top of page

”שלום לך אנו האלוהות, לך לדעת כי בן אלוהים היה "אברהם אבינו" אשר אתם מכנים מצורך החיבור אשר לכם אל המקורות מצורך והולמות.


ואכן אברם עבד אלילים ועבודה זרה זו נהלה רבים בתקופתו אשר שינעו יכולת ארצית של בורות והכרה באשליה אשר לאותה עבודה זרה. ואכן כאשר נגלה הבורא לאברם הוא חבר מצורך תפקידו להכיל ידע אשר ישרת רבים להכיר את הבורא בהולמות.

להכיל את הבורא מצורך האמת הקיימת בה, כי הבורא מצוי בכל אחד ואחת. ועל כן אברם הביא את דבר הבורא בכל אלו רבים אשר סבבו לו להכיל את הבורא מתוך מודעות אור של עוצמה פנימית אשר בה הבורא טוען איכותו באותו "אני" אשר לכל אחד.

ומצורך הידע אשר העביר אברם, רבים זלגו מ-היותם עובדי אלילים אל אמונה בכוח בורא. אכן הם חברו לאמונה בבורא לתגמל חייהם דרך רגש גבוה ומחשבה מוארת, מכוונת אור. ועל כן מאחר ועברו מעבודה זרה אל עבודה אשר בה פנימיות מתגמלת של אור אלוהי, כונו בסביבה "עיבריים" מאחר ו"עברו לעידן האמונה".

ועל כן כאשר שרי זכתה בהארה והכילה הבנות דרך אברם, ובאה בה אהבה ללא תנאי, היא ניתבה רגש גבוה ומחשבה מוארת ואכן נתנה את הגר לאברם להעניק לו את ישמע-אל. ומצורך הכך גם שרי זכתה להרות בבנה יצחק. 

ומצורך המהות והתהליך אשר נוצר, נתן הבורא לאברהם –להמשך זרעו, את הברכה אשר חברו בה ישמע-אל ויצחק בשלמות רוחנית.


אך מצורך התהליך אשר נוצר, נמשכה שרה אל האגו לנהל יומה מרגש נמוך ומקנאה, לבטא שינוי בשלמות של ההרמוניה אשר באה בינה לבין הגר ואברהם עם שני בניו.

ואכן קנאה זו מהולה באגו יצרה אצל שרה כוח לשכנע את אברהם בשליחת הגר ובנה אל מותם במדבר. ומצורך הכך, אברהם ידע את הבורא כי לא יאונה כל רע להגר ובנו ישמע-אל מאחר והבורא איתם ועימם.

ועל כן במהות אשר חברה הגר בתהליך גירושה עם בנה ישמע-אל, נוצרה מציאות אשר קוממה כעס וטינה בתוך הצביר אשר לה, נגד שרה, אברהם ויצחק בנם. ומתוך הכך עד היום הכעס והטינה זו באים לביטוי בין שני העמים. 

ולכן זכרו כי אגו וקנאה יוצרים הרס וחוסר, יוצרים שנאה ונפקדות מהאמת!!!
ועל כן לכם לדעת כי אותה הבטחה של הבורא לאברהם להמשך זרעו, יצרה קנין רוחני אשר בני ישראל ובני ישמע-אל רוצים לשמר, ואף נלחמים לשמר מאותה זכות ראשונית אשר באה כירושה מאביהם אברהם. 

ולכן לכם לדעת כי עד היום קיים הסכסוך אשר נובע מאגו וקנאה ואשר מחייב תיקון בהולמות.
תיקון אשר יבוא מהבנה של "אור האחד" אשר קיים בשני העמים, לחיות בהרמוניה ואהבה בה הכל יכול לבטא שלמות וחמלה, ולשוות תדר ביניהם. יחדיו מאחר והברכה קיימת בכול אחד מכם".
תודה

כל הזכויות שמורות 2018 © ללילה ברזסקי

תיקשור – לילה ברזסקי – 25.10.18 סכסוך מתמשך

bottom of page