top of page

"שאלות של תלמידים בנושא השפע מפגש 6"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

15/01/09

מדוע למרות שחברנו לקלות עדיין רוב חברי הקבוצה לא מצליחים למשוך שפע לחייהם ולבטא קלות חומרית בחיי היום יום?

שלום לך יקירה, יודעי האור לנתב. אני אל אלינוס אשר בא בכם מתוך הרצון אשר אותה התמרה לכם להכיל את אותו שפע קיים. כי וכאשר תכירו לדעת כי אותו שפע מצוי מתוך אותה הכרה לכם בו, יבוא בכם בהולמות.


ומתוך המהות המשרתת את אותה קלות  אשר לכם להשיג את אותו שפע, יש ועל אותה מחשבה להתנתב מתוך המואר כי "שפע קיים בי ומהווה בי האיכות".


כאשר ואותה מחשבה אינה מבוטאת מתוך הצורך הזה ובאה בה אותה התמרה של האין לבקש, מתוך האין, אכן, נוצרת התהליך אשר לכם החיבור אשר בו אין הקל – ישות לבטא עוצמה.


כאשר והבאנו בכם איכות זו, נתנו לכם להכיר כי אותה מחשבה מוארת יוצרת את התוצאה ההולמת ללא אותה מעורבות רגשית, ללא אותה מעורבות פיזית וללא אותה הכרה לכם ב-"אין".


יש ועליכם להכיר כי אותו שפע קיים ואותה קלות תבוא לביטוי מתוך הצורך אשר לכם אכן להכיל. כאשר באה ההכלה, באה ההכרה – תבוא גם אותה התמרה. האם הבנתם?

האם הכוונה לשפע אנרגטי או לשניהם יחד?

כאשר והינכם מכנים שפע אנרגטי או שפע חומרי, לנו בבריאה, הינם אותם תדרים אשר אותו אנוש ניזקק לו. כאשר ולכם אותו כוח זה של שפע ארצי בו מהות לכם לשרת, אכן, גם אותו שפע זה יבוא לביטוי מתוך אותה מחשבה כי קיימת בכם הכלה וקיימת בכם האיכות לזמן תהליך זה.


כאשר ותשנו את אותה חשיבה אשר לכם "כי קיים בכם" ולא "אין בכם", היינו אומרים, תשתנה אותה אנרגיה אשר לה הינכם מבקשים שינוי. האם הבנת?

כלומר אנחנו צריכים לזרום ולא ללחוץ ואז הדברים יקרו מאליהם?

כאשר ואמרת ללחוץ ולא לזרום, הינכם לוחצים מתוך "האין". כאשר והינכם זורמים, הינכם זורמים מתוך "היש". ומתוך הכך, כאשר ואותה אמונה באה לביטוי מתוך אותה הכלה של אותם אלו מיידעים אשר יצרו בכם אכן, הכרה של אותה התמרה של אותם אלו איכויות, יש ועליכם לדעת כי אותם אלו איכויות זמינות לכם ואותו שפע קיים לצורך התהליך. האם הבנת?

ואם אנחנו חושבים שאנחנו אכן מתנהלים דרך המיידעים ואכן נוהגים מ-"היש" ומתוך הרוח ולא מהחסר אלא מבקשים את השפע כשפע ולא כדבר שחסר לנו, אלא רוצים בו לא בעיניים גדולות, אלא רק כדי לגמור את החודש בנוחות….?

בתהליך אשר לכם לגלות, כי וכאשר הינכם מכירים את אותם אלו "סדר עדיפויות אשר לכם", יש בו מהות. ומתוך הכך כאשר ותסננו תהליכים לא משרתים אשר הינכם נותנים בו הדעת לאותו שפע, היינו אומרים, כי הינכם סותמים הדרך אל אותה התמרה.


כאשר תזרמו מתוך אכן הקלות, כי וכאשר אותה עשייה אשר לכם תבוא מתוך המואר, יבוא עימה גם השפע אשר לו הינכם מבקשים. האם הבנת?

אני שאלתי את ההדרכה שלי בקשר לשפע וקיבלתי שיש להביא את השמחה למקום. כי ללא שמחה אין משיכה של אותו שפע.

אכן. מאחר ואמרנו כי אותה שמחה מהווה את אותה מהות חיים אשר לכם. ומתוך הכך, כאשר ותסתכלי דרך אותה הבנה אשר הבאנו בכם, אותם אלו אשר אין בהם את אותה התמרה ואין בהם את אותו שפע כספי, הינם מוצאים את האושר אשר להם מתוך אותה הכרה אשר להם בתהליך.


ומתוך הכך הינם שלמים מתוך הצורך אשר יניע אותם אל אותה התמרה ומוכנות להם לבטא אכן שינוי ומוכנות להם להכיר בתהליך.

ועל כן, יש ועלייך להבין כי וכאשר קיימת שמחה, הינה מהות אותם אלו תהליכים להתמרה. האם הבנת?

כאשר והינכם מתוך הצורך הזה להכיר ולדעת, היינו אומרים, נתבו עצמכם אל המואר ונתבו עצמכם אל התהליך אשר יביא אתכם אל אותה התמרה.

כאשר אותו תהליך זה יבוטא מתוך אותה מחשבה ורגש גבוה, היינו אומרים, יבוא עימה גם שפע אל אותה התמרה.


ואני אל אלינוס אשר חברתי אליכם מרצון אשר לכם להכיל, היו מבורכים לאדוני.

תודה.

bottom of page