top of page

"שלום לך, יקירה אני אל אלינוס. כול אשר חברת לו מצורך אותה שלמות לך היום לבטא. חיזוקים לך נדרשים לצורך הכרת עצמך בתפקיד הרם אשר לך קיים ואנו מתָחְזֶקים אותך מתהליך זה לקבל.

יש בתהליך הזה אשר בו אותם איכויות יורדות להכיר בך העוצמה ולבטא בך איכותה מצורך רבים לקבל. אכן, אנו עימך. אכן אנו מהווים בך עוצמה וחיבור ואנו משהים לך אותם מיידעים אשר בהם ימשיכו לזרום מתוך שלמות אשר לך עימי בתהליך.

על כן באותם סיום, אותם תוכנות של מועצת השתיים עשרה, יגיעו בך מיידעים אשר להם אני קורא: "שמחה לבטא שירות" ואכן זה כותר לצורך אותם מיידעים אשר בהם תקבלי, לאותם אלו אשר חוברים. אכן יש בהם עוצמה לצורך התהליך אל אותה שמחה לשרת. כי וכאשר אותה מסה של השירות תבוא בהולמות, יכירו בכם מצורך ואנו במהות כאשר לך אמרנו…"

הספרים מסדרת "שמחה לבטא שירות" מיועדים לתלמידים בלבד

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

שמחה לבטא שירות - אל אלינוס

אל אלינוס

ספר רביעי

"שלמות התוכנה לביטוי"

אל אלינוס

ספר שמיני

"התנועה והזרימה משתלמת"

ספר שלישי של התוכנה ״שמחה לבטא שירות״

ספר שלישי

"חיווי המהות בחוויה"

אל אלינוס

ספר שביעי

"הנעה לשלמות"

אל אלינוס

ספר שני

"התמרה מתוך החוויה"

אל אלינוס

ספר ראשון

"השפעת התדרים באנרגיה האנושית"

אל אלינוס

ספר שישי

"בריאת רצון החיווי"

אל אלינוס

ספר חמישי

"התעוררות הידע לשרת"

אל אלינוס

ספר שניים עשר

"דרך יודעי האור לנתב"

אל אלינוס

ספר אחד עשר

"השלמות בחוויה הרוחנית"

אל אלינוס

ספר עשירי

"השאת האור במארג החיים"

אל אלינוס

ספר תשיעי

"איכות השלמות בחוויה הנצחית"

bottom of page