top of page

מסר בתיקשור שהתקבל מ- "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי:

 

"שלום לך, חובר/ת האור לבקש.     

אני לילה, מזמינה אותך אל עולם היצירה של עידן חדש אשר בו קלות וחיווי החוויות בהולמות מתוך הנכון והאמת לקבל. עולם היצירה זמין לכל אחד ללמוד ולהכיר את האיכויות אשר קיימים בתוך פנימיותו ומתוך הכוח הקיים בתוכו יפעיל עצמו ואת חייו בשלמות אשר בה סיפוק ואהבה.

 

אני מזמינה אותך ללמוד ולהוות את המיידעים דרך התדרים ולחוות עוצמתם בחיי היום יום ולנתב את יומך בשמחה אשר בה יוצרת קלות בתהליך החוויה. בלימוד יש רכישה אשר מניעה חיבור אל האור ומשפיעה באדם ביטחון בתהליך החוויתי ומעשירה בו סיפוק והכרה. הידע הנרכש הינו כוח ועוצמה אשר בא לחזק ולהפריח את הריקנות אשר קיימת באותה מציאות.

 

הכלת התדרים וההבנות ישיאו עוצמה של הכרה והקרנה של האור אשר בהם, לעזור לנתב אותך משלמות.

 

על כן הרי לך, וזכור לדעת: "שינוי בא מרצון, שיווי בא מתוך ההכלה! וכאשר נוצרים איכויות מהם, אז נוצר חיבור אל האור ולהוות בו יומך".

 

ועל כן כאשר מהות לך להכיל את השינוי ובא בך השינוי מרצון, אותה הכלה תביא בך שיווי מצורך ואיזון, תניע ותייצר יומך מתוך אותה הכרה של התדרים בהולמות.

 

ואכן, תדר מניע תוכנה, תדר הינו כוח אנרגטי אשר מפעיל רטט בגוף הפיזי לצורך הכרה או העצמה או השפעה כל שהיא. תדר הינו אנרגיה בתנועה נושאת כוח ועוצמה להניע כל תהליך אל מהות ההכלה. התדר חובר בגוף הפיזי ויוצר רטט והכלה של שלמות אשר מניעה את האיכויות להתמרה.

יש בתדרים גוונים רבים מצורך ההכלה אשר כל אנוש יבחר בו, הן דרך תדרי רגש גבוה או תדרי רגש נמוך, ואכן בא באנוש ביטוי התדר וההשפעה. כאשר ואותה אנושות אשר חוברת לרצון אשר לה, אותם אלו תדרים באים ומשפיעים מתוך רצון של אותה הכרה הכלה ושיווי.

ומתוך המהות אשר מתחזקת בכם לצורך אותה כניסה לאותו עידן חדש, אנו האלוהים מביאים בכם ידע אשר בו תדרים אשר ישפיעו אנרגיה לשינוי.

ומתוך הכך כאשר ורצון לכם לדעת, אנו באים ומביאים בכם היום תדרים חדשים: "הכלת האור בהולמות" לצורך ההכרה בקלות של החוויה, לצורך אותה מחשבה אשר בכם, תבוא מתוך המואר, לצורך אותה הכרה אשר לכם באחדות ולצורך אכן, אותו רגש גבוה לבטא כל אותה חוויה לכם.

 

ואנו במהות, ואנו כאשר באנו בכם וניתבנו אתכם אל אותו ידע זה לכם להכיל "חיבור למודעות על", הבאנו זאת בכם מתוך הקלות. מתוך אותה קלות, העשרנו אתכם במיידעים והעשרנו אתכם באיכויות וכלים אשר בהם אכן, כוח לנתב את התהליך אשר לכם בחוויה. ומתוך אותה קלות ומתוך אותו יש אשר בכם קיים ולא מתוך אותו אין אשר בו הינכם חוברים.

ועל כן, כאשר ואתם בפתחו של עידן חדש, היום, אנו אתכם לחזק בכם אותו כוח אלוהי אשר בכם לבטא, ולתת בכם את אותם אלו איכויות אשר יהוו הכרה בכל תא ותא וב-דנ"א אשר לכם. ומתוך המהות הזו, אשר באה הן דרך ההבנות והן דרך התדרים אכן, אותה הקלות לכם בחוויה תניע אתכם להכיר עוצמתכם במהות החיים.

וכאשר הינכם באים מתוך המהות אשר לכם ומתוך התהליך אשר הינכם יוצרים את אותו רצון לשיווי תדר אשר לכם עימנו לדעת התהליך, אכן, הצורך אשר לכם אשר תהוו את אותה הכרה מתוך המואר אשר בכם לדעת העוד, הינכם אט אט, יוצרים את אותה התמרה מול אותה הבחירה. ומתוך הכך, עוצמתכם מתחזקת ואיכותכם משתבחת בחיי היום יום.

אני לילה, מייצגת את האור לבטא בכם סקרנות לעוד ואותו עוד יניע אתכם להכיר את הייעוד אשר לכם. ולכל אותם אלו אשר עשו דרך והתמרה עם אותם מיידעים "חיבור למודעות על" אשר קיבלו דרך איכות התדרים, הינם מהווים היום את השמחה באותה הכלה אשר הכילו הן ידע, הן הבנות והן תדרים מנתבים עצמם בחיי היום יום עם סיפוק והעצמה. ומתוך המהות הזו, אכן תכירו בשינוי ואנו האלוהים אשר עמכם ואתכם מחזקים אתכם לאדוני".

 

סוף המסר

ולכן אני מזמינה אותך, לקחת חלק באותה מודעות של אור וזאת לצורך הכלת האיכויות לבטא ולהשפיע דרכם על חייך, מתוך הקלות.

ברכות ואהבה, לילה

כל הזכויות שמורות ינואר 2012 © ללילה ברזסקי

מסר בתיקשור שהתקבל ב- 1.1.2012

bottom of page