top of page

"הכרה מתוך בחירה"

​​הכרה מתוך בחירה – קריון + אנו האלוהים

ב- 12.12.09 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עימי, לכבודם התקבל מסר וטיפול ע"י קריון. בחלק השני "אנו האלוהים" ענו על שאלות

שלום לך, שלום לכם. אני קריון באהבה רבה בא אליכם מצורך אותו תהליך אשר לכם לבקש את אותה שמחת חיים לבטא מתוך השלמות.


ובמהות כאשר ואני בא אליכם, באים עימי כל אותם אלו "משפחה" אשר לכם, להכיל בכם את אותם אלו תדרים אשר להם לצורך, בכם לחזק.


ובמהות אשר לאותו תדר, כי וכאשר תחברו אל אותה הבנה זו אשר לכם עימי, תחושו את כל אותה משפחה אשר באה עימי. ובמהות של אותה חישה אשר קיימת בכם, אכן תכירו לדעת את אותם אלו אשר מלווים אתכם מצורך אותה תמיכה בכם לקבל.


ובמהות אשר לכם, אכן אני קריון אשר מהווה בכם את הידע לצורך אותו חיבור אשר לכם להכיל העוד, ולבקש את העוד דרך אותו תהליך והתמרה אשר תעשו דרך אותו "אנו האלוהים". במהות אשר אותה מודעות בכם עולה, אכן אותה הכרה לכם בתודעה אשר קיימת בכם כל אותם אלו גלגולים לכם, אכן תכירו לדעת את העוצמה אשר אותם אלו תובנות באו באותו תת מודע אשר לכם.


ובמהות של ההכרה הזו, כאשר ותכירו דרך אותו איזון אשר לכם, אכן תתבטא העוצמה אשר תניע אתכם קדימה אל אותו תהליך, כאשר אותו תדר אשר לי יחבור בכם יהווה התמרה אשר לכם במרחב ובזמן

.
ובמהות אשר לכם עימי, כי וכאשר הינכם בתהליך אשר בו אותו כוח אלוהי בא בכם ובא בכם אותו רצון אכן לשינוי, אכן חברו אל אותו כתר אשר לכם, מתוך הכך אוריד בכם את היכולת אשר לכם להוות את אותו ריחוף לצורך אותו תהליך אשר תתהווה בכם אותה העצמה אשר לכם להכיר את אותה התעלות נפש להביא בכם.


ומתוך הכך, כאשר וחברתם אל אותו כתר אשר לכם, ומתוך אותו תהליך והכרה…

אנו נוריד בכם תדר אשר ישא אתכם מתוך אותה בחירה… ומתוך אותה קבלה… ותחושו אט, אט את אותו כוח אשר מאבד הגוף הפיזי לכם… ואת אותה הכרה זו אשר לכם ברוח אשר מהווה התמרה… ומתוך הכך, אתם נוסקים אל אותו מרחב… ובמרחב, כאשר והינכם במרחב… הסתכלו על אותו גוף פיזי אשר לכם… כאשר ותסתכלו על הגוף… כל אחד ואחד… יראה ויכיר… כי כאשר קיים בו בגוף קושי… יש בקושי לבטא פיגוג… ובמהות אשר לכם באותו מרחב… דרך אותה רוח… הביאו את אותו רגש גבוה… ואת אותה מחשבה מוארת… לפוגג את אותו כאב… בגוף הפיזי… כאשר אתם במרחב… התחזקו מאותה הרגשה זו…  והניעו עצמכם מצורך אותו שינוי… אשר בא בגוף הפיזי… כאשר חשתם בשינוי… אט, אט אותה רוח אשר לכם… אותה תודעה אשר לכם… יורדת אט, אט ומתחברת… אל אותו ערך לכם… בגוף הפיזי…
כאשר ובא בכם אותו כוח זה, אכן אני קריון עם כל אותם אלו אשר מלווים עימי, מברכים אתכם לאדוני. תודה.

חלק ב

שאלה: מבקש לדעת האם הג'ינג'ים נעלמים מהעולם ולמה?


תשובה: שלום לך "אנו האלוהים", בתהליך אשר לכך לדעת, כי וכאשר אותם אלו אשר הינכם מכנים ג'ינג'ים, יש בהם את האש המוארת לצורך אותו חיווי וחוויה אשר להם בתהליך. ובמהות של אותה חוויה אשר מייצגת את העוצמה אשר להם, הינם באים אכן לצורך התמרה של אותם אלו אשר עימם.

ומתוך המהות הזו כל אותם אלו אשר עימם, הינם יוצרים בהם נידוי מאחר וכאשר אותו אחד אשר הינכם מכנים ג'ינג'י, יש בו את אותה מילת גנאי ולא את מילת החיבור לבטא הכלה ומהות. ומתוך הכך אט, אט אכן כל האיכות הזאת אשר הקיימת באותו אנוש כאשר ובא מתוך המהות המשרתת, ומתוך המהות המשרתת הינו פועל להוות דוגמה ואיכות מול כל אותם אלו אשר עימו, הינו יחיד ומיוחד מצורך אותה התמרה להביא באותם אלו סובבים.

 

ומתוך המהות כאשר ואותם אלו סובבים אין בהם את אותה הכלה של אותו ג'ינג'י אשר הינכם מכנים, יוצרים בו פגימה, ויוצרים בו תהליך אשר בו אותו גילוי אשר קיים בו לא בא לביטוי. ועל כן מתוך אותה בחירה של אותה נשמה להביא את האש מתוך המואר אשר בה אט, אט אותם נשמות בוחרים בתהליך אחר אשר יהווה קבלה מול אותם אלו סובבים להם ולא דחייה מתוך התהליך.

 

ועל כן כאשר והינך ג'ינגי' מתוך אותה בחירה נשמתית אשר לך תחבור אל אותה עוצמה ואש בתוכך, לגלות את המהות אשר לך, אכן היה בתהליך. כאשר ואותם אלו אשר עימך סובבים יודעים להכילך, ומתוך המהות הזו פעל. ומתוך האיכות אשר בך קיימת כאותה כנשמה גלה את כל האש אשר בתוכך ליצור ולהתהוות להוות ולהתהוות מתוך ההולמות. ומתוך הכך אכן תבוא התמרה הן בך והן באותם אלו סובבים.

האם הבנת?

שאלה: האם אוכל להעביר את הקורס "אנו האלוהים" גם לקהילה דתית, אדע למצוא את האיזון ולהעביר את זה?


תשובה: בתהליך כאשר ולך מהות זו לך לשרת, אכן עליך לבוא מתוך אותה אמונה אשר לך בכלים, ובמיידע, ובעצמך, כאשר והינך באה מתוך אותה אמונה טוטאלית, אכן תעמדי מול אותם אלו אשר בהם אותה אמונה קיימת.

ומתוך הכך כאשר ותדעי להוות את האיזון, תכירי בהם את היכולת הזו בהם להכיל. ומתוך הכך אט, אט גם אותם אלו תשתנה בהם אותה מודעות אשר בה אכן, ומתוך הכך יבוא באותם אלו השינוי.

האם הבנת?

שאלה: מה צריך לעשות כדי להביא את הדברים האלה למערכת החינוך שהיא צועקת כבר שנים הצילו?
תשובה: ומתוך אותה מהות זו אשר לך לחזק את אותה מערכת חינוך, יש ועליך לבוא מתוך "האני המאמין אשר בתוכך". כי וכאשר ואותו כוח חבר בך, ובא בך אותה התמרה ואותם אלו תדרים להכיל, אכן אותה השפעה הינך יכולה להקרין מול אותם אלו אשר בהם תביאי הבנה זו. ומתוך הכך יש ואכן הצורך אשר יבוא מתוך אותו חיבור ואמונה בתהליך.

האם הבנת?
כן, תודה.

ובמהות אשר לכם, אכן כאשר והינכם נחשפים אט, אט אל אותם אלו מיידעים להכיל, ורצון לכם אכן בשינוי אט, אט תעלה אותה מודעות אשר לכם דרך אותם אלו תדרים.
במהות אשר בא בכם התדר אכן התדר יוצר את השינוי, וכאשר השינוי בא גם אותה הבנה נטמעת בכם מצורך אכן אותו חיבור.
ומתוך אותה הכרה  לכם אכן, "אנו האלוהים" מברכים אתכם לאדוני. תודה.

 

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי

הכרה מתוך בחירה""

"קריון"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

12/12/09

bottom of page