top of page

"איכות אשר לה אנו נצרכים"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

17/08/08


"שלום לכם, אנו האלוהות אשר בו לנו רצון, להוות בכם את ההכרה לנתב לכם רצון להתמרה, לדעת ולהכיל את אשר נצרך לכם ולבטא בו חיבור אשר תבוא הקלות לכם, דרך ההבנה לחבור לאותו זמן זה לכם, אכן נצרכת לכם הבנה ויישומה אשר באה מתוך שלמות לכם לבקש.

אותה שלמות אשר תבוא מתוך רצון לבטא שינוי מודעות עצמי ומהותי לכם לצורך, אשר יבוא מתוך בחירה ומתוך הרצון לכם להכיל. ומתוך הכך, אותה בחירה תביא הכרה זו לכם, מצורך השפעה ושינוי אשר בו חיבור אל המואר. חיבור אשר בו לנתב הרוח אשר לכם לצורך הקלות אשר לכם נדרשת בחיי היומיום. להתמרה לצורך חוויותיכם מתוך סיפוק והעשרה אשר תבוא דרך הידע אשר בו לנתב אתכם אל הנכון והאמת לקבל, מאותם מפגשים של "חיבור למודעות על".

וכאשר תכירו את הדרך מצורך אשר לכם לדעת ה-איך וה-למה, תכירו באותם "מיידעים" אשר בהם נתנו לכם לדעת ולגעת, לקבל ולהכיל ובהם תדר והשפעה ולבטא איכותם מתוך ההכלה אשר באה מרצון לכם אכן, להכיל. ומתוך אותה שלמות של ההכלה, יומכם וחייכם יאירו בהולמות ובקלות להכיל את התהליך אשר לו חיבור באותן אלו השנים אשר באות בכם, לצורך לדעת חיבור הולם אל העידן הקרב ובא, עידן חדש.

ואותו כוח אשר בו הינכם חוברים מתוך מודעות ותדר אשר אכן קיים בו, יש בו לחזק אתכם מצורך החוויה לבטא. ובו אותה אנרגיה קוסמית אשר תשרה בכם מתוך הידע אשר הכלתם דרכנו ואכן תכוון בכם הולמות, הן בריאות והן אחדות לצורך החופש אשר לכם נצרך לבטא ותבורכו.

אכן, אנו האלוהות אשר עימכם בתהליך, להביא בכם חיבור וחיזוק זה לכם מצורך ותבורכו לאחד.
הביאי בהם מסר זה ויבורכו לצורך.

bottom of page