top of page

"סדק אנרגטי – מניע פיצול אישיות"

"שלום לך יקירה, אכן "אנו האלוהים" לכם באהבה רבה, להביא בכם "הבנות על" אשר יניעו אתכם אל המהות המשרתת בהולמות. על כן אכן לכם לדעת דרך אותם הבנות אשר קבלתם כי כאשר הינכם חווים שינה, נוצר תהליך אשר בו אותה תודעה מקבלת את אותם חוויות אשר האנוש חווה במשך היום אשר לו, לצורך לבטא התמרה או הטבעה או הבעה אשר לו דרך שיעור אשר למד מהחוויה והכלתה.


על כן באותו זמן שירות אשר לאותה מודעות והכרה להכיל האינפורמציה היומית המתקבלת, נפרקת בזמן השינה כל האינפורמציה הזו אל תוך התודעה.  וכאשר התודעה פתוחה להכלה הינה מסווגת ומתרגמת ומשווה חוויות מגלגולים אחרים לצורך ההשוואה להתמרה, להטבעה או להבעה. וזאת מאחר ובתודעה קיימים כל הגלגולים אשר לאותו אנוש ובתודעה מצויים כל הגוונים של החוויות אשר אותו אנוש חווה.


ואכן כאשר אנוש מהווה חוויה אשר חוזרת על עצמה במהות הגלגולים ומשאירה חותם אשר בו אין שיעור או למידה אלא אך ורק הדחקה ללא צורך ללמידה, נוצר מצב אשר אותו "אוסף אנרגטי" במירכאות של החוויות, יוצר הצפה של התודעה ואותה הצפה יוצרת "סדק אנרגטי" במירכאות בתודעה לפרוץ דרכו את הזיכרון, אשר נצרך להתמרה, ולשינוי. אותו סדק אשר נפרץ בזמן השינה מקבל תאחיזה בהכרה של אותו אנוש לשרת בו את החוויות ולבטא בריחה אל המציאות אשר לא הניעה כל תגמול.


ומצורך אותה תאחיזה אשר לו, אותו אנוש אשר חוֹוה את אותו "סדק אנרגטי", אשר דרכו דולפים זיכרונות של גלגולים וחוויות, למעשה חווה גם בגלגול זה. אכן, משווה, מתמודד עם הזיכרונות אשר היו בו מאותם חוויות אשר הדחיק ולא היווה בהם הכרה, מתנתב גם היום בגלגול זה, כפי שהתנהל באותה תקופה של החוויה כאשר חווה אותה באותו גלגול אחר. אכן עולים בו הזיכרון והחוויה במהותה הטוטאלית ללא היכולת לבטא השינוי, מאחר והינו כבול עדיין באותה חוויה של התהליך ואין בו הידע, הכלים או ההגנה הנצרכת לבטא עימה שינוי.

 

ועל כן הוא חווה את הדמויות אשר היה ואינו ביכולת פריצת הדרך אל התיקון.
ומתוך הכך כאשר ואין באותו אנוש היכולת לבטא הידע או ההבנות לנתב שינוי, או תיקון התהליך והחוויה וללמוד מהחוויה מהות, הינו נאחז באותן הדחקות. דרך אותן הדחקות הוא מנתב עצמו דרך חיבור אשר הינו יוצר כתמורה וכפיצוי בחוויה, אכן, הינו יוצר לו בתודעה עוד התפצלויות כדמויות אפקטיביות אשר יאשרו עבורו את החוויה.

 

אותן דמויות יקבלו דרכו האנשה של זכר או נקבה, יקבלו שם וגיל ואפילו מהות לתפקיד אשר יאשרו את חוויתו. ומתוך הכך יאפשרו בו להכיר ויתמכו בו כי גם "להם" כאותם דמויות אפקטיביות, יש אותה מציאות קיימת, וייווצר ביניהם שיווי תדר, ואפילו תמיכה נדרשת. ואותם דמויות הינן משרתות בו מהות הנחמה, מהות ההכרה אשר הינו מכיל עצמו, ומהות ההצדקה של אותה הדחקה אשר אין בו לבטא בה שינוי.

 

ועל כן הינו מפרה עצמו באותם דמויות לצורך שלמות ההדחקה והבריחה מאותה חוויה ותיקונה.
היום לכם יודעי האור, לראות דרך אותם הבנות אשר קבלתם מאותם מיידעים וחוקים קוסמיים אשר הנשמות חוות.

 

ועל כן יש במהות של אותה פריצה או "הסדק האנרגטי" אשר נוצר אצל אותו אנוש, לחפש את המהות הרוחנית אשר לנשמה לבטא זיכוכה בהולמות. ואכן היום אתם נותנים בה בתופעה הזו מהות לצורך ושינוי, אך השינוי יבוא באנוש הנושא "סדק אנרגטי" אך ורק דרך הידע בנכון ובאמת לקבל.

 

ואכן יבוא התיקון וההתמרה, דרך "איחוי אנרגטי" במירכאות אשר יביא גילוי של ההדחקה לצורך תיקונה מצורך ההתמרה. אכן הביאי בהם הבנה זו ותבורכי באותו כותר אשר לך לקבל:

"סדק אנרגטי – מניע פיצול אישיות".

כל הזכויות שמורות  2012 © ללילה ברזסקי

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

12.1.2012

bottom of page