top of page

"חיבור למודעות על"

המיידעים התקבלו בתקשור מקבוצת הדרכה עליונה אשר כינתה עצמה "אנו האלוהים".

הם הורידו בתקשור מיידע הנקרא "חיבור למודעות על".
במיידעים אלה יש הכרה וחיזוק בהתמודדות עם המציאות היומיומית, ויכולת לתיקון חסימות אשר נוצרו בגוף ואשר יצרו חולי וכאב, כתוצאה ממודעות לא נכונה.

 

דרך המיידעים התקבלו הבנות להעלאת המודעות, כלים לטיפול עצמי ולטיפול באחרים. כמו כן, התקבלה אפשרות להעביר וללמד מיידעים אלו. ההבנות והכלים קלים ליישום, יעילים, השפעתם על האיזון והריפוי הרוחני והנפשי – רבה ומהירה.


כל מפגש שהתקיים עסק בנושא מוגדר שבקשר אליו התקבלו הבנות וכלי לטיפול, הן בקבוצה והן בפרט. התלמידים שאלו שאלות וקבוצת "אנו האלוהים" נתנה תשובות להבהרה ולהבנת הנושא לצורך יישום וביצוע.


במועד העברת התקשור למנחה, מועבר תדר למשתתף אשר יוצר חניכה – טעינה ושיווי תדר על מנת להכיל, להשפיע ולהפעיל את הכלים שהתקבלו ולצורך השימוש בהם.


על כן, כל הקורא ספר זה מקבל הבנות ומיידע בלבד, ללא יכולת תפעול או ביצוע. לכן, כל המעוניין לקבל מיידעים אלו ולעשות בהם גם שימוש, נדרש לקבל חניכה – הטענה דרך תדר אשר יועבר בתקשור על ידי המנחה.


בספר זה מצורפות שאלותיהן של קבוצת לומדים ראשונה ושנייה "חיבור למודעות על" – בהתאם למפגשים ובהם יידע והרחבה של ההבנות.
כל מיידע אשר תוקשר, נצרב על דיסקים והובא בספר זה כלשונו, ללא פירושים או הרחבות. לכן, כל אותם עשרה מפגשים הם חלק מתהליך אשר בו ידיעה לבטא. וכל אותו המשך מיידעים של "חיבור למודעות על" עדיין ממשיכים ומורידים בי ידע צרוף זה מתוך הנכון לי לקבל – אשר בהם צורך ועשייה. גם אותם אלו מיידעים יקובצו לאותם ספרים של עשרה מפגשים לטובת אלו הרוצים בתהליך אשר להם לקדם.


ועבורכם קוראים יקרים, אותה הדרכה עליונה פונה אליכם במסר זה:
"שלום לכם, מאחר ואותם תהליכי חיים אשר ירדו בכם ואין בהם התעלות והבנות יישום אשר לכם מתוך הקלות והמואר, אנו באנו ליידע בכם את אותה עוצמה נדרשת לכם לגלות את הכוח הפנימי אשר בכם ולהוות בכם יכולת ועשייה אשר תתמיר בכם את האהבה, האחדות ואת הקלות אשר לכם בחיי היום יום מתוך השמחה והידיעה בתהליך.

 

וכאשר בו יומכם נדרש מתוך הבחירה אשר בה תעשו שימוש כצורך. אכן, מאחר ואותה הכרה אשר לכם דרך אותה ידיעה וקריאה של המיידעים, אין תהליך אשר בו התמרה לצורך השיווי. ועל כן, יש חשיבות לבטא שיווי תדר לצורך, על ידי אותה הטענה אשר תהווה חניכה והכלה של התדר בתהליך הלמידה; ומצורך השינוי לבטא חיבור אל המיידעים ויישומם בהולמות. אנו תדר האלוהים לכם באהבה רבה בתהליך".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר ראשון של התוכנה ״חיבור למודעות על״

ספר ראשון

"גילי והתעצמות האני"

ספר שני של התוכנה ״חיבור למודעות על״

ספר שני

"ביטוי האני כאתגר"

ספר שלישי של התוכנה ״חיבור למודעות על״

ספר שלישי

"גילוי האור הפנימי"

ספר רביעי של התוכנה ״חיבור למודעות על״

ספר רביעי

"התמרה מצורך האני"

bottom of page