top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני איאמה טסקר

ישוב: רחובות

הנחיה: פרטנית | בקבוצות | לימודים מקוונים

טלפון: 058-6224222

דואר אלקטרוני: ayamatasker@gmail.co

אדם מותמר על ידי מודעות


בזכות התדרים והמיידעים אנו לומדים להתנהל בעולם מתוך רגש גבוה ומחשבה מוארת, להתחבר למהות האור אשר דרכו להאיר, לשרת ולהיות בשליחות.


איכות בריאה קיימת

איכות בחירה נצרכת


מזמינה אתכם באהבה לבחור ללמוד ובאור לחיות מתוך הקלות,


איאמה

bottom of page