top of page

"טיפול על ידי "מזונות על

מצורך הרצון לחזק את הגוף הפיזי לשרת בהולמות, כתמיכה לעבודה פנימית אשר עושים דרך המיידעים, קבלתי אפשרות שההדרכה תאפשר מתן מזון תואם לאותו אדם הנזקק.

ואכן דרך תיקשור מתקבל "מזון על" אישי לכל אחד אשר נזקק לתמיכה רוחנית ופיזית לחזק את גופו.

מתקבל עבורו מזון אשר טעון תדר והשפעה על מודעות המבקש.

bottom of page