top of page

"חיבור אל החירות"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

31/03/07

שלום לכם. אנו האלוהות, אשר מביאים בכם אותו מסר אשר נזקק לכם להכיר  בשינוי. כי מתוך כל אותם אלו "איכויות" אשר לא משרתות אשר בהם חברתם שנים רבות ויצרתם דפוסים של "מכות" הן אישיות והן חברתיות מצורך אשר לכם, יש הצורך באותה הכרה אשר בכם נזקקת, לגלות הצורך לשינוי הולם. כל אותם אלו דפוסים אשר בהם יצרתם יומכם, הם מהות אשר בהם הינכם יוצרים את אותם מצרים אשר בכם נתונים. וכל תהליך מקדם בכם אותה הכרה מוכרת כל יום ויום וכל שנה ושנה ואין בה פריצת הדרך לשינוי.

אותה השתעבדות אשר לכם הן למציאות שאין בה פתיחות והן לביטחון אשר אין בו חיבור, היינו אומרים הינכם סובבים סחור סחור בתהליך. ואותם "אלו המכות" אשר בהם בחרתם יומכם, משרתים אתכם מתוך בחירה מוטעית בתהליך חייכם.

על כן יש ולדעת להכיר בצורך אשר נדרש לכם, לקבל וליצור במודעות, כוח התמדה לפריצת הדרך אל מהות האור לקבל. אכן לקבל מתוך צורך ורצון להתעלות, לדעת ולהביא קלות מואצת בחייכם. כאשר והידיעה קיימת, כאשר וההבנות מיושמות, נעשה קיצור תהליכים לשרת בהם יומכם.

ומתוך הכך, אנו באים לבטא בכם צורך ורצון לבחור בשינוי ולגלות את המואר אשר בכם קיים ולקבל הבנות וכלים להביא את אותם איכויות אשר בכם לגילוי. ומתוך הכך לא תחמיצו את אותה הזדמנות אשר לכם, לצאת מאותה מציאות אשר לכם כבחירה, ולחבור לאותו צורך ושינוי עם כוח בריאתי אשר אותו "פתח קוסמי" אשר בא בתקופה זו לשרת.

ומתוך הכך אותה יציאה משעיבוד לגאולה אשר לכם, מתוך בחירה ורצון תבוא בהולמות, תבוא דרך האחדות, דרך הרגש הגבוה ודרך הרצון לנתב יומכם בשלמות.

ולצורך הכך, גלו רצון למשוך המואר דרך ההבנות ודרך הכלים, ליצור מהות של קבלה אשר אנו נותנים לכם דרך "חיבור למודעות על" ולהכיר באותה הכְוונה לשרת יומכם בהולמות. ומתוך אותה ידיעה אשר תבוא בכם, תגלו לדעת כי אותה החמצה של אותם שנים בכם מחוסר מודעות, הייתם אכן בעבדות.

ועל כן מתוך הרצון אשר בנו בבריאה, לחזק בכם יכולותיכם וידע לכם לבטא, אותו פתח קוסמי אשר בא בכם בעת הזו, היא אותה הזדמנות אשר לכם לבטא חיבור בו בהולמות, ומתוך הכך תבורכו. תודה לכם.

bottom of page