top of page

דיוק מיקוד והכוונה

באני הפנימי קיימת כל העוצמה האלוהית, ובה כל המהות הנדרשת לצורך החוויה.

כאשר אהבה קיימת, יש בה להביא אחדות עם העצמי ועם כוח הבורא אשר בי .

כאשר אני חוברת לאהבה עלי לאזן בין רגש למחשבה, ולאחד את הקטבים בין נתינה לקבלה.

כשאמונה קיימת ,אני משוחררת מספקות , ביטחון והתניה באים בי .

כשאני באיזון , מחוברת לאור המרכזי , הסבלנות באה בי  והמחשבה מוארת , אני חווה את המרחב הפנימי, והשקט והשלווה  מהווים בי מיקוד וכוח נוכח .

כאשר אני מחוברת להוויה ,חמשת החושים הרוחניים מתעוררים ומשיאים בתוכם את חמשת הדיברות הראשונות ....אני והאל אחד.

דרך חוש הראייה אני רואה את האמת והנכון לאותה בחירה .

דרך חוש השמיעה אני הווה את החיווי אל התוצאה.

כשאני חוברת אל הידע והידיעה , אל טוהר המחשבה, ולהתבוננות מוארת

 אני מכוונת את הרצון אל הצורך, מתוך אחריות, והדיוק בעשיה בא בקלות.

כשאני מחוברת לכוח היוצר בתוכי, הביטוי לאותה תוצאה מביאה הפריה דרך האמת והנכון .

ומתוך הכך:        

אני, הווה ,מהות, חיי, בשמחה.

bottom of page