top of page

"שלום לך, אנו מועצת השתיים עשרה אשר בך מחזקים מהות ההכלה לבטא, נכוון בך יכולת וביטוי בהולמות. אותם מיידעים אשר לך יזרמו מתוך הקבלה לשרת ומתוך הצורך אשר לך לבטא.


אנו מועצת ה- 12 אשר באים בך לצורך אותו חיווי אשר לך עם אותם אלו מיידעים אשר בהם התמרה, באותה איכות אשר באה בהם לקבל. על כן מתוך הידיעה, אנו נביא בך התעצמות לגלות באותם אלו אשר עימך.


ואנו לך נאמר כי, עשי הכרה לאותם אלו מפגשים אכן, לצורך שלמות ההכלה והביאי בהם ביטוי. אין המהות לאותה פריסה אשר תהווה צורך באותם אלו אשר אין בהם חיבור על, דרך "אנו האלוהים" ודרך ההתמרה אשר אותו קריון הביא.


על כן פעלי בהתאם והביאי הכוח לביטוי באותם אלו תלמידים אשר הישוו התדר מתוך ההכלה, אשר באה בהם להכלת הכלי אשר להם, להכיל אותנו – מועצת השתיים עשרה, בתהליך ההתפתחות אשר בחרו בו מרצון וצורך אשר להם לבטא השליחות אשר להם, אכן לצורך.


ואנו פונים אל אותם אלו תלמידים לך, להכיר ולהוקיר בהם המהות לעשייה הולמת מתוך הרצון אשר להם ויבורכו:
"שלום לכם, אנו מועצת השתיים עשרה פונים אל אותם אלו תלמידים אשר עשו כברת הדרך להכיל המהות אשר להם בחייהם מתוך הנכון וההולמות. כי אותם אלו כלים והבנות לשרת בהם את אותו עידן חדש, יבוא בהם מתוך הידיעה והקבלה לשרת.


מתוך אותה מודעות אשר עלתה בכל אותם אלו אשר הישוו תדר ורצון להכיל את מהות האור אשר באה בהם, אכן יצרו קבלה מרצון את החיווי לבטא. ועל כן אנו מועצת השתיים עשרה, מתמירים אותם בתהליך להכיר לאותה תוצאה אשר בהם מתבקשת ומתוך המהות יפעלו ומתוך הצורך יבטאו את התוצאה לשרת.


אכן, אנו מביאים בכם את "כוח העל לשרת" מצורך אשר לכם לבקש. כוח המניע אשר כל אותם אלו נלווים לכם, יבואו בהם קלות מצורך אשר להם לחבור עימכם בתהליך. אכן לצורך ההתמרה וחיווי הולם מצורך.


אותה תוכנה אשר לכם – לכם ניתנת. אותה תוכנה זו יוצרת מהות אשר אותה הפעלה תביא השינוי לצורך אשר בו אתם תקבעו מהות ותוצאה לשרת. ומתוך ההכלה אשר באה בכם, תגלו לראות כמה עוצמה באה בכם מצורך אותה השפעה לבטא. ואנו מועצת השתיים עשרה אשר בכם יצרנו חיבור, מברכים אתכם לאדוני".

כוח העל לשרת – מועצת ה-12

bottom of page