top of page

"מסר לחגים – הגות תבונות לאחריות"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

08/09/12


ברצוני להביע ברכות שלי והן מ- האלוהות ברכות תהילה לכל אלו אשר חברו למפגש תיקשור "הכלת האור בהולמות" שהתקיים ב-5.9.12  בהיכל התרבות באור יהודה.


מסר מ- "האלוהות" לחגים:


"הָגוּת תבונות לאחריות"


"שלום לכם, אנו האלוהות, להביא בכם חוברי האור להכיר בשליחות אשר לכם, לבטא שינוי והעצמה רוחנית לשרת. אכן הינכם מצויים היום לדעת את עוצמת הרוח אשר בה כיוון והכְוונה, לבטא יכולת לנוע באותה אנרגיה זו אשר יורדת בתקופה זו של החגים.

אנו מביאים בכם ידע בו תדרים למודעות. ועל כן  כל הידע בו העשרה ומהות לנתב כושר בכם לבריאה וליצירה. ואכן התדר אף מתעל את הידע אל עשייה דרך התעוררות פנימית ובו להניע את אש הבורא הקיים בכם, כדי ליצור יוזמה אשר בה המהות והתכלית תניע את הרצון לביטוי. זהו צורך אשר לנשמה כדי להביא הָגוּת תבונות לאחריות וללמידה של התהליך אל התוצאה.

ועל כן כאשר באתם מצורך הכרה לתפעול, אכן חיזקתם הצורך לביטוי ועשייה אשר בה תגמול האור בכם. אכן כל האנרגיה הקוסמית אשר בה חיבור היום אליכם הינה מאותה זכות ראשונית ומאותה אהבה אלוהית לנוע עם האור לצורך השפעה ושינוע העצמי ולתת מהות באותה מציאות כדי לברוא השינוי בהולמות.

ועל כן מתוך הראשוניות אל אותה שנה זו הבאה לכם, אנו מחזקים בכם ברכות תהילה והכרה בכם להודיה על המודעות אשר חוברת בכם כדי לבטא את מהות חייכם בהגשמה מוארת.

אכן הביאי בהם מסר זה לאותה הכרה באותה מודעות לנתב כושר ליצירה דרך אחריות מתגמלת. אכן כותר מסר זה בהם לשרת: "הגות תבונות לאחריות". *(תרגום הגות –ע"פ אבן שושן – היגון הלב והמחשבה).

כל הזכויות שמורות 2012 © ללילה ברזסקי

bottom of page