top of page

שלום לכם, אנו האלוהות להכיר בכם את "ערך החמצת החירות" אשר הבאנו בכם באותה תקופת "יציאת מצרים" אשר לכם. ואכן עד יום זה היום לכם לחגוג ולהתרווח מתוך דישון רגשות, מחשבות, התמכרויות של העצמי אל החומר ואל ההנאות הארציות.

ואכן הוצאנו "עם רב ממצרים" אל החירות המרחבי והבאנו לכם "עשר דברות רוחניות" אשר בהם כיוון והְכוונה אל דרך בה מודעות מוארת להנְחות בכם הכרה והערכה עצמית כאדם. אך מצורך לכם, תאמתם רצון "לנעשה ונשמע" בו חדשתם צורך ליצור לעצמכם שוב ושוב מֵצַרים חדשים. אכן אתם, אתם יוצרים ומֵיַצְרים מצרים בחייכם. ומצורך הכך החמצתם הזדמנות האור לשרת אותכם, להנחות אותכם אל הרווחה ואל העדנה.

ועוד לכם לדעת כאנוש, כי יִרְאה של כבוד והערכה נצרכת ולא יראה של פחד ומיצרים. ועל כן יראת כבוד והערכה שומרת את הקיים, את היש, אשר קיים בכל. אכן קיים בכל – לצורך התחדשות, הפריה והתמרה יחדיו.

אך בתהליך החווייתי לכם יצרתם מצרים של בחירות: יצרתם תחרות, שליטה, דיכוי וזלזול אם ביש ואם באדם. יצרתם התמכרות לחומר ולעוד חומר, בו המצאתם עצמכם בכל פעם מחדש, על יסודות של "נעשה ונשמע". ולכן על יסודות "נעשה ונשמע" בא בכם יום זה במגפה, בסמיכות לחג הפסח חג החירות הרוחני.

ועוד כל שנה מחדש אתם חוגגים את "יציאת מצרים כסדר והלכה" בו אתם מסובים ומדושנים נחת על כל "ההישגים" אשר רכשתם כל שנה. אך לכם לדעת, כי אתם מנחילים לבניכם דוגמה להתמכרות, לתחרות ולא לחירות. מאחר בטכסיות "הגדתם – בליל הסדר לבניכם" הינה ההוראה והכְוונה, איך צריך לשמר חירות. לשמר את נשגבות הבריאה ואת ערך הידע אשר הביא בכם.

ומצורך הכך אנו פונים לכם בשאלה:

 

"מה נשתנה" יומכם מאז יציאתכם ועד היום?

ואנו נענה לכם, באהבה וברוח ה"הגדה אשר אתם קוראים בה את "הסדר":

אילו יישמתם החירות – אזי דיינו בבריאה

אילו בחרתם ב"נשמע ונעשה" – אזי דיינו בבריאה

אילו כבדתם ערך ואמת – אזי דיינו

אילו הייתם ערבים זה לזה – אזי דיינו

אילו באה בכם אהבת חינם – אזי דיינו

אילו חברתם לחמלה – אזי דיינו

אילו חברתם לצדק ושוויון – אזי דיינו

אילו שמרתם ערך האדם – אזי דיינו

אילו נשאתם את כוח הבורא – אזי דיינו

אילו בחרתם ברוח לנתב החומר – אזי דיינו

אילו זכרתם יציאה מעבדות –אזי דיינו

אילו שינעתם הכשרה וידע –אזי דיינו

אילו בחרתם במהות של החיים – אזי דיינו

אילו ”חמדת החיים" מנתבת אותכם – אזי דיינו

ואכן לנו, להכיר בכם תיקשור ומסר זה, כיצד תפסחו ביומכם על המיצרים.

ולכן הענקנו לכם ידע נשגב בו ערכים ותדרים כלים והבנות להשפיע על הראשוניות והנשגבות אשר הבורא בכם.

ואכן הבאנו בכם ארבע תוכנות על להנחות בכם הולמות:

”חיבור למודעות על" הינה תוכנה לכם לצאת ממיצרים שיצרתם לכם.

"תודעה במרחב ובזמן" הינה חבור אל החירות ואל הפוטינציאל האלוהי הקיים בכם בזמן.

"כוח העל לשרת" הינה תוכנה לבטא את הנשגבות בכם דרך מחשבה ורגש מכוון אל ההולמות.

"שמחה לבטא שירות" הינה תוכנה אשר בה חוקיות אשר אתם בחרתם כנשמות לאזן התיקון הנדרש.

ומצורך העוד לכם, מצורך האמת אשר לארבע התוכנות באה רמה חמישית היום "היפה והשלמות בי לבטא" דרכה אכן "קמו שליחים" אשר משרתים ומשלחים מאהבה ומשלחים הפצת האור הן בגלוי והן בנסתר.

ומצורך הכך תבורכו לאחד! תודה לכם

כל הזכויות שמורות 2020 © ללילה ברזסקי

31.3.2020

תיקשור לחג הפסח – מוגש באהבה על ידי "האלוהות"- דרך לילה ברזסקי

"ערך החמצת החירות"

bottom of page