top of page

"יכולת הנעה ושינוי"

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

01/08/09

ב- 1.8.2009 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עימי. לכבודם ירד תיקשור מ- "אנו האלוהים".  

שלום לכם, אנו האלוהים אשר הבאנו לכם להכיר ולדעת את אותה התמרה לבקש, נצרכת הייתה לכם אותה ידיעה כי לכם הכוח להכיל, לכם הרצון אכן להשפיע. ומתוך הכך גילינו לכם את אותו "אני פנימי" אשר לכם להכיל ולדעת את התהליך מתוך הכוח המשרת, מתוך הכוח הבורא אשר בתוככם.


כאשר ואמרנו הכוח הבורא אשר בתוככם, אכן כל אותו ידע אשר צברתם בגלגולים קודמים דרך אותה שליחות אשר הייתם בה, אכן חברתם אל אותו "מרכז" אשר היה לכם בו הכוח אשר ניתב אתכם בהולמות.

ובמהות של אותו "מרכז" הינה אותה "חתימה" אשר לכם לבוא כל גלגול וגלגול ללמוד את אותם אלו מיידעים לצורך אותה התמרה אשר תעשו מול אותו צביר אשר אתם עימו היום ומול אותו כלל אשר איתו אתם בתהליך.


ובמהות הזו כי וכאשר הבאנו לכם, "אנו האלוהים" מתוך אותו תהליך ואהבה לנו לחזקכם, להקל עליכם הדרך מצורך ולהביא בכם הידע לביטוי. ומתוך אותו ידע אכן יוקל לכם להכיל את עצמכם ולהכיל את אותה מציאות אשר לכם בחוויה מתוך הקלות.


ואנו, "אנו האלוהים" אשר באנו בכם, חיזקנו אתכם עם אותם אלו הבנות. וחיזקנו בכם לדעת כי כל אחד ואחד אשר הינכם, הינו כוח להניע את הכלל. ומתוך אותה הכרה זו של התהליך אשר לכם מול הכלל, הינו להכיל בכל אותה אנושות את הידע הזה לשרת.


ומתוך אותה "מודעות על" אשר יחברו עצמם אל המואר אשר בתוכם, הינכם אתם אלו אשר תאירו ב- א' את הדרך לאותם אלו.


ו"אנו האלוהים" כאשר ונתנו לכם את אותם אלו תדרים, הינכם מגלים כל יום מחדש את אותה איכות אשר הינכם מכילים דרך אותם אלו "מפגשים". ומתוך אותה הכרה זו, והכלה זו אשר באה בכם לצורך אותה התמרה, אכן התאחדתם היום מצורך אותו תהליך אשר לכם, אכן לאצור ב- א' את אותה מהות אשר התקבלה בכם, ולאצור מתוך אותה ידיעה כי כוח אלוהי בא בכם.


ובמהות הזו של אותו כוח אלוהי אשר זורם בכם, דעו לכם מתוך המואר אשר בכם, כי אנו עימכם בתהליך, ואנו עימכם בשירות, ואנו עימכם לצורך אותם אלו אשר לנו נזקקים.


ובמהות אשר לכם כי וכאשר עשיתם הדרך, כי וכאשר ובאתם מתוך הרצון אשר לכם אכן להכיל ולהשפיע, אכן ניתבנו אתכם אל אותם אלו מיידעים ליצור בהם את אותה נצחיות אשר תבוא דרך אותם אלו "דיסקים ודרך אותם אלו ספרים" אשר יהוו כאותה הוכחה לכם מצורך אותה שלמות. הוכחה אשר תנתב אתכם מול אותם אלו אשר מבקשים את השינוי להכיל.


ומתוך המהות הזו כאשר והינכם יודעים כי אותו עידן אדמה אשר לכם עימו היום את אותה חוויה, אותה אנרגיה אשר לאותו עידן אדמה משרתת אתכם ומשרתת את כל אותה אנושות.


ובמהות היום, כאשר ואותה אנרגיה אשר לנו להוות השינוי, אותה אנרגיה אשר חוברת לאותו עידן חדש מתמזגת עם אותה אנרגיה של עידן האדמה ויוצרת אכן את ההכרה לצורך השינוי. כאשר ההכרה אשר תבוא באותם אלו אשר עשו כברת הדרך להכיל ולדעת  את המהות אשר תהווה שינוי עבורם, אכן הם באים ומצורך.


ובמהות של אותם אלו אשר אין בהם את אותה הכרה להכיל, את אותה אנרגיה של עידן חדש אשר מתמזגת עם אותו תהליך של האנרגיה של עידן האדמה, יוצר אצלם הבלבול והקושי להכיל את יומם.
ועל כן במהות הזו כי וכאשר הינכם נפגשים עם אותם אלו אשר אותה אנרגיה זו מהווה בהם הבלבול והקושי, הביאו בהם את אותה ידיעה כי יש ביכולתם להכיל את אותה אנרגיה חדשה אשר "אנו" מביאים בכם.


ובמהות הזו כל אנוש ואנוש אשר הינו מצורך הרצון אשר לו להכיר ולדעת בשינוי, תבוא בו אותה התמרה, תבוא בו אותה הכלה. ומכאן בתהליך כאשר ובאה אותה התמרה אותם אלו אכן יחברו אל אותם אלו אחרים לצורך אשר בהם גם לנתב.


ובמהות הזו, כאשר והשוויתם תדר לצורך אותה הכלה, די באותו זיכרון אשר לכם, כי וכאשר באו בכם אותם אלו תדרים, להעלות אתכם אל אותו תהליך וניתוב עצמכם מתוך המואר. די לכם מתוך אותה מחשבה להתחבר אלינו מתוך המהות המשרתת ואנו נבוא מתוך אותה הכרה לכם להשוות עימכם התדר לצורך ושלמות.


ובמהות הזו זכרו כי וכאשר בא בכם אותו כוח אשר אותו רגש גבוה מנתב, באה עימה גם אותה "אנרגיה קוסמית" אשר באה דרך הבריאה ומנתבת אתכם אל אותה אהבה לצורך ביטוייה בכם ובאותם אלו סובבים לכם בהולמות.


ומתוך הכך אותה מחשבה מוארת אשר לכם אשר באה דרך אותו כוח אלוהי אשר מנתב אתכם ולא דרך אותו היגיון משרת אתכם, היינו אומרים יוקל לכם בהולמות.


ואנו כאשר ובאנו בכם היום להכיל בכם את אותם אלו תשובות אשר יחזקו אתכם דרך אותם אלו תדרים אשר הינכם שומעים דרך אותו "צינור אשר אנו עושים בו שימוש", אכן גילתם לדעת כי המהות אשר יורדת בו, הינה מהות משרתת. גיליתם לדעת כי הידע אשר אותו צינור מוריד, הינו ידע אשר בו ידע אשר לשרת את כלל  האנושות.


ומתוך הכך כאשר והתנסיתם באותה חוויה אשר באה  בכם מתוך אותה קבלה, אכן צאו לדרך אשר לכם נכונה, ובואו מתוך אותו שירות אשר לכם, וקבלו את כל הכוח אשר נתנו לכם.


ו"אנו האלוהים" אשר באנו בכם ונתנו לכם ידע וידיעה זו לשרת,

אכן היו מבורכים לאדוני.

תודה.

bottom of page