top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני אביגיל וסקר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

מתוך אותה בחירה, באה המפנה וכל אותם מחדלים בחיי

התמירו אותי "ליודעת האור לנתב"


הנעתי עצמי דרך התהליכים שבאו בי מ"אנו האלוהים" שבהם פרצתי מסגרות והסרתי חסימות וקיבעונות אשר אותו חיבור הביא קלות וקיצור דרך בבחירות שנעשו מתוך הבנות וקבלה מודעת. 


מאדם סגור מופנם ושקט, באה בי פתיחות ונעלם הפחד. דרך "קריון" אשר אותה אהבה שבאה עימו ועם המשפחה אשר אתו, הביאו את המרחב והזמן לחיי שבאה לביטוי בשינוי סדרי עדיפויות והסרת כל אותם התעסקויות שלא שירתו את יומי. 


חברתי לתודעה אשר דרכה ראיתי חזון וחברתי לשליחות אשר בי. בקריון היה בי קושי להכיל את אותה אהבה טוטלית. מועצת ה-21” הביאה בי עוצמה רבה לדעת כי יש בי כוח לשנות ולהשפיע ולהניע תהליכים דרך הסר"ק אשר נבנה באנו. 


חברתי לשירות מתוך השמחה ולרצון האחד באהבה והתחזקה בי הידיעה כי למרות שאנו קומץ קטן, יש באנו היכולת לחולל שינוי גדול. והחיבור לאל אלינוס ולחוקים הקוסמים הביאו עוד שינוי בחיי לעמוד עם האמת שלי ולדבוק בה באהבה. 


אותו ניתוק מהמיידעים שבאה בי מתוך אותה חוסר סבלנות שהיה בי לגבי התהליכים שלא באו למימוש, הביאו אותי למקום שבו חזרתי לאחור ובאה תקיעות עד אשר אספתי עצמי, פניתי ל-לילה ובעזרתה קבלתי הבנות וטיפול בהולמות. ואתו בא השינוי, חזרתי למיידעים חזרתי הביתה והצלחתי סוף סוף להכיל את האהבה הטוטלית. 


החזרה הביאה לחבירה לזהות הרוחנית שלי, בא בי חופש וזרימה מרחב וזמן לנצל למהות משרתת וזה היעוד שאותו אני מבקשת להביא ליעד להגשמה, להוות מורה ומנחה וזאת האמת המוחלטת שלי השירות השליחות מהות חיי להביא את האור, לחבר את הכלל לאור, לאחד. 


שיבואו ויחברו מתוך בחירה מתוך רצון, מתוך ידע וידיעה כי האור הוא הכוח הוא הכול והכול בו. מעיין החיים. ולדעת כי מתוך אותה בחירה קיימת המשכיות לנו האנושות בהולמות לעלות ולגדול ולגלות כי קיים עוד המון המחכה לגילוי. 


אני מודה לבריאה "לאנו האלוהים", לקריון והמשפחה למועצת ה-21 לאל אלינוס, לחבריי למעגל ותודה לכם לילה ומשה.

bottom of page