top of page

"הבנות לאירועים ביפן ועל פיגועי הטרור בארץ"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

23/03/11


במסגרת שיעור 96 של "שמחה לבטא שירות" בקשו התלמידים לקבל הבנות לאירועים ביפן ועל פיגועי הטרור בארץ – האלוהות
23/03/11


"שלום לכם, אנו האלוהות. כאשר ובתהליך אשר לכם להכיר את אותה מציאות אשר נחווית היום לכם, הינה מתוך אותו צורך אשר לאותם אלו אנושות להכיל.


אכן ואמרנו להכיל, הינה מצורך אותה ההכרה אשר להם בשינוי לבטא. ומתוך אותה הכרה להם להכיל מצורך השינוי לבטא, אכן נצרכת אותה הכרה באותה אנרגיה אשר יורדת מצורך אותו עידן חדש, לבטא אכן את אותו שינוי.


ומתוך אותה הכרה של השינוי, אותה עבודה אשר לאותו אנוש לבטא, הינה אכן להתחבר אל אותה אנרגיה חדשה אשר להם לבטא בה הכלה.


ומתוך הכך כאשר ואותה אנרגיה חדשה יוצרת אכן מצורך אשר לאותו אנוש להכיר, ואין בו מהות להוות בה זרימה, אכן נוצר עודף כוח אנרגטי אשר יוצר את אותו שינוי.


ומתוך הכך כאשר והכרתם לדעת אותם אלו תהליכים אשר אותה אימא אדמה יוצרת מתוך הצורך אשר לה לבטא, אכן הינה יוצרת לצורך אותו "פירוק" אשר לה את אותה מהות אשר אינה משרתת, אל אותה הכרה אשר לה להכיל, את אותה אנרגיה חדשה.


ומתוך הכך כאשר ואותו "פירוק" מהווה באותה אנושות את אותו תהליך של קושי, של אותו תהליך של רגש, ואת אותו תהליך של עשייה, הינה לצורך אותה הכרה להם בשינוי, להכיל את אותה אנרגיה חדשה.


ומתוך הכך כאשר ואותה אימא אדמה יוצרת את אותו פירוק לצורך אותה הכלה חדשה של אותה אנרגיה אשר יורדת, הינה מטביעה חותם באותם אלו אנושות לצורך אותה אחריות אשר להם להכיר, ומתוך אותה הכרה זו יניעו את אותה חוויה אשר להם מתוך אותה אמפטיה, מתוך אותה אחדות, מתוך אותה שלמות, מתוך הצורך אשר להם להביא בנייה מתוך אותו כוח בורא אשר בהם. 


ומתוך הכך אכן יהוו תהליך של פריחה, של צמיחה, של אכן התחדשות מתוך אותו כוח אשר קיים בו ה- יש בתוכם.


ומתוך אותו חיבור אשר לכם כאותם אלו נפגעים אשר היוו מצורך אותה פריקה של אימא אדמה, אכן הוו לכם אותם אלו הבנות קודמות אשר ניתנו לכם, כי אותו כוח אשר ירד באותם אלו אנושות אשר נפגעה, הינה אותה אנושות אשר בחרה מתוך אותה הכרה להם ברצון לשרת את אותה אנושות והתנדבו לתהליך להוות אכן פגיעה.


פגיעה מצורך אשר יישאו את אותו חותם אשר להם באותה התנדבות לצורך אותה התעלות והתמרה. ואותם אלו אשר היום הינכם, כאותם אלו אנושות אשר ראיתם, חוויתם, והתהוויתם בתוך אותה פגיעה.


ומצורך אשר לאותה אנושות, אכן הינה פורקת, הינה פורקת מצורך אשר לאותם אלו רגשות והתעצמויות שליליות אשר לה. ומתוך הכך הינה פורקת דרך אותם אלו פיגועים אשר אותו טרור מהווה.


ומתוך הכך כאשר ואמרנו כי וכאשר התהוו מלחמות ומתוך אותם אלו מלחמות לא בא אותו שלום ואותה אחווה בין אותם אלו אנושות, אכן אותם אלו אשר חוברים אל אותו טרור, הינו תופעה, תופעת לוואי אשר לאותם אלו מלחמות אשר אין בהם אותו חיבור לאותה שלמות.


ומתוך הכך אכן, נוצרים נפגעים, ונוצרים תהליכים אשר בהם תבוא דרכם אותה התמרה לביטוי.


ואכן כאשר והינכם יודעי האור לנתב, כאשר והינכם במהות אשר לכם לשרת, אכן אותה עבודה אשר הינכם עושים על אותו "שער ימין", הינה מהות מחזקת. כי וכאשר עשיתם התהליך באותו "שער ימין", היוויתם את אותה אנרגיה זו, והבאתם אותה להתמרה אשר בה מהות אשר תשרת את אותם אלו, אשר יורדת אותה אנרגיה אליהם.


ומתוך הכך, אתם מתוך אותו כוח אשר לכם כאותם שליחים ויודעי האור לנתב, אין מהות לכם בדאגה. אכן אנו מהווים בכם איכות, ואין מהות לכם בדאגה. ומתוך הכך כאשר ואין מהות לכם בדאגה, בואו מתוך המואר להביא באותם אלו אנושות את הצורך אשר להם להכיר בשינוי.


ועל כן כאשר ואותה תוכנה של אותה מועצת השתיים עשרה אשר חיברה אתכם אל אותו "מרכז" לכם במוח ימין, אכן שילחו באותם אלו אנושות אשר להם היום הנגיעה באותה אנרגיה אשר באה מצורך אותה עידן חדש בהם לחזק, הוו בהם להכיר בשינוי.


ומצורך אותה ידיעה זו, אכן בא באותה אנושות התמרה, אכן התמרה אשר מתהווה דרך אותו רצון אשר לאותם אלו נשמות להכיר באותה התנדבות.

ומתוך הכך אותם אלו אשר מהווים פגיעה מצורך אותו רגש אשר להם, בא הצורך להם בשינוי.


ומצורך הכך אתם אלו אשר תניעו את אותה אנרגיה אשר תתעלו אותה אל אותם אלו להבין השינוי, ויכילו את אותה אנרגיה אשר יורדת היום לאותו עידן חדש. 


ומתוך הכך אכן תבוא צמיחה, ותבוא התפתחות, ויבוא השינוי אשר אתם מייחלים לו, כאנוש לחיות באחווה, ולחיות באחדות, ולבקש אכן את אותה שלמות. כי וכאשר אמרנו כולכם – כל אותם נשמות באו מאותו "אור גדול" ולצורך.


ואנו האלוהות אשר חיברנו אתכם אל אותם אלו הבנות, דרך כל אותם אלו הבנות אשר עברתם מאותם אלו תהליכי למידה אשר היוו בכם "אנו האלוהים", קריון ואותה מועצת השתיים עשרה, ומתוך אותם אלו "חוקים קוסמיים" אשר קיבלתם דרך אותו אל אלינוס, אכן הישוו בכם איכות אשר תכירו היום כי הינכם מעל אותם אלו אנושות. מאחר והינכם שליחים מצורך אשר לכם להטמיע, אכן תדרים לצורך באותה אנושות.


ומתוך הכך כאשר ועשיתם הדרך, הביאו הבנות אלו באותם אלו אשר להם רצון לדעת, ומתוך הכך אותה דעת אשר באה בכם, הניעו בהם הבנה.


ומתוך אותה הבנה זו אשר נתנו לכם, אכן אנו האלוהות מברכים אתכם לאדוני". תודה

bottom of page