top of page

כנס מרץ 2014

כנס סמינר הקיבוצים – פורים התשע"ד 17.3.2014
תקשור חי "אנו האלוהים" – דרך לילה ברזסקי
"שמחה במהות החיים"

שלום לכם "אנו האלוהים", כי וכאשר בורכתם באותו רצון אשר לכם לבקש העוד, ורצון לכם להכיל את מהות האור אשר תשרת אתכם ותבטא בכם חיבור אל היום יום מתוך ההולמות, הרי לכם לדעת כי הכוח אשר אתם מושכים בו מהות חיים, הינו כוח הבורא אשר בכם.


כי וכאשר הכרתם לדעת את כוח הבורא אשר בכם, וניתבתם את כוח הבורא לרצון אשר לכם לחיות מתוך השמחה, הרי השמחה תשרת חייכם בהולמות.


ואכן כאנוש אינכם יודעים מה היא שמחה, כאנוש אינכם מחוברים אל מהות האור אשר השמחה משדרת לכם איכותה.


ועל כן לכם כאשר והינכם חוברים אל אותם אלו מיידעים, כל הכוח של המיידעים הינו תדר אשר מניע אתכם אל השמחה. כי וכאשר אותו תדר בא בכם של אותם אלו הבנות ואותם אלו איכויות אשר יורדים דרך אותה תוכנה, הרי אתם בתהליך היום יומי אשר לכם, חוברים וחווים את האור במלאו.


ואכן כל הכוח הבורא אשר בכם בא לביטוי מאותו כוח אלוהי אשר ניתן לכם בו מהות באותה מערכת חיים אשר לכם.


ואכן כאשר וחברנו אל אותה שמחה כאותו כוח בורא אשר בכם, וחברנו אליכם מתוך אותו רצון אשר לכם להכיל את הכוח, אכן בטאו את אותה שמחה מתוך אותה שלמות.

כי וכאשר תכירו מתוך אותו רצון אשר לכם להסתכלות דרך אותו מבט אשר הינכם נותנים זה בזו וזה בזה ומתוך הכול אשר אותה אנרגיה משודרת דרך אותם אלו עיניים השתיים אשר לכם, הרי אתם מגלים את אותו כוח אלוהי אשר זורם דרך אותם אלו העיניים, וכאשר המבט מיוצב ובא בו אותו כוח אלוהי, אכן גם השמחה באה לביטוי בהולמות.

ואכן כאשר הינכם מגלים את אותה עוצמה של השמחה, נוצרת בכם אותה הכרה בגוף הפיזי אשר הינו רוטט בתדר הולם אשר הינו משפיע על איכות החיים אשר לכם.


ועל כן מתוך הצורך אשר לכם לבטא איכות חיים מתוך ההולמות, ומתוך הנכון, ומתוך השלמות, הכירו בתהליך אשר לכם כי וכאשר הינכם מסתכלים ורואים את כל מהות החיים אשר לכם בחיי היום יום מתוך מבט אשר בו קיימת התבוננות  ה ו ל מ ת, מתעוררת אותה איכות של אותה הכרה בכוח האלוהי אשר קיים בכם, ומתוך הכך באה אט – אט ומבטאה השמחה אשר הינכם רואים את האמת והנכון אשר לכם דרך אותה התבוננות.

ומתוך הכך כאשר וחברתם אל האמת והנכון דרך אותה התבוננות, אתם מגלים את השמחה ומשדרים אותה בהולמות.

ואכן אתם כותבים וקוראים ומנתבים חייכם אך אין בתהליך מהות אשר אכן יחדור וייטמע מתוך האמת והשמחה אשר לכם.


כי וכאשר אמרנו כל תהליך ותהליך אשר אתם מביאים ביטוי דרך עשיה, דרך ביטוי של יצירה, דרך ביטוי של להביע עצמכם מתוך ההולמות, מתוך האמת, מתוך הנכון, אכן נדרשת אותה התעצמות של אותה התבוננות בתהליך, ואותה הכרה אשר כל הכוח הבורא אשר בכם יוצר את אותו כוח אלוהי אשר מבטא את השמחה מתוך אותה אמת ונכון.


ועל כן שמחה עם כל מהות החיים, כי וכאשר בראנו בכם את אותו תדר זה ליצור את אותה שמחה, בראנו בכם את אותה ההכרה בתהליך של הקלות לבטא חיבור.


וכאשר אין השמחה באה לביטוי, הרי אתם מגלים כי כל תהליך אשר אתם עושים, הינו יוצר עכבה, והינו יוצר סחבת, ומתוך הכול מתוך הכך נוצר תהליך אשר אין לכם אותה סבלנות לבטא המהות הנדרשת.


ועל כן כאשר וכול הכוח אשר אתם מביאים אל אותו תהליך אשר בו אותה התבוננות תבוא לביטוי מתוך ההולמות, אכן אט – אט יעלה כל אותו רטט אשר יניע את אותו כוח אלוהי אשר בכם ותגלו את אותו קיצור הדרך אל מהות החיים.


ועל כן יש אכן לבטא קיצור הדרך למהות  החיים, כי וכאשר הינכם מסתובבים דרך אותה מחשבה, דרך אותו רגש אשר אין בו התמרה, היינו אומרים כי אתם טובעים בכול אותה הכרה אשר אין בה מהות לכם לשרת, ומתוך הכך יש את הצורך בשינוי לבטא.


ומתוך אותם אלו מיידעים אשר הביאו בכם את השינוי לבטא, אתם יוצרים קיצור הדרך בתהליך ואותה שמחת חיים באה לביטוי בהולמות.


"ואנו האלוהים" כאשר והבאנו את אותם אלו מיידעים, נתנו לכם אותם מתוך אותה  הכרה אשר הייתה בכם, כי "אנו האלוהים" מחדשים בכם את אותם אלו תדרים אשר בהם נתנו לכם כנשמות איכות אשר תביאו אותם אל מהות החיים, ומתוך אותו כוח בורא אשר יצרנו בכם, הרי לכם הדרך הראויה הינה דרך אותה שמחה.

ועל כן כדי להתחבר אל אותה שמחה, זכרו התבוננות הינה מהות הכול, זכרו כי כאשר אותם מבטים אשר לכם, אותה הסתכלות אשר לכם בחיי היום יום על כל תהליך ועשיה, על כל מצב ומצב, הינו מניע את אותו רטט אשר אותו כוח אלוהים אשר בתוככם יוצא לביטוי ומניע עימו את אותו כוח אשר לכם נדרש לראות את האמת ואת הנכון אשר בו תביעו ותניעו את השמחה לשרת.

ואכן שמח"ה הינו קוד (שירות מהות חיים היום) אשר אמרנו לכם, שמח"ה כאשר ואמרנו הינה קוד אשר בו כל אדם ואדם נדרש לצורך הקלות לבטא, אכן שמחה היא כוח אשר מניע את אותו כוח אלוהים אשר בכם.


ועל כן כאשר והבאנו לכם כי השמחה היא כל מהות החיים, הרי גם אותה בריאות אשר לכם מתחזקת ומשנה את אותו רטט של אותם אלו תאים בגוף הפיזי, ומתוך אותה קלות ומתוך אותה בריאות גם הדרך נעשית יפה ומוארת בתהליך.


"ואנו האלוהים" כאשר ובאנו בכם מאותה שמחה אשר אתם מבקשים את העוד, הרי מתוך אותה הכרה אשר בה שיווי התדר בינינו מצורך אשר לכם בעוד, היו מבורכים לאדוני. תודה.

כל הזכויות שמורות  2014 © ללילה ברזסקי

bottom of page