top of page

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

04/08/09

ב-4.8.2009 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עימי ולכבודם ירד תיקשור מ"אנו האלוהים".

שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר חברנו אליכם כאשר ובאתם לתהליך, כאשר והכלתם את התהליך מצורך אשר לכם לדעת ה-איך לבטא חייכם מתוך המואר.


ומתוך הכך, כאשר והכרתם לדעת כי אותם אלו תהליכים אשר לכם, כאשר וחברתם אליהם כל אותו גלגול מתוך הצורך אשר לכם בחוויה, אכן הבאנו לכם היום לדעת כי כוח אשר ניתן לכם דרך אותם אלו תדרים ודרך אותם אלו תהליכים אשר הינכם עושים בהם מהות, אכן אותה חוויה אשר לכם מקבלת את הכוח אשר לה להניע את המואר אשר בחוויה לצורך ושלמות.


ומתוך הכך, כאשר והינכם מתוך אותה בחירה, ויצרתם חיבור אל אותם אלו "מנחים" לכם, והכלתם לדעת את אותם אלו תדרים גיליתם את האיכות אשר הייתה קיימת בכם. כי וכאשר אותם אלו איכויות, הינכם נושאים מתוך אותה מהות משרתת גם מאותם אלו גלגולים קודמים.


ומתוך הכך, חשפנו לכם היום את אותה יכולת והכלה של אותם אלו תדרים לצורך אשר לכם אכן לחבור מתוך הקלות, מתוך הבחירה ומתוך המהות אשר תניעו עצמכם אל אותה שלמות.


ו"אנו האלוהים" כאשר וירדנו בכם, כאשר ונתנו לכם את אותם אלו איכויות, אכן אותם אלו איכויות הינם מהיום, יהוו לכם נצחיות. ומתוך אותה נצחיות זו אכן תשרתו את עצמכם ותשרתו את כל אותם אלו אשר סובבים לכם.


ובמהות אשר לכם לדעת אכן אותם אלו תדרים אשר לכם, כאשר והינכם באותו עידן אדמה, כאשר והינכם בתהליך אשר לכם להכיר ולדעת את כל אותה אנושות, אכן הינם מחוברים אל אותם תדרים ואל אותם אנרגיות אשר אותו עידן אדמה יורד בהם.


ומתוך אותה מהות, כאשר ובאה ההתמרה ובא הצורך אשר לכם, אכן לדעת ה-איך וה-למה ולהכיר את הצורך אשר אכן לחבור לשינוי, אכן הבאנו בכם הידע היום, ליצור בכם את השינוי אשר אותו שינוי יוקרן דרככם ויהווה כוח להניע גם אחרים.


ומתוך אותה מהות זו, כאשר והינכם מתקדמים אל אותו עידן  חדש והינכם בחפיפה אל אותו עידן חדש, אכן "אותה אנרגיה אשר היום יורדת" ליצור את אותה התעוררות של כל אותם אלו אשר חיבור להם לצורך אותה רוחניות אשר בהם לגילוי, אכן אותם אלו מתעוררים לצורך. ומתוך הכך, יבואו אותם אלו לרצות ולדעת אכן להכיל תדרים אלה מתוך בחירה, מתוך צורך להם אכן גם לשרת.


ואנו מתוך אותה מהות כאשר ואמרנו, כי אותם אלו תדרים אשר לכם היום, דרך אותו עידן חדש אשר הינכם מכילים תדרים אשר אותה אנרגיה מוטמעת בכם, הינכם נושאים את אותה אנרגיה מתוך הקלות, אכן מתוך הקלות.


כאשר ואותם אלו אשר חוברים לאותו עידן אדמה ואין בהם את אותו שינוי להם לדעת מצורך אשר להם אכן לבטא שינוי. ומתוך הכך כאשר ואותה אנרגיה של היום, אשר יורדת בהם ומשווה בהם את היכולת אשר נצרכים הינם להכיל, אותה אנרגיה של עידן חדש תהווה בהם קושי להכלה.


אותה אנרגיה אשר אינה מתורגמת בהם מצורך אותם אלו תדרים להכיר בהם: באותם אלו אשר מודעות אין בהם והכרה בשינוי אין בהם. ומצורך אותו רגש נמוך, ומצורך אותו היגיון, ומצורך אותו חיבור אשר להם לאותם אלו "דפוסים", יהווה בהם הקושי לאותה הכלה אשר אותו עידן חדש, משלח באותם אלו את אותה אנרגיה להכיל.


ומתוך הכך בא אותו קצר בין אותם אלו תדרים של אותה אנרגיה של עידן חדש לבין אותם אלו תדרים אשר אנו משלחים לצורך אותו עידן חדש, להכיל באותם אנושות.


ובמהות, כאשר והינכם יודעים, אין הצורך אשר לכם להוות הדאגה. מאחר וכאשר אמרנו כל אותה אנרגיה זו של עידן חדש מעוררת את כל אותם אלו אשר בהם הרצון להכיל ולדעת ומצורך הכך הינם באים לאותו שיווי תדר אשר לכם, ליצור בהם את ההתמרה.


ואותם אלו אשר בהם אותו קושי להכלה ואותו צורך אשר להם בשינוי לא קיים לצורך אותו חיבור, היינו אומרים כאשר ואותה אנרגיה אשר תשתנה מתוך הצורך אשר לאותו אנוש להכיל, אותם אלו כאשר ויחברו לאותה הכרה וצורך זה, תשתנה האנרגיה אשר הינם שולחים, תשתנה מהותה ותתקבל מהות בה חדשה דרך אותם אלו תדרים.


ומתוך הכך, הינכם משפיעים על אותה אנרגיה אשר הינם משלחים אותם אלו אנושות. אך אינכם משפיעים על אותם אלו אשר אין להם רצון.


ומתוך הכך כאשר והשתנתה האנרגיה אשר הינם משלחים דרך אותה מודעות אשר אתם יוצרים החיבור אליהם, אל אותם אלו אנושות ואל אותם אלו אנרגיות אשר אותו עידן חדש שולח, אתם משנים את התדר של אותה אנרגיה אשר אותם אלו אנושות מכילים.


ומתוך הכך, כאשר והשתנתה אותה אנרגיה אשר שִלחו אותה אנושות וחוזרת אל אותה אנושות ומתוך אותה התמרה, תהווה השפעה גם באותם אלו אשר אמרנו אין בהם הרצון להכיל, ואין בהם הרצון לשנות.


ומתוך הכך כאשר ואותם אלו יתקדמו במהות של אותה חוויה, ויתקדמו מצורך אשר להם להכיל את אותם אלו שיעורים אשר לא נלמדו.

 

ומתוך הכך כאשר ויבואו בגלגולם הבא, אכן, יבואו עם אותה אנרגיה אשר השתנתה, כאשר ועשיתם בהם את אותם אלו תדרים אשר הכלתם לצורך אותו שינוי אשר עשיתם באנרגיה אשר שלחו.


ומתוך הכך כאשר ואותה אנרגיה של אותה אנושות תשתנה, אט אט כל אותה אנושות תחבור לאותה רוחניות להכיל את התהליך מתוך המואר ולרצות במהות המשרתת מתוך אותם אלו תהליכי חוויה.

 

ומתוך הכך אכן תהוו את האחדות ואת השלמות. ומתוך אותו צורך זה אותה אנרגיה אשר יורדת לצורך אותו עידן חדש ישוו עימה התדר אט, אט ומצורך.


ואנו במהות. כאשר ואמרנו כי וכאשר הינכם גיליתם את מהות האור בתוככם, וגיליתם את הרצון אשר לכם להכיל העוד ולדעת, והתנסיתם מתוך אותם אלו חוויות. כי לכם הכוח אכן להכיל, ולכם הכוח אכן לבטא, אכן אט, אט תכירו לדעת כל אחד ואחד כי לאותו יעוד אשר הינו מהווה רצון להגיע, יגיע אל אותה שלמות.

 

ומתוך המהות המשרתת אכן כולכם, מהווים את אותם אלו שליחים לצורך אותה הכרה.
וכאשר הושווה התדר, כאשר ובאה ההכלה דרך אותם אלו גלגולים קודמים, כאשר והתחברתם אל אותו "מרכז אשר לכם באטלנטיס" דרך אותו צינור אשר אנו עושים בו שימוש, אותו זיכרון אשר לכם בתודעה מהווה את היכולת של החיבור וההכלה, מהווה את היכולת אשר לכם אכן גם לפרוץ הדרך מול אותם אלו אשר לכם מחכים, להכיל את אשר לכם ולהכיר את אשר בכם ולרצות את מה שאתם מהווים עבורם.


ובמהות הזו כאשר והכרתם לדעת אכן, סבלנות נדרשת לתהליך ואותה סבלנות הינה אור לצורך הכלל להכיל. כאשר ואותו אנוש מהווה את היכולת אשר לו להכיל עצמו ולהכיל את הכלל אשר סובב לו דרך אותה סבלנות ואורך רוח, היינו אומרים אט, אט יושווה תדר זה אל זה מתוך השלמות.
"ואנו האלוהים" כאשר ופגשתם היום לראות את התהליך מתוך המואר, ולהכיר ולדעת כי כוח אלוהי אכן זורם דרך אותו תיקשור, אכן היו מבורכים לאדוני.

תודה.

"אנרגיה חדשה לצורך התעוררות"

bottom of page