top of page

השפעה להבראה

ברכות לכם, לדעת כי השפעת המיידעים שירדו בתיקשור בתוכנה חמישית "היפה והשלמות בי לבטא" מכוונים מענה להחלמה, על אותו חולי הקרוי בפיכם "קורונה".

המיידעים לכם הביאו כלים, יכולת הכוונה מוארת ואיכות למהות חיים. אך האנושות פועלת ללא מודעות וידע, אלא מתוך רגש נמוך ודפוסים אשר מעכבים שינוי.

על כן יש להבין כי מציאות זו באה על האנושות, לצורך הכרעה, לחבור להבנה הולמת לניתוק מעידן אדמה אל עידן חדש.

הכרעה אשר תספק יכולת להכיל את אנרגית עידן חדש עם אנרגית עידן אדמה, ולכן אנרגית עידן חדש, יוצרת באנושות עירות והתעוררות על חוסר הולמות בכל גישתם לחיים.

ולכן היום בא בכם "ערך החיים" באותה התפרצות אנרגטית הקרויה "קורונה". "קורונה" פרצה לחבר את האנושות ליום דין קולקטיבי ולשנות גישה אל מודעות מנותבת על ידע בו אמת ונכון, חובר אל הפנימיות על מנת להקרין הארה על האנושות.

ואכן דרך ארוכה לאנושות, ואינה מתקצרת כאשר ואין בהם את יכולת שינוי גישה על ידי התנסות פנימית בכוח אלוהי הקיים בהם. ולכן התנסות פנימית לא תבוא כאשר אותו אנוש חי בפחד, בדאגה, בתחבולות ותחרות השגה ובחוסר איזון.

ועל כן נדרשת הכרעה, נדרשת מהות, נדרש כוח אשר ישנה את הצורה (כלומר גישה לחיים), את הצליל (הביצוע בו רטט) ואת הצבע (בו גוון הבחירות וההתנהלות) אשר לכול אחד ואחד מאותה אנושות נושא.

הכרעה להוות את הבחירה ההולמות אשר תבקש את אור הידע ותשנע הולמות ביום יום בהם.

ומתוך הכך מציאות החיים נצרכת הולמות לכול אנוש ואנוש, על ידי ידע משרת, ידע מתגמל ומתוך הידע באה גם הכְוונה הולמת, משרתת ומתגמלת. מאחר וקיימת אמת והנכון בכול עת.

ואכן נדרשת בחירה חדשה לאנושות – הכרעהלחבור בקשר חׇפץ חיבור ראשוני, רוחני, וההכרעה בה קבלה, עם רצון של רווחה, אשר יהווה שינוי והעצמה ויהווה הבראה ושיווי בהולמות.

ומתוך הכך נצרכים למרות, מרות בה השפעה וסמכות, הכרה לביטוי מתוך הנכון וההולמות.

מרות, קבלו זאת מתוך המהות בה, רגש גבוה מחשבה מוארת להכיר את הכוח האלוהי אשר בכם.

ומתוך אותה הכלה, תהווה האנושות הסְכָּנה – הסְכָּנה, הינה הכרה להכיל התאמהוהתרגלות לדבר חדש, לידע חדש, הכרה בחדש ולא במוכר והידוע. הסְכָּנה להכיל את התהליך, את הידע החדש,

 

ומתוך הכך אותה הסְכָּנה תניע התמודדות נכונה עם תיאום הולם מצורך הידע היורד.

ואכן "מרות והסכנה" בהם להביא באנושות ניחוּשוּת אשר תהווה בהם את היכולת להכיל. תבוא בהם חישוֹנוּת אשר יעצים כושר חישה דרך חמשת החושים הרוחניים להבין, לקבל, להכיל, לבטא, לשנע ויניע מתוך האמת והנכון להכיל..

ואכן כאשר האנושות תכיל את הידע, יכירו לדעת התפתחות, להכיל השינוי, לקבל המהות, דרך המרות אשר באה לעורר להם מודעות רוח.

כאשר ובאה מודעות רוח אתם מכנים זאת חוש שישי, אנו מכנים זאת מודעות רוח.

ועל כן יצר החישה מעורר את החושיםלנתב את ההסְכָּנהלפנימיות אשר לכם, לדעת דרך חושים רוחניים להשפיע הכרה ועיבוד הולם של חוויה.

ואכן יכולת לאנוש לרכוש את חוש שישידרך רצון ובחירה זאת אכן מודעות רוח.

יכירו לפעול בחושים הרוחנייםאשר מתעלים בהולמות כוח אלוהי בהם. ומתוך הכך כאשר והידע יבוא בהם, אכן באה מרות להכלה הולמת דרך אותה הסְכָּנהאשר הבאנו בכם תוכנות על של ידע.

תבוא הבראה וצמיחה בה התפתחות מוארת עם אחווה ורעות.

תודה לכם

הערה: אני לא נכנסת לפייסבוק ועוקבת על הפרסום

לכן יש סמכות ללומדי רמה חמישית לענות לשאלות שיתבקשו לכם

כל הזכויות שמורות 2020 © ללילה ברזסקי

תיקשור דרך לילה ברזסקי

עם הדרכה עליונה

18.3.2020

bottom of page