top of page

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי". 

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

היפה והשלמות בי לבטא

ספרים - לילה ברזסקי

ספר רביעי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שלישי

"מודעות כדרך חיים"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שני

"שיווי האור בהולמות"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר ראשון

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שמיני

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שניים עשרה של התוכנה ״שהיפה והשלמות בי לבטא״

ספר שניים עשרה
"קיבוע הכלת האור"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שביעי

"כיול הידע לשרת"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר שישי

"איכות ויצירה בשלמות"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר חמישי

"שינוי שיטת החיים"

ספר אחד עשרה של התוכנה ״שהיפה והשלמות בי לבטא״

ספר אחד עשרה

"השלמות לשלמות"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר עשירי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספרים - לילה ברזסקי

ספר תשיעי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

נשגבות-הערך-המוחלט_optimized.jpg

ספר חמש עשרה
"נשגבות הערך המוחלט"

ספר ארבע עשרה של התוכנה ״שהיפה והשלמות בי לבטא״

ספר ארבע עשרה
"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר שלוש עשרה של התוכנה ״שהיפה והשלמות בי לבטא״

ספר שלוש עשרה
"תהליך בהולכה מוארת"

bottom of page