top of page

"מסר לתלמידים – שליחי האור"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

16/10/06

שלום לכם, אנו האלוהות אשר הבאנו בכם תוכנה זו אשר בה התעצמות בכם של "מודעות על" להביא את מהות האור. אכן, מהות האור לשרת תהליכים מקדמים של מהויות להתמרה אשר בה חיווי נצרך.


ומתוך אותה ידיעה כי אותה פלנטה אשר לכם, מתחזקת מצורך השלמות אשר בה הנכם עושים, את מהות חייכם מצורך מודעות אשר הבנות בה משרתות.


מצורך השינוי מטביעה בכם ידיעה כי, באתם לצורך אותה שליחות ארצית חוויתית לכם, לקבל ולהביא עצמכם אל ה- אני ואל המואר אשר בכם, לצורך המשכיות לאותה מהות אשר אותו עידן חדש קרב ובא בכם.


כאשר ולכם התוכנה אשר ירדה בכם, כאותו ה- אני מותמר ולחיבור אותה "מודעות על" אשר חיזקה בכם מצב זה לשרת את אותה פלנטה זו. מודעות זו חיזקה בכם צורך ורצון להפיץ את האחדות ואת האור אשר בא בכם – לידיעה בכל אותם אלו סובבים לכם.


כל תהליך יומי לכם מבקש התמרה לחוות, מבקש הבנה לעוד. ועל כן כאשר תחברו מתוך הכרה זו, מישכו מהות זו לביטוי. ביטוי אשר ייתן בו עוצמתו בכל מהלך ותהליך בחייכם אשר בא מתוך שמחה לאחדות, לבטא דרך מהות האחד אשר קיים בכם. כי אתם שליחים, שליחי האור להפצתו.

אכן, אותה ידיעה זו הביאי ברבים לצורך אותה שליחות לבקש ותבורכי.

bottom of page