top of page

"מסר השמחה – קבוצת הנביאים"

"מסרים מיוחדים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

04/11/04


מסר השמחה – קבוצת הנביאים

שמחה ושלום במעונך, כוח ועוצמה אשר בא לביטוי באשר הינך יוצרת חיבור אלינו דרך אותם נביאים לקבל, מהות וצורך אשר בו תעשי שימוש, לטובת אלו אשר באים דרכך לצורך אותה התפתחות ולצורך אותה קבלה וישום הדברים הנדרשים, בעשייתם.


שמחה, יש בה חשיבות באשר לאותו גוף ובאשר לאותה נפש לבקש. אותה שמחה, יוצרת כוח פנימי לצורך חיבור ולצורך השתלשלות אותם אירועים ביוכימיים אשר אותו גוף פיזי נדרש להם.


אנו נאמר כי ומאחר אותו כוח אשר בו שמחה – יוצרת באותם אלו אשר להם ליצור חיבור לצורך השמחה, יש מן הראוי גם באותם אחרים אשר אין בהם את אותו כוח לבטא – ליצור בהם שמחה. מאותו מקום אשר בו קיימת חשיבה נכונה – אותו צורך יבוא לביטוי וישנה באלו האחרים את אותה מודעות ורצון.


שמחה, יוצרת מהות אשר בה אותה קבלה, אשר לאותם חוויות ליישם מתוך אותה מודעות ואשר בה לגבור על אותם קשיים אשר בהם החווה – יוצר חיבור.


על כן מאחר ואותו מפתח יוצר את אותה הקלות לצורך אותם איכויות לקבל – אותו מפתח שמחה יוצר השינוי. יצרי חותם אשר בו אותה שמחה באה כהפנמה לצורך. יצרי החיבור עם אותו חותם אשר יביא עוצמה ושמחה באותם אלו אשר לך, תבורכי לאחד.

bottom of page