top of page

תיקשורים אלו באים לביטוי לצורך התקופה והזמן לשרת.

 על מנת לתת מענה והשפעה על המציאות הקיימת.

ולכן מצורך המציאות באים בנו הבנות לתת כיוון  והכוונה בגישה מוארת ומדויקת לתגמל. ומצורך הכך נפעל ונִרוְוַח.

ברכות לגולשים

31.3.2020

מוגש באהבה על ידי "האלוהות"- דרך לילה ברזסקי

שלום לכם, אנו האלוהות להכיר בכם את  "ערך החמצת החירות"

אשר הבאנו בכם באותה תקופת "יציאת מצרים" 

להמשך...

26.9.2020

שלום לכם, אנו האלוהות כאשר ובאתם מצורך אשר לכם להכיל את אותם אלו ימים אשר לכם כחגים 

להמשך...

18.3.2020

ברכות לכם, לדעת כי השפעת המיידעים שירדו בתיקשור בתוכנה

חמישית "היפה והשלמות בי לבטא" מכוונים מענה להחלמה, על אותו

חולי הקרוי בפיכם "קורונה".

להמשך...

25.10.18

”שלום לך אנו האלוהות, לך לדעת כי בן אלוהים היה "אברהם אבינו"

אשר אתם מכנים מצורך החיבור אשר לכם אל המקורות מצורך והולמות. 

להמשך...

15.10.18

שלמות רוחנית – תיקשור לילה ברזסקי  

שלום לך, אנו האלוהות, הביאי בהם הכרה בשלמות הרוחנית לספק להם

התעוררות והתבוננות במהות חייהם. 

להמשך...

27.9.18

חג שמח תלמידים וקוראים יקרים ואהובים 

בקשתי מסר לכתוב וזה התיקשור שקבלתי, 

להמשך...

bottom of page