top of page

"תמיכה והוקרה לכל שליחי המיידעים"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

26/01/18

אני לילה, גאה להיות שליחת הבריאה להביא בכל המעוניינים והלומדים את דבר הבורא דרך תדר, אמת ונכון. קבלתי היום תיקשור תמיכה עבורכם הלומדים, כהוקרה על הרצון וההתמדה עם דבקות אשר היה בכם לקבל. ועל כן אני מצרפת לכם את התיקשור:

"שלום לכם שליחי האור לנתב שירות, אכן אני אל אלינוס, בא לחזק בכם כי המיידעים אשר ירדו משנת 2005 ועד היום כאשר ממשיכה לרדת עוד תוכנה חמישית, הביאה בכם הלומדים, עוצמה משרתת ואיכות מתגמלת. דרך מודעות האור אשר התקבלה דרך "הדרכות העל", ופתחה לפניהם דרך להתנתב עם הבנות, כלים וידע בו אמת ונכון לחיי היומיום אשר לכם.

התקבל בכם ידע ותדר אשר בו עולם היצירה אשר לעידן חדש הינו זמין לכם, הלומדים, להתנהל עימו ודרכו, להפעיל בחייכם שלמות אשר מסופקת באהבה, בשמחה וביצירה.

ואכן איכות התדר אשר התלוותה לכל תיקשור לאורך כל חמשת התוכנות, הפעילה הכרה ועוצמה אנרגטית, להוות בכם את השלמות. מאחר והכלת התדרים, השיאו כל הבנה להקרנה של אור אלוהי אשר בא בכם. ולכן רבות אמרנו לכם כי: "שינוי בא מרצון, ושיווי בא מתוך ההכלה וה-יש, וכאשר נוצרים דרכם איכויות, אכן נוצר חיבור אל האור".

ואכן  תיקשור תמיכה זה עבורכם הלומדים, כהוקרה על הרצון וההתמדה עם דבקות אשר היה בכם לקבל. כאשר והכלתם שינוי מצורך רצון, כאשר צברתם את ה-יש ואיכות של הידע והתדרים, הינכם שליחים המביאים את דברי הבורא כאותו "משיח" אשר האנוש משתוקק לו וחש כמיהה לבואו. 


ולכן המיידעים יאפשרו לכם עומק הבנות וצלילה אל תורת הנסתר של אור הידע אשר אנו נמשיך להביא בכם.

ועל כך ומצורך הכך, כאשר והינכם, היו מבורכים לאדוני. הביאי בהם הבנה זו ותבורכי". תודה לכם


כל הזכויות שמורות  2018 © ללילה ברזסקי

bottom of page