top of page

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי". 

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

היפה והשלמות בי לבטא

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר ראשון

"הדרך בשליחות מתגמלת"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר חמישי

"שינוי שיטת החיים"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר תשיעי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שלוש עשרה

"תהליך בהולכה מוארת"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שני

"שיווי האור בהולמות"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שישי

"איכות ויצירה בשלמות"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר עשירי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר ארבע עשרה

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שלישי

"מודעות כדרך חיים"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שביעי

"כיול הידע לשרת"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר אחד עשרה

"השלמות לשלמות"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר חמש עשרה

"נשגבות הערך המוחלט"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר רביעי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שמיני

"האצלת הרוח במספרים"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שניים עשרה

"קיבוע הכלת האור"

Screenshot 2024-07-02 at 17.44_edited.jpg

ספר שש עשרה

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

bottom of page