top of page
ספרים - לילה ברזסקי

ספר רביעי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי". 

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספרים - לילה ברזסקי

ספר ראשון

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שני

"שיווי האור בהולמות"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שלישי

"מודעות כדרך חיים"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שמיני

"האצלת הרוח במספרים"

היפה 12.png

ספר שניים עשרה
"קיבוע הכלת האור"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שביעי

"כיול הידע לשרת"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שישי

"איכות ויצירה בשלמות"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר חמישי

"שינוי שיטת החיים"

ספר אחד עשרה

"השלמות לשלמות"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר עשירי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר תשיעי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר 14.png

ספר ארבע עשרה
"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר13.png

ספר שלוש עשרה
"תהליך בהולכה מוארת"

bottom of page