top of page

"שלום לך, יקירה אני אל אלינוס. כול אשר חברת לו מצורך אותה שלמות לך היום לבטא. חיזוקים לך נדרשים לצורך הכרת עצמך בתפקיד הרם אשר לך קיים ואנו מתָחְזֶקים אותך מתהליך זה לקבל.

ומתוך אותה ידיעה אשר לך אותם תכנים אשר לך יורדים דרך מועצת השתיים עשרה, מחזקים את אותו צביר אשר לכם לשרת. אותה תוכנה מצויה מצורך השינוי אשר יבוא לצורך עידן חדש לבטא. אכן אותם איכויות יהוו התמרה ושיווי בין אדם לרעהו. נדרש לך אורך סבלנות לאותו חיווי, אך אותה מציאות משתנה ומהווה אט אט את השינוי.

יש בתהליך הזה אשר בו אותם איכויות יורדות להכיר בך העוצמה ולבטא בך איכותה מצורך רבים לקבל. אכן, אנו עימך. אכן אנו מהווים בך עוצמה וחיבור ואנו משהים לך אותם מיידעים אשר בהם ימשיכו לזרום מתוך שלמות אשר לך עימי בתהליך.

על כן, חברי להכרה וחברי לצורך לך לקבל, כי אני בא בך לצורך אותה המשכיות אשר יביאו כוח זה לביטוי באותם אלו ממשיכי הדרך אל אותה תוכנה זו לקבל. ובמהות אשר להם יכירו לדעת כי בבריאה יש כוח להניעם אל אותם חוויות הולמות מצורך הבחירה אשר להם.

על כן באותם סיום, אותם תוכנות של מועצת השתיים עשרה, יגיעו בך מיידעים אשר להם אני קורא: "שמחה לבטא שירות" ואכן זה כותר לצורך אותם מיידעים אשר בהם תקבלי, לאותם אלו אשר חוברים. אכן יש בהם עוצמה לצורך התהליך אל אותה שמחה לשרת. כי וכאשר אותה מסה של השירות תבוא בהולמות, יכירו בכם מצורך ואנו במהות כאשר לך אמרנו.

ואני אל אלינוס אחזקך לאותה הכרה אשר לך נדרשת להכיל את אותם אלו מיידעים להמשך. ועל כן שיעורים לך לקבל ובהם התמרה ואיכות ובהם הבנות ליישום. והרי לך שיעור זה לחזק בך אמונה והבנה זו אשר נתנו לך: "קיטוב בתהליך יש בו חיבור אל אותו איזון לחזק מצורך אותה הכלה אשר משרתת בתהליך ההתפתחות ותבורכי". אני אל אלינוס עימך לצורך, אכן.

ומצורך הכך, חברי עימי מצורך הגלוי אשר לך נדרש לחזק את התיקשור לאותם מיידעים לקבל ודרך הקלות לבטא. על כן יש ואת אותם אלו שאלות אשר לך לבקש בהם התמרה לצורך, אני אביא בך דרך אותה אחת אשר לך מוארת (מריאנה) אשר לך עימה חיבור והכרה ובה אביא הזנה אשר לאותם אלו שאלות אשר תשיא דרך אותו רצון לה לבקש.

 

ומתוך הכך תותמרי מתוך אותה הנחייה אשר תביא בך, ואותה השפעה תחזקך מול אותה שליחות אשר לך עימי. על כן כווני באותה אחת הצורך אשר לך, מתוך המואר לנתב בך את השאלות ותבורכו לאחד, אני אל אלינוס עימך בתהליך".

ואל אותם תלמידים לך, אני אל אלינוס פונה:
"שלום לכם יודעי האור לנתב, אני אל אלינוס בא בכם כאותם אלו ממשיכי הדרך לבטא שרות מתוך שמחה.

על כן אני פונה אל אותם אלו אשר בהם רצון לנתב את האור בהולמות, להכיר ולדעת כי אותה איכות אשר לכם ניתנה, ניתנה לצורך אותו עידן חדש לבטא בכם לצורך אותו שירות אשר בו לכם עשייה. ואותה עשייה זו לכם הינה באה לביטוי מצורך והכרה אשר לכם בכלל האנושות אשר לנו עימכם להביא בו איכות והתמרה.

אותם תדרים אשר לי עימכם משפיעים בהם מהות והתמרה ואותה התמרה תבטא בהם איכות זו מצורך. ועל כן היו מתוך אותה השמחה לבטא השירות ומתוך השמחה יניעו בכם הולמות ואיכות לקבל ותבורכו".

שמחה לבטא שירות – אל אלינוס

bottom of page