top of page

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

11.10.09

ב- 11.10.2009 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עמי ולכבודם ירד תיקשור
מ-"אנו האלוהים"

שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר באים בכם, מצורך אשר לכם לגלות ולדעת את המהות אשר נזקקת אותה נשמה אשר לכם, להכיל מתוך אותם אלו הבנות לבטא בהם חיבור דרך אותם אלו יכולות אשר אנו נביא בכם.


ובתהליך אשר לכם להכיר, כי וכאשר הינכם בתוך אותם אלו הבנות, ובתוך אותם אלו מיידעים אשר הינכם יוצרים בהם צורך ורצון החיבור, אכן אותם אלו מיידעים באים מצורך אותה התמרה אשר לאותה נשמה אשר לכם, להכיל התהליך מתוך ההולמות.


ומתוך הכך נבנית בכם אותה הכרה זו של המהות אשר בה אותו רגש גבוה יוצר את ההכלה, ואת אותה מחשבה מוארת יוצרת את הקבלה.


ומתוך הכך, כאשר בתהליך אשר בא הרגש הגבוה לנתב את המהות המשרתת, הינכם יוצרים את המציאות אשר לכם מתוך הנכון אשר לכם דרך אותו ידע אשר אנו מביאים בכם.


כאשר והידע יבטא ידיעה, תחלו להתנתב מתוך ההולמות ומתוך הנכון לשרת עצמכם ולשרת את כל אותם אלו אשר סובבים לכם.


ובמהות אשר לכם לדעת, כי וכאשר אנו באים בכם, כי וכאשר רצון לכם להכיל ולדעת, אכן אנו מחזקים בכם את אותו חיווי זה, לצורך המהות אשר תשרת אתכם. מצורך אשר אכן כל אותם אלו סובבים לכם יראו וידעו כי תהליך שינוי חובר בכם.


אכן השינוי נצרך. כי וכאשר אותה נשמה אשר לכם מבקשת השינוי, אין בכם היכולת אשר הינה חוברת דרך אותו אגו ודרך אותה מחשבה אשר לכם אותו הגיון יוצר, היינו אומרים לא תחוו את התהליך מתוך אותה הכרה לכם: "כי נוח לכם כוח זה אשר בו הינכם חוברים בחיי היום יום".


כי מאחר וצורך נשמתי לכם מבקש השינוי, תתנתבו אל השינוי מתוך אכן אותו כוח פנימי אשר יבטא הרצון להכיל ולדעת ה- איך וה- למה.


ומתוך המהות הזו, כאשר והנחינו בכם את אותם אלו הבנות, וכאשר אותו "צינור" אשר דרכו אנו עושים שימוש, היווה בכם את כל ההכרה ואת כל הידע אכן לבטא בכם, מצורך אשר לכם להכיר בשינוי ולהכיר בצורך של אותם אלו תדרים אשר יורדים דרך אותה בריאה מול אותה אנושות להתמיר עצמה.


אכן אותו כוח אשר יורד היום, הינם אותם אלו אנרגיות אשר יוצרות את השינוי לבטא התמרה בכל אותם אלו אשר להם קיים הרצון והחיבור אל אותם אלו שינויים להכיל. לבטא את האור בתוכם ולבטא את האור מתוכם אל כל אותם אלו אשר להם מצורך.


ובמהות אשר לאותם אלו אשר חברו אל אותם אלו מיידעים, ויצרו את ההתמרה, והכירו לדעת כי כוח אלוהי חובר בהם, וכוח אלוהי מנתב את הדרך אשר להם בעשייה, מתוך אותה עשייה אכן גילו לדעת כי הכוח אשר ניתן להם הוא כוח אשר בו הינם מנתבים מתוך כל היכול אשר אכן היה בהם.


ועל כן, אנו מעוררים בכם את הרצון הזה להוות את התהליך ליצור את המהות המשרתת, אכן של הכול היכול אשר בכם קיים. ומתוך המהות אכן תתחזקו, ומתוך התהליך אכן תיצרו. ומתוך הדרך אשר אתם עושים תבוא אותה תוצאה אשר לכם מתבקשת.


"ואנו האלוהים" אשר באנו אליכם וחיברנו אתכם אל אותם אלו יכולות אשר לכם לבקש העוד, הבאנו בכם לדעת כי וכאשר הינכם בעוד לבקש, אותם אלו התמרות מיישמות בכם יכולת וחיווי שונה אשר אותה התמרה מהווה בכם אכן, כוח עצום אשר בו להביא שינוי באותם אלו אשר בהם רצון לכם לחבור.


ובמהות הזו של אותם אלו אשר הינכם, בהם נותנים הבנות אלו ובהם הינכם משווים עימם תדר להכיל ולדעת העוד לבקש, אכן גם באותם אלו ימשיכו לבטא את האור אשר אתם מהווים בהם את אותו אור, להעניק לאותם אלו אשר בהם רצון להם לבטא.


ומתוך הכך ומתוך הידוע כי וכאשר אכן סקרנות לכם לבקש ולדעת את אותם אלו שאלות אישיות אשר לכם מתבקשות, היינו אומרים אין מהות באותם אלו שאלות אשר הינכם מבקשים ולדעת.


ומתוך הכך אותה התמרה אשר היוותה בכם אותה פגישה זאת אשר לכם היום עימנו ועם אותו "צינור" אשר דרכו אנו עושים שימוש, נענו כל אותם אלו שאלות אשר לכם, מבקשות רצון והתמרה.


ומתוך הכך ומתוך התהליך אשר לכם לקבל, אנו מוכנים להביא בכם את הטיפול אשר יהווה אחדות והכרה, יבטא רצון והכלה, ויבטא את הרצון אשר לכם להרגיש את אותו תדר אשר חובר אליכם דרך אותו טיפול. ואם וכאשר אותו תהליך זה יבוא בכם מתוך אותה קבלה ומוכנות, תבוא בכם ההתמרה.


ומתוך אותה מוכנות, אנו מוכנים להוות בכם את הטיפול.

עשו ישיבתכם נוחה… ומצורך הכך, כאשר ובתהליך לכם להכיר ולדעת, אותה בריאה אשר אנו עימכם… ואותה אנרגיה אשר אותה בריאה מהווה ומייצרת לצורך אותה אנושות להכיל, אכן אנו נחזק את אותם אלו תדרים לצורך אשר לכם כאותם אלו המבקשים לדעת ולהכיל, כאל אותם אלו אשר מבקשים את האור לקבל, נביא בכם את אותו טיפול זה ולצורך.


ומתוך הכך כאשר ותתחברו אל אותו כתר אשר לכם אשר קיים מצורך אשר לכם להכיר על אותו ראש אשר לכם, אנו נוריד בהם… בתוך אותם אלו מרכזים אשר אותם מרכזים חוברים לכם בגוף הפיזי, להטעין בהם את אותה אנרגיה קוסמית זו לצורך אותו שיווי אשר לכם, להכיר במהות אשר אנו משרתים אתכם מצורך אשר לכם לבקש.
ומתוך הכך כאשר וחברתם אל אותו כתר… תרד "מניפה" דרך אותה בריאה, ובתוך אותה "מניפה" מצויים בה כל אותם אלו גוונים אשר לכם מוכרים לראות ולהכיל.

ומתוך אותה הכרה אשר לכם דרך "המניפה" יורדים התדרים אל אותם מרכזים … כאשר במרכז הכתר אשר לכם מוכלים אותם אלו גוונים אט, אט מתפשטים לאורך כל הגוף ועד לאותם אלו שתי הרגליים אשר לכם… עד לאימא אדמה… דרך אותם מרכזים… אותה אנרגיה מתפשטת אל תוך גופכם… יש ותחושו דופק מהיר, יש ותחושו חום… יש ותחושו עקצוצים… כול הגוף… מכיל… את אותה אנרגיה זו… לצורך… ואין הדאגה לשרת… מאחר ואותם אלו אנרגיה… מתהווה בכל תא ותא… ומעוררת מרצון את אותה קבלה להכלה… כל הכוח יורד ומשפיע… ומתוך אותה תחושה זו אשר באה בכם… אט, אט מתפשטת אותה אנרגיה זו אל מחוץ גופכם אל אותה הילה… ומעצימה… ומחזקת… ומבריאה … את הגוף הפיזי… אותם תדרים ממשיכים ויורדים… ואותה התעוררות… אשר באה דרך אותה התחדשות… אשר לכם לגעת באותם אלו תדרים… ואנו את אותה "מניפה" משאירים… לצורך התהליך להכיל… ולצורך אותה הכלה אשר לכם לחזק…

ומתוך הכך "אנו האלוהים" מברכים אתכם לאדוני.

תודה.

"חיווי התדרים להכרה"

bottom of page