top of page

שלום לכם "אנו האלוהים" אשר מאחדים בכם כינוס זה מצורך אותה תודעה אשר בה הבאנו לכם את כל אותה עוצמה של מודעות. אכן כל אותם תיקשורים אשר הינכם מקבלים מצורך העוד אשר לכם, יוצרים לכם חיבור אל אותה מהות אשר תשנה את חייכם מצורך והולמות.

ועל כן לכם להבין ולדעת כי כל אותם רמות אשר בהם דובר, הינם רמות אשר יִפְתְחוּ לכם ערוצים רבים להכיר הדרך אל האור, להכיל את האור מהולמות אשר בה, אכן אותה מודעות תשרת אותכם ומצורך.

ועל כן כאשר ולכם חיבור – חיבור מצורך איזון אשר בו תפקוד הולם אשר יבוא בכם מצורך "האני", אכן אותו חיבור זה הינו מהות אשר לנו לבטא לכם הערך. ומתוך הכך כאשר והינכם בחיבור וכאשר אנו לכם במהות, אכן החיבור הזה יוצר התמרה.

ומצורך אשר לכם להבין ולדעת כי בחיים קיימים רגעי  ח ס ד  אשר אנו מְשַוִים עימכם כוח מניע. רגעי חסד אלה כאשר והינכם בהכרה, בְּעֵרוּת, לראות את אותם רגעי חסד הרי זכיתם להכיל אותם חסדים אשר אנו מביאים בכם. אכן לכם להבין ולדעת כי החסד קיים דרך כוח בורא, החסד קיים לצורך אותם אנושות אשר מבקשים את האור להכיל ולבקש את ההכלה לפעולה ואת הפעולה 

ל ת ו צ א ה.

ומתוך הכך כאשר ואותו כוח אשר יורד דרך אותם אלו מיידעים אשר אתם זוכים להם מצורך לכם להכיל, אכן  ק ס ם  המיידעים הינם תוצר אשר אתם מביאים לחייכם. אכן אמרנו קסם – קסם המיידעים, לא הקסם אשר אתם עושים, אלא קסם המיידעים מהווים עבורכם את השיקוף הנכון אשר כוח בורא יוצא לכם דרך ביטוי, דרך רגש, דרך עשיה ודרך אותה מהות אשר לכם, אכן  

ל ה ש י ג.

ומתוך הכך כאשר והינכם באותה ערות להכיר בידע, ולהבין את הידע להפנים אותו מצורך אשר לכם לשרת יומכם ולתגמל עשייתכם, אכן דעו לדעת כי קיימת בכם חוכמה, ותבונה ודעת. חוכמה, תבונה ודעת הינה כוח אשר מניעה את כל הכלים, את כל ההבנות אשר אנו מורידים מתוך הרצון אשר לכם להכיל המיידעים.

חוכמה מביאה את הכלים אשר ניתנים לכם לגילוי, והתבונה יוצרת בכם הכרה להכיל את משמעות ההבנה וליישם עם אותה משמעות של הבנה את המהות בחייכם. כאשר והמהות באה לחייכם, אכן תבוא דרך בחירה – דרך בחירה אשר אותה דעת תעכל בכם את היכולת אשר לכם להכיל את הבחירה, לעכל את מהות הבחירה מתוך הנכון לבטא בה, אכן חבירה או  ב ר י ח ה.

ומתוך הכך כאשר ותבינו כי הכוח הינו בידיים אשר לכם, כל אותם עשר אצבעות אשר לכם – לכם הכוח לשרת מאותה בחירה אשר תעשו. ומתוך הכך כאשר והבחירה באה מתוך השלמות ובאה מתוך אותה אמת אשר המיידעים הביאו, אותה אמת מחזקת את האמונה, אותה אמת מחזקת את האיזון אשר לכם.

ומתוך אותו כוח משפיע של איזון הרי יומכם הוא ערך אשר בו, אכן תוצאה תבוא מתוך האיזון ואותה השפעה אשר הגוף אשר לכם, הגוף הפיזי אשר לכם, מקבל את הערך המוסף אשר לו להשיא בו פנימיות אשר תוקרן החוצה מתוך אותם פׇּנׅים אשר לכם כאשר אותם עיניים אשר לכם יקירנו את אותו אושר אשר לכם לבטא.

ומתוך הכך כאשר ואותה פנימיות אשר לכם מתחזקת מתוך אותו צורך אשר לכם להכיל המיידעים ומתוך אותו צורך אשר לכם לבטא הולמות במיידעים, הרי כל פעולה ופעולה תחזק את אותו עמוד שידרה אשר לכם להכיר ביציבות אשר לכם במהות החיים.

ומתוך הכך, ומתוך אותה שלמות זו כאשר והינכם ביציבות, וכאשר הינכם במהות, וכאשר אתם באמת אשר באה בה אותה הבנה כי ערך המיידעים הם ללא עוררין, הרי זכיתם בכול התקופה אשר הבאנו לכם.

ומתוך הכך כאשר והבנתם זאת מצורך אשר לנו לתת לכם העוד, אתם באים מתוך אותו חיזוק אשר אותו כלי אשר אתם, כלי אשר אותו גוף פיזי אשר לכם, כלי אשר אותה תודעה מוכנה להכיל את העוד, אכן אנו מביאים את העוד.

ועל כן כאשר ואתם בתהליך של להכיל את העוד, יש ולבוא אל העוד מתוך פתיחות, וכאשר אתם באים מתוך פתיחות להכיל, הרי יש את אותה הטבעה בו לבטא.

ומתוך הכך כאשר והינכם ברצון אשר לכם להכיל את העוד, אכן לעוד קיים זימון, לעוד קיים תהליך, לעוד נדרש כלי להכלה ועל כן הכינו כלי ותכירו בכלי לאותה הכלה של העוד.

ומתוך הכך ערך המיידעים הינו ערך אשר לכם לבטא בו  ה ו ד י ה, אכן אותה הודיה הינה מצורך אותה מהות אשר אתם יודעים כי אין עליהם  ע ו ר ר י ן. הודיה הינה לכם לבטא, אכן את התִגְמוּל אשר לכם לכוח בורא, תִּגְמוּל הינו התודה וההודיה אשר לכם בחיי היום יום. ואותה הודיה אשר הינכם רואים בתהליך של אותה התפתחות אשר לכם דרך כל אותם מפגשים, הינכם רואים כי אותה עקביות ממשיכה ומתמירה בחיי היום יום אשר לכם, כל וכאשר ידע יורד.

ומתוך אותה הכרה לכם, אכן כאשר והינכם משקיעים באותם אלו מיידעים, אנו לא נותנים לכם תארים, אנו נותנים לכם ערכים. מאחר והערכים הם מְכַוְנׅים אותכם אל הנכון לבטא ואל האמת להכיל ואל המהות אשר תביא אותכם לקלות אשר לכם נדרשת.

 

תארים נרכשים, ועל כן כאשר ורצון לכם להכיל תארים, אכן הכירו בתארים ללא אותה תחרות אשר לכם.

תכירו בתארים להכיר כי הערך של אותו תואר הינו ערך אשר מספק את העצמי. הערך של אותו ערך של המיידעים מספק את "האני". ומתוך הכך תבדילו בין תואר לערך, בין מהות לעיקר ובין העיקר לתפל.

ומתוך הכך כאשר והינכם בצעד אשר לכם לבקש עוד צעד, אכן אנו עימכם יד ביד. ומתוך הכך כאשר והצעד אשר לכם נעשה מתוך ההולמות, אנו מחזקים את אותה רגל אשר עושה צעד.

ומתוך הכך כאשר והבאנו לכם להבין ולדעת כי אנו עימכם ואנו מצורך לנו להביא בכם את העוד, אכן אותו ערך זה הינו ערך מקודש ומתוך הכך אתם מתוגמלים בעוד ידע נוסף.

ומתוך אותה מהות אשר אנו היום, כאשר והתכנסתם היום מצורך אותו ידע אשר הינכם מכילים, הרי, אכן שותפות לכם בחיי החבירה, ושותפות לכם בחיי העשייה, ושותפות לכם בחיי, אכן אותו תִּגְמוּל לבטא באותם אלו אשר סובבים לכם. ומתוך הכך, אכן כאשר והינכם מלמדים את אותו ידע זה, הרי אתם השליח אשר אנו עושים איתו שימוש.

ומתוך הכך כאשר ואתם עושים את השליחות אשר לכם, אנו תומכים בכם באותו רגע נתון. ואנו עוזרים לכם להכיר בהבנה ולשרת את ההבנה אשר תשפיע על אותם אלו הלומדים מכם.

ועל כן מודעות נצרכת בכול תהליך, באותה שליחות אשר לכם מבקשת  ה ד ג מ ה – הדגמה אשר תאיר כדוגמה בכול אלו אשר באים לצורך הבחירה אשר לכם, להכיר באותה הזדמנות אשר נופלת בתוכם אל אותם מיידעים.

ומתוך הכך, כאשר ובאה בכם אותה הבנה זו, הרי לכם לדעת כי אנו מברכים אותכם לאדוני. תודה.

כל הזכויות שמורות 2022 © ללילה ברזסקי

כינוס - איסוף הידע

תלמידים וקוראים יקרים

רצוני להודות לכם על הכנס שהיה בשבת 25.6.2022

חוויתי עמכם ואתכם את עוצמת הכלת הידע של התוכנות.

ובשמחה אני משתפת אותכם בערך שבא בכנס זה.

תיקשור מאת "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי

כינוס איסוף הידע - 25.6.2022

הסבר לתיקשור מאת "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי

הבריאה משרתת אותנו כל הזמן ומעבירה לנו חסד כל הזמן, אנחנו לא צריכים לפחוד מהבריאה, אנחנו צריכים לכבד את הבריאה, היא שולחת לנו כל מיני סימנים ודרך הידע – הידע עושה את הקסם, לא אנחנו עושים את הקסם, כאשר אנחנו חוברים למהות, ולערך של הידע אנחנו יוצרים את התוצאה שהיא למעשה נראית קסם לאחרים אך לנו זה האמת ללא עוררין.

ועל כן מהמקום הזה כאשר כולנו בתודעה אחת התכנסנו פה, הביאה הבריאה בנו שכול הידע הוא למעשה, יש לנו כלי להכלה ואז יכולה הבריאה להביא בנו את העוד כאשר ונרצה בעוד. ועל כן אין מקום לדאגה, יש אינסוף של מיידעים.

אנחנו רק בחיתולים כמו שאמרו לנו לפני שנים, בראשית הדרך, ולכן יש לידע הכלה בתודעה כאשר אנו באים מתוך פתיחות לשרת את היום שלנו, לקחת את המיידעים ולעשות איתם שימוש כמו שאמרתי בפתיח, לא לבזבז את הזמן ולא לחיות באשליית הזמן או בריק אלא כאשר אנחנו נופלים, זה יוצר קושי בחיינו, ועל כן הפתרון הוא ידע, להשתמש בידע.

לחזור ולפתוח ספר באקראי ובעמוד שנתפח שם התשובה, אנחנו מחפשים את האור ולכן האור קיים בספר ולא משנה באיזה תדר. אנחנו מחפשים אור, קחו באקראי את אחד הספרים ותפתחו באקראי בעמוד כל שהוא, בהקלטות יש את המסר.

ועל כן מה שהבריאה אומרת הוא שתבואו בפתיחות כי וכאשר אין פתיחות אתם לא מבינים את העיקר, לא מקבלים את המהות, ועל כן אתם פועלים סתם. ועל כן אם חשוב לכם שינוי – תעשו שינוי. אם חשוב לכם ללמד – תלמדו.

הבריאה אמרה שהיא איתנו בכול עת ובכול מצב גם וכאשר אתם מלמדים, אין מקום לדאגה, תמיד אפשר להיעזר בהקלטות, להיעזר במדריכים / מנחים שלכם, מי שעבר את מפגש עשרים ואחד של "אנו האלוהים" צינור התקשור שלו פתוח ויכול להסתמך על ההדרכות שיתנו לו מענה.

לכן מה "שאנו האלוהים" הביאו בנו זה להתחבר למהות ולהתחבר לעיקר, לא לחבור לתפל, המהות שלנו זה להביא  את האור בפני כולם את האיכות הזו וזו החשיבות, ואם אתם עושים את זה נזכה לעוד כנס. לעוד רגעי חסד.

כל התהליך הזה הוא לא מובן מאליו. כל מה שאנו מקבלים בתיקשור נעשה!!

קיבלתי מסרים עוד לפני שהתחלתי להוריד את המיידעים ולכול מסר ומסר תבחנו את התאריך בו ירד המסר, ובסך הכול ניתן לראות את ההתקדמות וההתפתחות שלי בתהליך זה, ישבתי עם בעלי ופענחנו מילה – מילה כמו שמפענחים קודים, ניסיתי להבין את המשמעות לעומק וכאשר הבנתי קיבלתי מסר נוסף, עד ואשר לא הבנתי - לא ירד מסר נוסף.

ועל כן יש לכם שלושים ושבעה תדרים ברמה ראשונה, אם אינכם בטוחים בהבנה בכול מה שקיבלתם, לא צריך ללמד, קודם תהיו בטוחים שהבנתם כול המאה אחוז של השלושים ושבעה תדרים, ואז תוכלו ללמד.

קיבלתי הערה / הארה דרך אחד התלמידים שאמר לי כי עדיף לא ללמד לפני שהבינו לעומקם של דברים את אשר למדו. תודה

תלמידים משתפים

25.6.2022 נטעלי קוזוקרו אילון:

תודה לילה

היה לי משמעותי ועוצמתי

ומרגש לראות את כולם

 

25.6.2022 אורנה אגוסטרי:

לילה יקרה,

כל כך הרבה נתינה הייתה לבריאה עבורנו באמצעותך.

הדברים שנשאת, המסרים האישיים,

התיקשור, הטיפול חשתי את הנוכחות של מעגל חמישי בהכלה, באיתנות,

וברצון לסייע היה שיווי תדר של אהבה ושמחה בין כל הרמות, הייתה זרימה היה איפשור

תודה לך לילה זכינו בך ובזכותך.

תודה לך קרן יקרה, על תרומתך האדירה, תודה לאמיר לדורית לכל מי שטרח.

אוהבת

 

 25.6.2022 לי סבח תודה רבה

לילה היה מרומם עצמתי ומואר.

 

26.6.2022 כינוס איסוף הידע /דורה גלאור

התכנסנו בחדווה

נפגשנו בשמחה

התכנסנו באהבה

ו"האני" בהקשבה.

 

מפגש לאיסוף הידע

אלי כל רמה ורמה

לתזכורת כי בתודעה

נמצא הידע ההופך לידיעה.

 

בל נשכח את התדר

אשר את  הידע הוא מפעיל

והכול בידינו אנו לנתב

ורק ממודעות ניתן לשדרג..

 

אנו קהילה אשר מבינה

את משמעות החיים

ואת הערך כי אנו נמצאים

אחד למען השני כערבים.

 

מטרתנו לנקות את הקרמות

ולהסיר את הקושי שלנו

ואז, כל שנותר בזה התהליך

לזמן אל חיינו בכל רגע איכות.

 

מבטנו ,הינו מבט קדימה

אלי עידן חדש בו חכמה

ולנו הלומדים וזוכים ליניקה

חווים אותו בעידן האדמה.

 

חמש תוכנות מופלאות

ארבע מהן ממש מספיקות

ליישום חיינו במושלמות

והחמישית רק לצורך השליחות.

 

אנו הגענו לאלו המיידעים

כי קפצנו על ההזדמנות בחיים

לעורר אותנו מזו התרדמה

ולהובילנו לרצון שלמות הנשמה.

 

מי שאינו מודע לכוח שיכול לקבל

אשליית הזמן פשוט מתעתעת בנקל

ויוצרת בו דחיינות מתירוצים שונים

אזי, ארבעת היסודות בו מתעוותים.

 

חבל שאינם מבינים את כל הטוב

כי אם אין ידע אין בהם האור

האור הינו פוטנציאל לשינוי

נמצא בתוכנו, זה מקומו ולא בחוץ.

 

ואנו הלומדים, שולטים בחיים

מקבלים כלים נטענים בתדרים

הפועלים רק אם אנו משתמשים

ולוקחים האחריות לידינו ומיישמים.

 

כל שמוש בידע עבורנו ברכה

על כן היו תמיד בהודיה

על שלקחתם וגם הצלחתם

ועל כל שהבריאה נותנת לכם.

 

כן , לומדים יקרים כשבאה ההכרה,

לזו המתנה, אשר לנו בשפע ניתנה

תזכורת לכם אחרונה ,לפני הפרידה,

לחיות את התדרים ולהביאם לפעולה

בכל עשייה!

 

תודה לכם על היותכם,

תודה ללילה על האור שהביאה

על הנועם הרוחני שדגמנה

בקלות, בקלישות ובאהבה.

נפגש בכינוס הבא, באהבה.

 

בהשראת "חיבור למודעות על "/ של לילה ברזסקי

 

 

30.6.2022

לילה יקרה

ההתרגשות לפני הכנס הייתה גדולה מאוד, חיכיתי בכיליון עיניים.

כבר בכנס עצמו הבנתי למה.

ההסברים שלך לשאלות שנשאלו היו כל כך מעניינים.

ההסברים שלך באופן כללי על מצב האנושות ומה תפקידנו בכוח ושליחותינו,

היו מובנים בהחלט.

כמובן שההומור שלך ללא כל כוונה להצחיק הוסיף אווירה טובה.

והעיקר, את שריחפת כמו מלאך בין 120 תלמידים וכל העיניים היו נשואות אלייך במבטי הערצה והקשבה לדברייך המעצימים והחכמים.

זכינו בך בן האלוהים, בהורדת הידע המופלא הנותן לנו כלים בחיי היום יום.

זכיתי בצבע המיוחד של מודעות ובך כדוגמא אישית.

 

כמובן ש-מי שאחראית על הולדת הכנס היא קרן שהייתה מדויקת בכל רגע נתון.

תודה לך לילה ותודה לכל מי שתמך ועזר שכנס זה ייצא לפועל.

גלית דניאל.

bottom of page