top of page

יש לתת הכרה בשליחות ולהפיץ את אור הידע. ועל כן על פי מפגש 90 של תוכנה רביעית "שמחה לבטא שירות", הבנתי צורך של מנחים להפיץ עצמם באתרים שונים משל עצמם.

במפגש הנ"ל קבלנו הנחיה איך לבטא הפצה מוארת ומתגמלת צורך:

הכרה בערך של המיידעים תחת כותר "חיבור למודעות על".

ועל כן יש הצורך להוקיר ערך זה ככוח מאחד את כל המנחים, אשר להם רצון ושליחות לשרת.

ועל כן הבריאה במפגש זה הנחתה אותנו להכיל את השליחות דרך נד"ב (נתינה דרך בריאה) ומצורך הכך נתנה הוראות להפצה.

באתר מצויים איכויות ותפארת של מיידעים הטעונים בתדרים של ידע ראשוני. ועל כן האתר ישמש בית לכול המנחים והלומדים לצורך הכרת המיידעים מרצון.

ואכן התכנסות המנחים בתוך אתר הבית יהוֶוה תהודה ורטיטה להניע את החוברים ללמוד בדרך הולמת ודיוק.

האתר הוא "הבית", לכול משפחת הלומדים. יש בו רטיטה וכוח המאחד למידה, נושא תדרים וידע אשר מקרין כוחו על החדרים אשר המנחים בהם. ומצורך הכך המנחים "בבית" תפיצו כל התכולה הרוחנית אשר חברתם בהם הכלה, וכמנחים תלמדו עם תהודה, מהות והשפעה.

ועל כן התכנסות המנחים באתר יניע כל מנחה להדהד ברטט אחיד ולהתאחד מתוך השלמות עם תלמידים המשווים אליו תדר. כל מנחה יביא שלמות מתוך "האני" ואת הערך שהכיל התוכנות כמופת וראׇיה, אכן הכיל והפנים המיידעים.

המנחים שממשיכים ולומדים ומתקדמים להכיל עוד תוכנה, הינם דוגמה ומופת לתלמידיהם להוות רצון העוד להכיל.

ומצורך הכך כל תלמיד המבקש ללמוד יבחר ברמת הצורך ושיווי התדר אל המנחה המדויק לו מגלגולים קודמים.

"באתר תהודה ורטיטה מאחדת"

פריסת חדרי המנחים להכרה

אמנה מקודשת למנחה ולתלמיד

הנחיה
לפרסום מואר

bottom of page