top of page

חיבור אל מציאות מוארת"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

04/03/09


שלום לכם, "אנו האלוהות". בתהליך אשר לכם להכיר ולדעת העוד, מול אותה מציאות אשר לכם,


אכן, מתוך אותה מציאות אשר לכם לדעת ולהכיר, כל אותו תהליך אשר הינכם עושים, בא מתוך המואר. כל אותה עוצמה אשר הינכם משלחים דרך אותם אלו ההבנות, דרך אותה אנרגיה אשר הינכם מחזקים באותו שער ימין, אכן משפיעה ומצורך.


ועל כן כאשר ואותה הכרה לכם זו באותה מציאות הינה מצורך, אכן ניקוי אורוות אשר לכם מוכר בתהליך. ומתוך אותה מציאות זו, אכן אט, אט תקבל אותה ממשלה אשר לכם מתוך המהות המשרתת את התהליך, ותהווה התמרה מתוך אותה הכרה אשר להם מול אותה מציאות, ויבוא אכן שיווי ושינוי מתוך מהות משרתת את כל העם.


ועל כן תנו את המרחב ואת הזמן לאותה הכרה, תנו את המרחב והזמן לאותו שיווי תדר אשר יבוא מול אותו כלל אשר חובר הן לימין והן לשמאל. ומתוך אותה מציאות אשר תתחבר מתוך ההולמות, יבוא גם השינוי. ועל כן סבלנות לכם נדרשת, ועל כן מהות לכם לשרת, ועל כן אותה הכרה זו אשר תביאו מתוך אותה ההבנה, ומתוך אותו רגש גבוה בתהליך תהווה השפעה ומהות משרתת.  


ומתוך הכך, כאשר ואותה התמרה זו תבוא מול אותה ממשלה, אכן תניע מתוך אותו כוח אשר אותם אלו אנושות אשר בה חברו מתוך בחירה, היינו אומרים ישפיע עליה בתהליך.  


בתהליך אשר לכם להכיר ולדעת, מאחר ואמרנו סבלנות נצרכת, מאחר ואמרנו לכם כי אותם אלו יהוו את השינוי, אכן היינו אומרים כי אנו עדיין בתהליך אשר אמרנו לכם כי יבוא השינוי. ובמהות של השינוי היינו אומרים חברו אל אותה מחשבה מוארת זו, אכן קיים שינוי. חברו אל אותה מציאות זו אשר תביא אליכם את השינוי, ומתוך הכך אכן תתהווה אותה מציאות זו בהולמות.  


בתהליך אשר בו קיים הרגש אשר בה אותה אנושות אשר לכם מול אותה מציאות, אכן מושכת הינה את אותו תדר אשר בו אותו יסוד מים להם נצרך.

ועל כן כאשר ויחברו אט, אט מתוך אותה מציאות זו אל אותו רגש גבוה, היינו אומרים יבוא אותו יסוד זה מתוך המהות המשרתת, אכן אתכם להכיל בכם מהות חיים.


ומתוך הכך היינו אומרים אל דאגה בכם לשרת, היינו אומרים אל להוות בכם התהליך אשר בו קיים מציאות אשר בו הינכם נבדלים מאותם אלו עמים אשר בהם אותו מים וצורך להם, אכן באותם אלו קשיים (של הצפות וסופות היוצרים נזק וכו'). היינו אומרים כי וכאשר אותם אלו גשמים יבואו בכם ירוו בכם את אותה נחת ואותה הכרה לכם במהות החיים, יבואו מתוך ההולמות ועל כן סבלנות.  


מתוך הכך כאשר והינכם מכירים בתהליך הזה, היינו אומרים הינו "תמרור" עבור כל אותה אנושות אשר הינכם באותו עם אשר בו קיימת צורך, לאותה אחדות והכרה באותו רגש גבוה לנתב את אותה מציאות, נצרכת.  


יש להבין כי אכן התמרה כן הגיעה. ובמהות אשר לכם לבטא, אכן יש את הצורך של אותה מחשבה מוארת אשר תבוא מתוך המהלך אשר הינכם בחיי היום, יום מול אותה עשייה. ומתוך הכך כאשר והינכם עולים באותה הבנה זו, כי הינכם משפיעים, אכן תבוא גם ההשפעה. בתהליך של אותה חוויה אשר לכם מול אותם אלו...


ובתהליך הזה הבאנו בכם לדעת כי נצרכים הינכם לאותו רגש  גבוה, לבטא את אותה אחדות אשר בתוככם, ולבטא את אותה שלמות מול אותה ממשלה אשר הינכם חיזקתם בה מהות וצורך לכם להכיל.

ומתוך הכך כאשר ותבואו מתוך האחדות, אכן לא יהווה כוח זה קושי מול אותה סביבה. ומתוך הכך יעלה אותו רגש גבוה ותיתנתב אותה מציאות לכם מול החוויה ותתהווה בכם אותה קלות זו גם מול אותם אלו עמים אשר נזקקים הינם לאותו אור אשר הינכם משלחים בהם.

ומתוך המהות המשרתת, אכן יחבור בכם  גם אותם אלו הגשמים אשר יבואו דרך אותה הכרה זו במציאות. ומתוך הכך תבוא אותה עדנה אשר לכם מול אותה מציאות אשר לכם אשר הינה קיימת מול אותם אלו אשר סובבים לכם כעמים. ובמהות היינו אומרים אתם אלו היוצרים את התהליך אשר בו צורך להתמרה.

ומתוך ההתמרה תקרינו עצמכם ותקרינו את אותה מציאות אשר הינכם משדרים. אותה מציאות אשר הוכלה בכם, מול אותם אלו אשר אין בהם יכולת להבין זאת.


מתוך הכך כאשר ואמרנו, כי מתוך אותה אחדות קיימת בה כל אותה מציאות אשר נזקקת לכל אותה אנושות. ועל כן האחדות הינה אהבה. האחדות הינה אלוהות. האחדות הינה הכול יחד. ומתוך אותו כל, אכן בא השפע אשר בו כוח קוסמי לבטא בכל אותה מציאות אשר לכם מול המציאות אשר בה קיים קושי.  

היינו אומרים כי אותו אחד (החייל גלעד שליט) אשר בו קיימת אותה אנרגיה להפעיל את אותה שליחות אשר לו, אכן בה קיימת. ומתוך אותה מציאות זו, אכן אותה פעילות תיצור את אותו פרי אשר לכם, אותה הכרה זו להחזירו מתוך המהות המשרתת. אכן, כן.

מאחר וכאשר אמרנו כי אותה אנרגיה קיימת בו הינה, לצורך.


כאשר ואותם אלו הבנות לכם נצרכות מצורך אותו גילוי לכם לדעת העוד, אכן אין התהליך להוות האצה. יש בתהליך להוות הכלה, יש בתהליך להוות את אותה ההכלה לצורך שיווי תדר מתוך השלמות אשר תבוא בכל אותם אלו אשר חוברים לתהליך. ומתוך המציאות הזו, אכן אותה סבלנות נזקקת, אותו רגש גבוה נזקק, ואותה אהבה טוטאלית להכיל את המהות.

ומתוך השלמות הזו, אתם אלו אשר פורצים הדרך להביא מודעות זו מול אותם אלו אשר חוברים אליכם. ואכן כאשר אותה מהות זו תשרת רבים, תבוא ההקלה, תבוא אותה התמרה ותבוא אותה השפעה אשר בה המואר לנתב כל תהליך במציאות אשר לכם.

ו"אנו האלוהות" כאשר ובאנו בכם, מברכים אתכם לאדוני. תודה.

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי

bottom of page