top of page

"קבלה של האחדות"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

02/09/06

שלום לכם, אכן אנו האלוהות מכוח אותה מציאות אשר באה בכם לתהליך חיווי אשר קיימת בו הסלמה, מן המהות אשר בו הכרה לכם ליצור אותה קבלה אשר בה תהליכים לשנות.


אותם תהליכים אשר אתם ההולכים בדרך האור, תפעלו לאותו שינוע של אותה מודעות באותם אלו היוצרים אותה התלהמות, לשם אותו תהליך לתקן.


יש חשיבות, לקבל אכן, לקבל את מהות התכלית הזורמת ולקבל מתוך הצורך אשר בה קיימת אחדות ואותה אחדות לחזק.


כאשר ובאותה ראייה אשר באה בכם מתוך הקבלה, אותם אלו מציאות לכם, תהווה השינוי והקלות באותה חוויה לכם עם, אותם צבירי העם אשר מסביבכם – כאחים לכם. 


ומתוך אותה קבלה והכרה תבוא גם אותה גאולה אשר תספק בכם מהות וחיים הולמים ובאותם אלו גם, קבלתכם.


הביאי בהם מסר זה לקבל: "קבלה של האחדות – מתמירה".

תבורכו לאחד.

bottom of page