top of page

"קריון"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

12/07/06

מסר למנחים, תלמידים ומטפלים של "חיבור למודעות על", שהתקבל בתקשור מפגש 18 של "תודעה במרחב ובזמן" על ידי "קריון", לצורך גישור וקישור בנושא הפצת המיידעים של "חיבור למודעות על" דרך הספרים:

"כאשר ולכם ידוע אותם אלו "אנו האלוהים" הביאו בכם את אותם תדרים ואת אותם תדרים תשלחו בהם מתוך הנכון, תייצרו באותם אלו את אותה תודעה אשר תבקש בהם העוד לדעת בתהליך.


אין לבוא מתוך שיפוט וביקורת ואין לבוא מתוך הכפייה, יש לבוא מתוך האהבה הטוטאלית. וכאשר אותה מודעות זו תעלה, מתוך אותו תהליך אשר הינכם מפיצים האור מתוך בחירה אשר לכם בתהליך. כאשר ואמרנו את אותה הפצת אור לכם לדעת, יש לבטא ולהכיל באותם אלו הצורך לקבל את אותה מודעות. 

 

דרך אותם אלו תוכנות אשר הורדנו "אנו האלוהים" ואנו עם אותם אלו קבצים של אותם אלו ידיעות. כאשר "ואנו האלוהים" הביאו בכם את אותם קבצים והכלתם זאת באותם אלו ספרים, יש להביא את אותם אלו ספרים לידיעתם של אלו, להעלות בהם התדר מתוך אותו גישור אשר יבוא בהם.

 

כאשר ואותם אלו ספרים מהווים את אותה עוצמה של כל אותם מפגשים בתוך כל ספר וספר לצורך. כאשר והינכם מקבלים את אותם אלו דפים לכם, אין בהם אותה מהות של אנרגיה מצורך התהליך. כי כאשר קובץ אותו תדר לאותו ספר, מהווה עוצמתו של אותו מיקוד לכל התהליך. ומתוך הכך כאשר ואותם אלו דפים מהווים את אותה טיוטא לצורך. 

 

ומתוך הכך אין בטיוטא מהות ואין בה את אותה אנרגיה לשרת. ועל כן כאשר ואותם אלו ספרים יהוו הרצון של אותם אלו לקבל, אותו תהליך עוצמתי יבוא במיקוד ומתוך אותו מיקוד יהווה בהם הרצון לדעת העוד, מאחר וכול אותה תוכנה מהווה בתוך אותו ספר.

 

ומעל הכול , כאשר וחברו אותם אלו אל אותם אלו תדרים אשר לכם לבטא באותם אלו ספרים, נוצר הקשר אל אותו תהליך. 

 

ומתוך הכך כאשר והינכם מפיצים, הביאו זאת לאותה ידיעה להם, כי אותם אלו תדרים קיימים לצורך ההכלה"..

"הפצת המיידעים דרך גישור וקישור"

bottom of page