top of page

"הכוח המניע – הגיע – האלוהות"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

24/06/10


הכוח המניע – הגיע – האלוהות
24/06/10

שלום לכם, "אנו האלוהות". בתהליך אשר בו אותה אנושות היום חווה קשיים מצורך, אכן אותה הכרה הינה לצורך להוות השינוי. אותה הכרה אשר אותם אלו מכילים משרתת אותם מתוך אותם תפיסות ומתוך אותם רגשות, היגיון ותהליך מוכר אשר "משרת" במירכאות את מהות החיים אשר להם.


ועל כן כל מצב זה יש בו להם לבקש בו שינוי. שינוי אשר הינו יבטא בהם התמרה להכיר את העוצמה הפנימית אשר להם ועימה לעשות שימוש.


אכן אותו עידן אשר לכם עידן האדמה, הינו כוח אשר בו רבות שימש לכם מצורך ובו קיימים אותם דפוסים אשר  ניהלו ונתבו אתכם דורות רבים. ומתוך המהות הזו לא בא לביטוי תהליך מתמיר מצורך אותם איכויות אשר בכם כאנוש, הענקנו.


הינכם משכפלים תפיסות והתנהגות אשר תאמו לתקופות קודמות של אבותיכם אשר אתם הייתם אותם אלו, ומתוך אותו "שיכפול" אינכם מגלים את העוצמה הפנימית אשר לכם ניתנה ואת האיכויות אשר לכם לבטא דרך אותה בחירה, לברוא חייכם בהולמות.


בחירה אשר תניע מציאות אשר אתם תצרו מתוך מודעות ומחשבה מוארת ורגש גבוה להיות ערבים זה לזה. לחבור מתוך הרצון לבטא שיעור ולמידה ולשנות את הקשיים דרך סבלנות, הכרה בחופש של הזולת, דרך כבוד וצדק לשרת. אשר בהם אכן יבוא שירות זה מתוך הכרה בשונה כ- שווה ללא כפייה וללא דיכוי.


ועל כן קרב תהליך של אותה מציאות אשר בו יחווה האנוש צורך לבטא השינוי. מאחר וכוחות אשר לנו בבריאה יורדים היום בכם ליצור צורך זה באנושות דרך האהבה, האמת והנכון להם – לאנושות לקבל ולשרת.


ומתוך הכך אותה אנרגיה אשר בה קיים סיום של אותו עידן אדמה מתמזגת היום עם אותה אנרגיה של עידן חדש אשר בפתח קיים ויוצרים "תסיסה" במירכאות באותה אנושות דרך הרגש ודרך החוויה אשר להם לבקש מהות שונה. מהות שונה ליצור חיבור אל האור אשר בו קיים בכל האנושות.


ומתוך הכך ישנם רבים היום אשר בהם צורך וחיבור אל אותה הכרה במודעות הרוח לבטא שינוי. שינוי אשר יבוא דרך אשר בה המודעות להבנות להכיר את אותם איכויות אשר לאנוש בו מצוי. ולבטא חיבור לביטוי אשר בהם לבטא חיווי של איכות חיים הולמת ללא שליטה של שכר או עונש, ללא פחד או כפייה חברתית או דתית, אלא דרך מודעות של אהבה, קבלה והכרה זה בזה כאנוש וכאל שווים בהווייתכם.


וכאשר המיידעים אשר אנו מורידים ואשר מנתבים באנוש מיידעים ואיכויות באותם אלו המבקשים חיבור אל האור, עולה בהם מודעות להכיר באיכות האלוהית אשר קיימת בכל אנוש ואנוש. ומצורך אותה הכרה כל אנוש חובר מצורך שיווי תדר לאותם הבנות, לאותם איכויות, אשר באים דרך אותה בריאה באותם אלו לנתב. לנתב אותם מתוך ההבנה אשר בידע לבטא שיפור של אותה מציאות אשר בה אתם מצויים.


ומצורך הכך, כאשר ועלתה מודעות באותה אנושות, יכירו את הצורך לחבור לעוד אשר בו מהות ושיווי תדר בהם לשרת. ואותה הכרה של העוד לצורך תניע אותם להוות מתוך ה- יש אשר בתוכם. מתוך הידיעה אשר חידדה בהם מהות החיים דרך המודעות. אכן דרך המודעות ודרך "בחירה חופשית" אשר ניתנה לאנוש ולא דרך שליטה, כפייה או הפחדה או בשל "שכר ועונש" אשר מניע אתכם.


ואנו כאשר והנענו אתכם לצורך אותם מיידעים אשר הורדנו, להביא באנושות אשר רצון לה לחבור ולהוות הכלה דרך שיווי התדר.  ועל כן באים אלו החוברים מצורך והכרה להם מצורך נשמתי להם להכיל. אותם אלו הינם באים מצורך אשר להם לבטא השיעור של הקושי ממהלך מתמשך אל מהלך למידה לצורך התמרה ושינוי.


ומתוך הכך הינם אותם אלו תלמידים אשר בהם מוטבעים בדנ"א אותם תדרים אשר בהם אותם תיקשורים אשר הנחינו בהם להכיל את אותם הבנות וכלים אשר ניתְנו להם, כלים של עידן חדש לצורך בהם לשרת עצמם היום בעידן אדמה. ומצורך הכך יבורכו בהם ויהוו חיבור אל אותו עידן אשר להם עידן חדש מתוך שיווי תדר.


אכן אנרגיה של עידן חדש זורמת היום מצורך ביטוי של השינוי הנצרך לכל כלל האנושות. אנרגיה אשר בה זמינוּת להשוות עימה תדר לצורך חיווי עצמכם היום מתוך הקלות. וכן מתוך הידיעה כי מהות שנת 2012 הינה מהות אשר תביא העצמה אנרגטית אשר תידרש בה הבנה להכלה. הבנה להכלה דרך מודעות האור לנתב הרוח, לצורך לנתב את תהליכי החיים לשינוי – לשינוי של אותם תפיסות ודפוסים אשר אינם משרתים.


אותה העצמה אנרגטית, תניע את אותם אלו אשר חברו למהות החיים דרך "חופש הבחירה" לבטא תהליכי עשייה מתוך מודעות, לבטא שיעור ולמידה של מהות החיים ולחבור לערכים אשר בהם יבוא חיבור והכרה באחדות ולא בנפרדות, ביצירה ולא בשכפול.


ומתוך אותה ידיעה כאשר וחברו להכיר מיידעים אלו בהם תדרים לחיווי, יש בהם להניע ולקצר תהליכים לצורך השפעה להתמרה. אכן ינוע שינוי בחייהם בהולמות להביא הכרה של אהבה, להביא אחדות אשר תבוא דרך הרוח ולא דרך הרגש וההיגיון אשר בו פסול ומהות מעכבת.


אותה העצמה אנרגטית תניע "בחירה חופשית" אשר לאנוש, תניא ותניע אותו לִצְרוך תדרים מתוך האמת והנכון לקבל וללמוד השינוי מתוך אהבה ולא מתוך פחד וכפייה לבטא שינוי.


ועל כן מצורך אותה הכרה אשר לנו בבריאה כי כל אנוש ואנוש באשר הינו – הוא כוח אלוהי. כוח אלוהי אשר זורם בו ובו קיים מהות האור והאהבה לבטא את אשר יש בה להניע האיכות לבטא שינוי. ומתוך הכך, פעלו, ומתוך הכך תבורכו.

"אנו האלוהות" לכם באהבה.


הביאי בהם מסר זה אשר "הכוח המניע – הגיע" ותבורכו.

bottom of page