top of page

קבוצת "אנו האלוהים" הורידה מיידעים רבים במסגרת "חיבור למודעות על" אשר תוקשרה על ידי לילה. קבוצה זו נתנה כלים אשר בהם עוצמות אשר יישומם בא מתוך הקלות והפשטות.​

לאור זאת, מספר תלמידים, אשר למדו ולומדים במקביל ל"חיבור למודעות על" גם מיידעים נוספים של עידן חדש ועוד, שואלים את עצמם ואת ההדרכות האם רצוי להם להמשיך ללמוד מיידעים של עידן חדש יחד עם המיידעים של "חיבור למודעות על". לכן, בזמן הורדת המיידעים, הן של "אנו האלוהים" והן של "קריון", נשאלו על ידם שאלות נוגעות לעניין זה, וגם התקבלו התשובות, המובאות כאן בפניכם, זאת בנוסף לשאלות ולתשובות שהתקבלו בזמן הורדת המיידעים והם מופיעים בסדרת הספרים של"חיבור למודעות על":

 

כאשר ובאו בכם אותם אלו כלים הן של עידן חדש והן של אותם אלו "אנו האלוהים", אשר הביאו בכם הכְוונה והן מהות אשר באה מתוך ההתמרה אשר נעשתה לכם, יש חשיבות בהם כתהליך אשר בו הכל יכול בתהליך. ומתוך אותה יכולת, הן של עידן אדמה והן של עידן חדש, נוצרה ההתמרה בשניהם לצורך. ואין מהות של הסתירה, יש מהות של החיבור אשר בו מהות הכל. האם הבנתם?

כאשר ואמרנו, אותם אלו אשר לכם כלים עידן חדש או עידן אדמה, מותמרים למהות אשר בכם נדרשת הקבלה. ומתוך הכך אותם אלו וגם אלו יוצרים מהות האחד. האם הבנתם?

בשל הקלות של הכלים שנתנו "אנו האלוהים", ​

כאשר ואנו בבריאה, הבאנו בכם יכולות לבטא הרצון והידע לקבל, אותם אלו אשר השוו התדר לצורך אותה מהות, חוברים בהולמות לאותם תהליכי צמיחה לקבל. ומתוך הכך כאשר ואותם אלו אשר אין בהם אותו תדר לבקש, הבאנו בהם אותה ידיעה אשר לצורך השלמות להם בתהליך ובהם ירדו אותם מיידעים אשר יינתנו וינתבו מהותם מתוך הקלות ומתוך הצורך להם להכיל. ומתוך הכך יחברו, ההולם להם מתוך רצון ומהות השיווי והשינוי לקבל. האם הבנת?

 "קריון" מוריד תדרים של "אנו האלוהים" בגרסה של עידן חדש. ​אכן, כאשר לכם לחבור לתודעה במרחב ובזמן, להוות בכם קלות על אותה קלות אשר קבלתם מצורך "אנו האלוהים", אני מבטא קיצור אשר בו הכלה וביטוי לאותו עידון חדש אשר יבוטא בכם מתוך הכרה בתהליך. אכן, כן. תבורכו.

​עידון חדש של המידעים כאשר, אני "קריון" מביא את אותם אלו איכויות אשר לכם חסומות לביטוי מתוך ההכרה אשר לכם בתהליך. ומתוך האהבה הטוטאלית, נוצר בכם עידון אשר בו קבלה מעשית ורגשית אשר בא בהם מתוך הרצון לקבל, ואת המהות אשר תתמירם מצורך אשר בו כל יכול קיים בהם לצורך הגילוי. ומתוך הכך אשר הותמרו אותם אלו אשר בהם הידיעה במירכאות ומותמרים הכלים והאיכויות להם לעידון אשר בו יכולת ביטוי בהם. מתוך הנכון כאותו כלי אשר אתם מתחדשים עמו ומהווים בו עשייה הולמת ומואצת אשר משרת אתכם בחיי היום יום ולצורך. כאשר תהוו רצון להמשכיות נצרכת לכם, אותו עידון מקבל מהות אשר אותם אלו החוברים, מביאים בו רצון לקבלה ואין בהם הניגוד לשרת. האם הבנת?

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי

"החיבור בין כלי עידן האדמה ועידן חדש"

"קריון"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

17/06/06

bottom of page