינים.

יש מהות בלתת להם הבנות והכרה בחשיבות בשינוי דרך הלמידה ולא דרך ההסבר ופירוק התוכנה.  יש לתת הבנות מה התוכנה יוצרת – בכם: יצרה אותכם מחדש! ולא לתת את הבנות התוכנה – כערך אשר משחרר חסימות על ידי פירוק כל הנושאים אשר בתוכנה והשפעה ברמת השכל. מאחר והבנות התוכנה יש להכיל בלמידה, בה תדר להשפיע אכן הינם יוצרים.

דליפת אנרגית המיידעים להאדרה עצמית ורצון לבטא חיבור להעצמה של ערך לארצי ולא שליחות רוחנית.

שליחות רוחנית באה מיושר וטוהר, שליחות רוחנית באה מתוך הכְוונה אלוהית אשר בה המיידעים מהווים חיבור בו הולמות ומכוונים הולמות במי אשר מבקש להכיל את האמת והנכון כצורך.

ולכן על המפרסמים, לכם לדעת כי יש לדבר על ערך התוכנה ואיכותה ולא על המהות אשר בה, מאחר ואת המהות יש ללמד מצורך וקבלה מצורך ופתיחות ל-לומד להכיל.

כל חיווי אשר לכם הביאו מתוך המואר, הינו כוח מתגמל צורך את האחר לבקש לדעת ה- איך, ומצורך הכך הביאו חיווי עוצמתי באותו משוב רוחני לשרת הולמות בכלל.

bottom of page