top of page

כוח העל לשרת – מועצת ה-12

"שלום לכם, אנו מועצת השתיים עשרה פונים אל אותם אלו תלמידים אשר עשו כברת הדרך להכיל המהות אשר להם בחייהם מתוך הנכון וההולמות. כי אותם אלו כלים והבנות לשרת בהם את אותו עידן חדש, יבוא בהם מתוך הידיעה והקבלה לשרת.


מתוך אותה מודעות אשר עלתה בכל אותם אלו אשר הישוו תדר ורצון להכיל את מהות האור אשר באה בהם, אכן יצרו קבלה מרצון את החיווי לבטא. ועל כן אנו מועצת השתיים עשרה, מתמירים אותם בתהליך להכיר לאותה תוצאה אשר בהם מתבקשת ומתוך המהות יפעלו ומתוך הצורך יבטאו את התוצאה לשרת.


אכן, אנו מביאים בכם את "כוח העל לשרת" מצורך אשר לכם לבקש. כוח המניע אשר כל אותם אלו נלווים לכם, יבואו בהם קלות מצורך אשר להם לחבור עימכם בתהליך. אכן לצורך ההתמרה וחיווי הולם מצורך.

הספרים מסדרת "כוח העל לשרת" מיועדים לתלמידים בלבד

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

מועצת ה 12

ספר רביעי

"שלמות התוכנה לביטוי"

מועצת ה 12

ספר שלישי

"רגש ורגישות מצורך המואר"

מועצת ה 12

ספר שני

"שירות מתוך איכות המחשבה"

מועצת ה 12

ספר ראשון

"העצמת המחשבה להשפיע"

bottom of page