top of page

תודעה במרחב ובזמן – קריון

במהלך המפגשים של "חיבור למודעות על" אשר התקבלו מההדרכה עליונה הנקראת "אנו האלוהים", התחלתי לתקשר גם את המלאך "קריון".

 

קריון מסר לי כי יעביר דרכי המשך מיידעים הנקראים "תודעה במרחב ובזמן" אשר יעצימו את ההבנות והכלים אשר הורדו וניתנו על ידי "אנו האלוהים".


ואכן, במפגש 36 של "חיבור למודעות על" קריון נתן ללומדים בקבוצה הכרה עימו ויצר עימם חיבור להמשכיות של המיידעים שלו אשר יוריד להם בסיום המפגשים של "חיבור למודעות על".

בכל מפגש קריון מוריד מידע אשר מתמיר הבנות וטיפול אשר נעשים בתוך המרחב והזמן ומתקנים בתודעה. כמו כן התלמידים שואלים שאלות וקריון נותן תשובות להבהרה ולהבנה לצורך.

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

קריון

ספר שלישי

"חשיפת עוצמה ראשונית"

קריון

ספר שני

"מהות התודעה לשרת"

קריון

ספר ראשון

"חיווי מהות האור"

bottom of page