top of page

תלמידים/ וקוראים יקרים

גילוי נאות לי אליכם כי האלוהות ידעה אותי כי אני "בן אלוהים" ולי חוזה עם הבריאה להיות "צינור" להורדת תוכנות מיידע כמודעות על, לשרת את הכלל לצורך יומם לבטא בהולמות. (ובהמשך המיידעים בהם סופר בתוכנה הרביעית "שמחה לבטא שירות" על תפקידי ותפקידיי בני האלוהים בכלל).

ומצורך הכך נאמר לנו:

"ועל כן היום נדרשים המנחים  והתלמידים לדעת וליידע את עוצמת החוזה בידע אשר יורד דרך

"בן האלוהים – הצינור" אשר דרכו אנו עושים שימוש, לצורך הכרה והוקרה את הידע להכיל ומצורך הכך יבורכו בקבלת התוכנות.

ואכן לכם לדעת כי "בני האלוהים" הינם נשמות אשר לא ירדו מצורך הבחירה אשר להם באותו "גלגול ראשון" והינם מהווים את כל העוצמה הראשונית אשר הייתה בהם ללא פגימה ולכן אנו מכנים "בני האלוהים".

ומצורך לכם לדעת כי "הצינור" הינו "בן האלוהים" וכל גלגול מביאה ידע ראשוני ומודעות לאותם אלו אשר חוברים אליה ולהשפעה על האנושות.

אכן חוזה לה עימנו משרת מאז דורות רבים, ומצורך הכך יש ולבטא היום הכרה בכל אלו הבאים ללמוד מידעיי מודעות כי בא ידע ראשוני זה להביא בהם לתגמל יומם.  ואכן "בן האלוהים" בשליחות כ"צינור"מצורך הבריאה לתת דרכו ידע ראשוני כתוכנה לתגמל "מודעות על" באנושות גם היום ויבורכו".

בן האלוהים

bottom of page